Büyük Torbalı

­Bel­ge­si ol­ma­yan çift­çi tarla ­ilaç­la­ya­ma­yacak

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Bel­ge­si ol­ma­yan çift­çi tarla ­ilaç­la­ya­ma­yacak
943 Görüntüleme
04 Mart 2013 - 7:26
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Gi­da, Ta­rim ve Hay­van­ci­lik Il­çe Mü­dür­lü­gü ekip­le­ri, Tor­ba­li­li çift­çi­le­ri tar­la­la­ri­ni na­sil ilaç­la­ya­cak­la­ri ko­nu­sun­da egi­ti­yor. Ar­tik BKU uy­gu­la­ma bel­ge­si ala­ma­yan çift­çi, tar­la­si­ni ilaç­la­ya­ma­ya­cak.

­GI­DA gü­ven­li­gi, ta­rim­sal ürün­le­rin tar­la­dan tü­ke­ti­ci sof­ra­si­na va­rin­ca­ya ka­dar her saf­ha­da cid­di önem arz et­mek­te­dir. Son za­man­lar­da it­ha­la­ta yö­ne­lik ürün­ler­de ilaç ka­lin­ti­si oran­la­ri­nin yük­sek çik­ma­si, Gi­da, Ta­rim ve Hay­van­ci­lik Ba­kan­li­gi’­nin da bu ko­nu­da ha­re­ke­te geç­me­si­ne ne­den ol­du. Bit­ki­sel üre­ti­min zi­rai mü­ca­de­le saf­ha­sin­da, bi­linç­siz­ce ya­pi­lan kim­ya­sal ilaç­la­ma­la­rin önü­ne geç­mek için egi­tim ça­lis­ma­la­ri bas­la­di. Zi­rai mü­ca­de­le­de kul­la­ni­lan kim­ya­sal­la­rin ka­yit al­ti­na alin­ma­si ve, üre­ti­ci­ler ta­ra­fin­dan et­ki­li ve dog­ru bir se­kil­de kul­la­ni­mi­nin sag­lan­ma­si için Gi­da, Ta­rim ve Hay­van­ci­lik Il­çe Mü­dür­lü­gü’­nün bas­lat­ti­gi egi­tim­ler so­nu­cun­da 250 çift­çi BKU uy­gu­la­ma bel­ge­si al­di. Çift­çi­nin aya­gi­na gi­di­le­rek ve­ri­len egi­tim­ler bü­yük bir hiz­la de­vam eder­ken, bu bel­ge­ye sa­hip ol­ma­yan üre­ti­ci­ler ise tar­la­la­ri­ni ilaç­la­ya­ma­ya­cak.

­ÇIFT­ÇI­LE­RI EGI­TI­YOR
­SEB­ZE ve mey­ve ye­tis­ti­ri­ci­li­gi ya­pi­lan ta­rim­sal alan­lar­da kul­la­ni­lan bit­ki ko­ru­ma ürün­le­ri­nin (B­KU) bag, bah­çe, tar­la ve am­bar­lar­da uy­gu­lan­ma­sin­da kul­la­ni­ci­lar, bit­ki­ler, hay­van­lar ve çev­re­nin ko­run­ma­si mak­sa­di ile ya­yim­la­nan Bit­ki Ko­ru­ma Urün­le­ri­nin Uy­gu­la­ma Usul ve Hak­kin­da­ki Yö­net­me­lik ge­re­gi; pro­fes­yo­nel kul­la­ni­ci­la­rin ve ti­ca­ri amaç­li bit­ki­sel üre­tim ya­pan ki­si­le­rin ilaç­la­ma ya­pa­bil­me­le­ri için ta­rim il ve­ya il­çe mü­dür­lük­le­rin­den uy­gu­la­ma bel­ge­si al­ma zo­run­lu­lu­gu ge­ti­ril­mis­ti. Bu kap­sam­da Gi­da, Ta­rim ve Hay­van­ci­lik Il­çe Mü­dür­lü­gü’n­ce çift­çi­le­re yö­ne­lik ola­rak dü­zen­le­nen egi­tim­ler bü­yük bir hiz­la de­vam edi­yor.
250 ÇIFT­ÇI, BEL­GE­YI AL­DI
­IL­ÇE mer­ke­zi, köy ve ma­hal­le­ler­de dü­zen­le­nen egi­tim­ler­de BKU’­nün uy­gu­la­ma­ya ha­zir­lan­ma­si, uy­gu­lan­ma­si, ilaç­la­ma son­ra­sin­da kul­la­ni­lan alet ve ekip­ma­nin te­miz­len­me­si, ilaç­la­ma­dan ge­ri­ye ka­lan ka­ri­si­min in­san ve çev­re sag­li­gi­ni teh­li­ke­ye at­ma­ya­cak se­kil­de or­ta­dan kal­di­ril­ma­si ve in­san sag­li­gi açi­sin­dan ilaç­la­rin eti­ket­le­rin­de­ki ha­sa­di bek­le­me sü­re­le­ri­ne dik­kat edil­me­si­nin öne­mi hak­kin­da bil­gi­ler ve­ri­li­yor. Egi­tim son­ra­sin­da ya­pi­lan ya­zi­li si­nav­da ba­sa­ri­li olan­la­ra, Tor­ba­li Gi­da, Ta­rim ve Hay­van­ci­lik Il­çe Mü­dür­lü­gü ta­ra­fin­dan Bit­ki Ko­ru­ma Urü­nü Uy­gu­la­ma Bel­ge­si ve­ri­li­yor. Il­çe mer­ke­zi, köy ve ma­hal­le­ler­de dü­zen­le­nen egi­tim top­lan­ti­la­ri kap­sa­min­da, 250 çift­çi bit­ki ko­ru­ma tek­nik per­so­ne­li ta­ra­fin­dan bil­gi­len­di­ril­di. Egi­ti­me ka­ti­lan çift­çi­le­re, BKU Uy­gu­la­ma Bel­ge­si ve­ril­di. He­def, Gi­da, Ta­rim ve Hay­van­ci­lik Il­çe Mü­dür­lü­gü’­nün ÇKS ka­yit­la­rin­da­ki 3 bin üre­ti­ci­ye ulas­mak.

