Büyük Torbalı

­Bas­kan­dan da­ha faz­la oy a­la­rak mec­lis üye­si ol­du

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Bas­kan­dan da­ha faz­la oy a­la­rak mec­lis üye­si ol­du
983 Görüntüleme
01 Mart 2013 - 7:26
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

CHP’­li Feh­mi Çe­lik, Er­tan Un­ver­’in bas­kan­lik yap­ti­gi yil­lar­da bir dö­nem be­le­di­ye mec­lis üye­li­gi yap­ti. Çe­lik, Un­ver’­den da­ha çok oy ala­rak se­çi­me gir­di ve Tor­ba­li’­ya bir­çok hiz­met yap­ti.

TOR­BA­LI’­NIN es­ki si­ya­set­çi­le­rin­den ve CHP Il­çe Es­ki Bas­ka­ni Er­tan Çe­lik­’in ba­ba­si olan Feh­mi Çe­lik, Tor­ba­li’­yi ve si­ya­si ha­ya­ti­ni an­lat­ti. 76 ya­sin­da­ki Çe­lik, 1960 Ih­ti­la­li’n­den son­ra si­ya­se­te atil­di ve Tor­ba­li’­ya bir­çok hiz­me­tin gel­me­sin­de de et­ki­li ol­du. Tor­ba­li’­da uzun yil­lar pas­ta­ne­ci­lik sek­tö­rün­de hiz­met ve­ren Feh­mi Çe­lik, 1989 Ye­rel Se­çim­le­ri’n­den ön­ce par­ti içe­ri­sin­de ya­pi­lan ön se­çim­de be­le­di­ye bas­kan ada­yi olan Er­tan Un­ver’­den da­ha faz­la oy al­di. Er­tan Un­ver 50 oy alir­ken, Feh­mi Çe­lik ise tam 62 oy ala­rak en yük­sek oya sa­hip ol­du. Bir dö­nem be­le­di­ye mec­lis üye­li­gi ya­pan Feh­mi Çe­lik, Tor­ba­li’­nin çok ge­lis­ti­gi­ni, an­cak ye­ter­li ol­ma­di­gi­ni söy­le­di. Çe­lik, “Ilk gel­di­gim yil­lar­da Tor­ba­li’­nin nü­fu­su sa­de­ce 7 bin­di. Sim­di­ler­de ise bu ra­kam 140 bi­ne ka­dar yük­sel­di. An­cak, da­ha iyi ya­ti­rim­lar ya­pi­la­rak Tor­ba­li da­ha ya­sa­ni­lir bir ha­le ge­ti­ri­le­bi­lir­di” de­di.

­­ILK ALIS­VE­RIS MER­KE­ZI­NI GE­TIRT­TI
­TOR­BA­LI Be­le­di­ye­si’n­de 19891994 yil­la­ri ara­sin­da be­le­di­ye mec­lis üye­li­gi ya­pan Feh­mi Çe­lik, il­çe­ye bir­çok hiz­met ya­pil­ma­si­na da ön ayak ol­du. O yil­lar­da be­le­di­ye, bün­ye­si­ne bir kep­çe kat­mak is­ti­yor­du. An­cak fir­ma, ke­fil ol­ma­dan be­le­di­ye­ye kep­çe­yi sat­mi­yor­du. Feh­mi Çe­lik de be­le­di­ye­ye ke­fil ol­du ve 125 bin li­ra de­ge­rin­de olan be­le­di­ye­nin ilk kep­çe­si alin­di. 1990 yi­lin­da ali­nan kep­çe­den son­ra as­falt san­ti­ye­si ku­rul­du ve as­falt ma­ki­ne­si de ali­na­rak be­le­di­ye­nin ga­ra­ji­na da­hil edil­di. Tor­ba­li’­ya Tan­sas­’in ge­ti­ril­me­sin­de de kat­ki­si olan Feh­mi Çe­lik, “O yil­lar­da Iz­mir Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si’­nin bir yan ku­ru­lu­su olan Tan­sas, bir­çok böl­ge­de hiz­met ve­ri­yor­du. Mec­lis ka­ra­riy­la il­çe­ye ge­tirt­me­ye ka­rar ver­dik ve yet­ki ba­na ve­ril­di. Tan­sas Ge­nel Mü­dü­rü olan mer­hum Ah­met Pi­ris­ti­na’y­la gö­rüs­tük ve 1992 yi­lin­da Cen­giz To­pel Il­kög­re­tim Oku­lu’­nun ya­ni ba­sin­da­ki es­ki ög­ret­men­ler lo­ka­li­nin bu­lun­du­gu alan­da  ilk alis­ve­ris mer­ke­zi­ni de hiz­me­te aç­tik”dedi

