Büyük Torbalı

­Ça­li­nan ara­ba­si­ni ta­ni­ya­ma­di

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Ça­li­nan ara­ba­si­ni ta­ni­ya­ma­di
985 Görüntüleme
15 Mart 2013 - 7:27
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ça­li­nan ara­ba­si­na ay­lar son­ra ka­vu­san emek­li ga­ze­te­ci Tur­gay Özel­’in se­vin­ci kur­sa­gin­da kal­di. Ara­ba­yi ça­lan hir­siz­lar, araç­tan ge­ri­ye sa­de­ce is­ke­le­ti­ni bi­rak­ti. Özel ise bu du­rum kar­si­sin­da ne ya­pa­ca­gi­ni sa­sir­mis du­rum­da

­E­MEK­LI Ga­ze­te­ci Tur­gay Özel, ça­li­nan ara­ba­si­na ay­lar son­ra ka­vus­tu. 30 Ara­lik ta­ri­hin­de ça­li­nan araç, ön­ce­ki gün Ay­din­’in Sö­ke il­çe­sin­de bu­lun­du. Ama emek­li ga­ze­te­ci, ara­ci­nin bu­lun­ma­si­na se­vin­sin mi üzül­sün mü sa­si­rip kal­di. Çün­kü bu­lu­nan ara­cin ta­van dö­se­me­le­ri da­hil her­se­yi sö­kü­le­rek alin­mis. Far­la­rin­dan dö­se­me­le­ri­ne, cam­la­rin­dan ay­na­la­ri­na ka­dar her­se­yi ça­li­nan ara­cin ge­ri­ye sa­de­ce is­ke­le­ti kal­mis du­rum­da. Ay­lar ön­ce evi­nin önün­den ça­li­nan ara­ci­nin sa­de­ce is­ke­le­ti­nin ge­ri gel­me­si­ne ne di­ye­ce­gi­ni sa­si­ran Emek­li Ga­ze­te­ci Özel, de­ne­tim­le­rin  sik ol­ma­si ge­rek­ti­gi­ni söy­le­di.

­SA­DE­CE IS­KE­LE­TI­NI BI­RAK­TI­LAR
­ÖM­RU­NU po­lis mu­ha­bir­li­gi ya­pa­rak ge­çi­ren Emek­li Ga­ze­te­ci Tur­gay Özel­’in ara­ci, 30 Ara­lik ta­ri­hin­de evi­nin önün­den ça­lin­di. 2 yil ön­ce al­di­gi 2001 mo­del Do­gan mar­ka ara­ci­ni çal­di­ran Özel, du­ru­mu he­men gü­ven­lik güç­le­ri­ne bil­dir­di. Tor­ba­li Ma­hal­le­si 5083 Nu­ma­ra­li So­kak’­ta ika­met eden 51 ya­sin­da­ki Tur­gay Özel, ay­lar son­ra ça­li­nan ara­ci­na ka­vus­tu. Uzun sü­re­dir ara­nan araç, ön­ce­ki gün Sö­ke’­de bu­lun­du ve ken­di­si­ne tes­lim edil­di. Ara­cin ay­na­la­ri­na va­rin­ca­ya ka­dar sö­ken hir­siz­lar, araç­ta ise ya­ra­ya­cak hiç­bir sey bi­rak­ma­di.  Özel, ara­cin­da 3 bin li­ra­ya ya­kin mas­raf ol­du­gu­nu söy­le­di.

­DE­NE­TIM­LER SI­KI­LAS­TI­RIL­MA­LI
­A­RA­CI­NIN bu­lun­ma­si­na se­vi­nip se­vi­ne­me­ye­ce­gi ko­nu­sun­da sa­sir­di­gi­ni söy­le­yen Tur­gay Özel, “A­ra­bam bu­lun­du ama sa­de­ce is­ke­le­ti bu­lun­du. Su an hiç­bir ise ya­ra­mi­yor. Adam­lar fa­re gi­bi her ye­ri­ni par­ça­la­mis­lar. Kol­tuk dö­se­me­le­ri, ta­van, am­pul­ler, mo­to­run yag çu­bu­gu­nu bi­le sö­küp al­mis­lar. Çok mas­ra­fi var. Ne di­ye­ce­gi­mi bi­le­mi­yo­rum. Uzül­sem mi se­vin­sem mi bi­le­me­dim” de­di. Gü­ven­lik güç­le­ri­nin de­ne­tim­le­ri da­ha si­ki­las­tir­ma­si ge­rek­ti­gi­ni de söy­le­yen Özel, “Ben yil­lar­ca po­lis mu­ha­bir­li­gi yap­tim, is­le­ri­nin ne den­li zor ol­du­gu­nun far­kin­da­yim ama de­ne­tim­le­rin Tor­ba­li’­da da­ha çok si­ki­las­ti­ril­ma­si ge­re­kir. Di­si­miz­den tir­na­gi­miz­dan bi­rik­ti­rip al­di­gi­miz bir ara­ci hir­siz­la­ra kap­tir­mak in­sa­nin gü­cü­ne gi­di­yor. Be­nim gi­bi çok in­san var­dir mag­dur olan. Bun­la­rin önü­ne ge­çil­me­si ge­re­kir. Ör­ne­gin ma­hal­le­de her­han­gi bir gü­ven­lik ka­me­ra­si yok. Bu ih­ti­yaç­la­rin bir an ön­ce gi­de­ril­me­si ge­re­kir” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web