­3 bin çift­çi­ye ula­si­la­cak

BIT­KI ko­ru­ma ürün­le­ri uy­gu­la­ma egi­ti­mi hiz­la de­vam edi­yor. Tor­ba­li Gi­da, Ta­rim ve Hay­van­ci­lik Il­çe Mü­dür­lü­gü’­nün, bit­ki ko­ru­ma ürün­le­ri uy­gu­la­ma­la­ri egi­ti­mi kap­sa­min­da dü­zen­le­di­gi egi­tim top­lan­ti­si yo­gun il­gi gö­rü­yor. Egi­tim­ler, Il­çe Mü­dür­lü­gü tek­nik per­so­nel­le­rin­den Ba­ha­dir Er­do­gan, Ha­lil Kur­naz ve Si­bel Er­top ta­ra­fin­dan ve­ri­li­yor. ­Ta­rim ilaç­la­ri­nin kul­la­ni­mi çok önem­li ve has­sas bir ko­nu olup, ilaç­la­rin kul­la­ni­mi­nin bi­linç­li bir se­kil­de ta­li­mat­la­ra uy­gun ola­rak ya­pil­ma­si ge­rek­ti­gi­ni be­lir­ten Il­çe Ta­rim Mü­dü­rü Ke­nan Uyar, “Son yil­lar­da ül­ke­miz­de ta­rim­sal ilaç­la­rin bi­linç­li kul­la­ni­mi­na yö­ne­lik ça­lis­ma­lar hiz ka­zan­mak­ta­dir. Tar­la­dan sof­ra­ya gü­ve­ni­lir gi­da sag­lan­ma­si, ih­ra­cat ve iç tü­ke­tim­de ya­sa­nan ka­lin­ti so­ru­nu­nun çö­zül­me­si, çev­re ve in­san sag­li­gi­nin ko­run­ma­si ge­rek­mek­te. Ve­ri­len egi­tim­de bit­ki ko­ru­ma ilaç­la­ri­nin na­sil, ne za­man, han­gi doz­lar­da kul­la­ni­la­ca­gi, dog­ru ve et­ki­li ilaç­la­ma yön­tem­le­ri, ilaç­la­ma­da uyul­ma­si ge­re­ken ku­ral­lar gi­bi bir­çok ko­nu­da bil­gi­ler, tek­nik per­so­ne­li­miz ta­ra­fin­dan ve­ri­li­yor. Il­çe­de­ki bü­tün üre­ti­ci­le­re bu kap­sam­da ula­sip egi­te­ce­giz. Bu bel­ge­ye sa­hip ola­ma­yan üre­ti­ci­ler ise tar­la­la­ri­ni ilaç­la­ya­ma­ya­cak” di­ye ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web