“­MET­RO­PO­LIS KA­ZI­LA­RI­NI MEC­LIS KA­RA­RIY­LA BAS­LAT­TIK”
45 yil­dir Tor­ba­li’­da ika­met eden Feh­mi Çe­lik, bu sü­re zar­fin­da Ib­ra­him Ke­si­ci, Ha­luk Alp­su, Ay­din Se­zer, Er­tan Un­ver, Ha­san Ka­ra­tok­lu ve Is­ma­il Uy­gur ol­mak üze­re tam 6 be­le­di­ye bas­ka­ni­ni gör­dü. Tor­ba­li’­nin sa­na­yi­les­me son­ra­sin­da nü­fus pat­la­ma­si ya­sa­di­gi­ni be­lir­ten Feh­mi Çe­lik, “Sa­na­yi­nin ge­lis­me­si için de mec­lis üye­li­gi­miz dö­ne­min­de çok ça­lis­tik. Za­ten Phil­sa, JTI ve Opel gi­bi sa­na­yi dev­le­ri de bu dö­nem­de gel­di. Bu fab­ri­ka­la­rin ku­rul­ma­si­na ön ayak ol­duk. Ay­ri­ca bir­çok böl­ge­de­ki kat imar­la­ri­ni yük­selt­tik. Bun­lar ge­li­si­me hep bir ha­zir­lik ol­du. Ay­ri­ca Met­ro­po­lis Ka­zi­la­ri’­nin bas­la­ma­si­ni da yi­ne mec­lis ka­ra­riy­la o dö­nem­de al­dik” dedi.

­ES­NAF­GU­CUS­POR­’U EGE SAM­PI­YO­NU YAP­TI
­U­ZUN yil­lar es­naf­lik ya­pan ve bir dö­nem si­ya­set are­na­sin­da boy gös­te­ren Feh­mi Çe­lik, fut­bol dün­ya­si­na da adi­ni al­tin harf­ler­le yaz­dir­di. Tor­ba­li’­da fut­bo­lun çok ta­lep gör­dü­gü ve il­giy­le ta­kip edil­di­gi yil­lar­da il­çe­de Tor­ba­li Genç­liks­por, Es­naf­gü­cüs­por ve Tor­ba­li Genç­ler­bir­li­gi ta­kim­la­ri bu­lu­nu­yor­du. Feh­mi Çe­lik de 19771980 yi­lin­da Es­naf­gü­cüs­por­’un bas­kan­li­gi­ni yap­ti. Çe­lik bas­kan­li­gin­da­ki ta­kim, ken­di gru­bun­da bi­rin­ci ol­duk­tan son­ra Ege Böl­ge­si Ka­za­lar Ara­si Lig’­de de sam­pi­yon ola­rak bir il­ke im­za at­ti. O yil­lar­da ta­kim­da Akin Ada­li, Esat Ile­ri, Me­rih Omay gi­bi bir­bi­rin­den ün­lü isim­ler top kos­tu­ru­yor­du.

“ER­TAN UN­VER, KA­RAR­LA­RI TEK BA­SI­NA ALI­YOR­DU”

1937 Öde­mis do­gum­lu olan Feh­mi Çe­lik, 1968 yi­lin­da Tor­ba­li’­ya yer­les­ti. Öde­mis CHP de­le­ge­si olan Çe­lik, il­çe­de ilk ola­rak hel­va­ci dük­ka­ni aç­ti. Ar­din­dan da Sul­tan Pas­ta­ne­si ola­rak hiz­met ver­di.1960 Ih­ti­la­li’n­den son­ra si­ya­se­te ati­lan Feh­mi Çe­lik, uzun yil­lar dö­ne­min Iz­mir CHP Mil­let­ve­ki­li Cos­kun Ka­ra­gö­zog­lu’­nun ba­ba­si Müm­taz Ka­ra­gö­zog­lu’­nun ya­nin­da ça­lis­ti. Uzun yil­lar il­çe­de es­naf­lik ya­pan Feh­mi Çe­lik, ça­lis­kan ki­si­li­giy­le ta­ni­ni­yor­du. 1989 yi­lin­da CHP’­de ilk ön se­çim ya­pil­di ve Feh­mi Çe­lik 62 oy ala­rak Er­tan Un­ver­’in lis­te­sin­de yer al­di. Er­tan Un­ver­’in be­le­di­ye bas­kan­li­gi yap­ti­gi dö­nem­de be­le­di­ye mec­lis üye­li­gi ya­pan Feh­mi Çe­lik, “O yil­lar­da mec­lis sa­yi­si 11’­di ve bu­nun 9’u CHP’­den­di. Mec­lis­te Asu­man Al­ti­nay ve Ha­san Var­lik da bu­lu­nu­yor­du. Mec­li­si­miz­de akil in­san­lar var­di. An­cak Un­ver, de­di­gim de­dik, çal­di­gim dü­dük di­yor­du. Ka­rar­la­ri tek ba­si­na ve­ri­yor­du ve yap­ti­gi­miz öne­ri­le­ri hi­çe sa­yi­yor­du. Grup top­lan­ti­la­ri­na ka­til­mi­yor­du” seklinde konustu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web