Büyük Torbalı

­Çift­çi­ye 15 tril­yon da­gi­ti­la­cak

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Çift­çi­ye 15 tril­yon da­gi­ti­la­cak
956 Görüntüleme
14 Mart 2013 - 7:24
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ge­çen yil 12,5 mil­yon li­ra ci­va­rin­da olan ta­rim­sal des­tek mik­ta­ri, bu yil yak­la­sik yüz­de 20 ar­tis­la 15 mil­yon li­ra­ya ula­sa­cak. AK Par­ti Il­çe Bas­ka­ni Ad­nan Ya­sar Gör­mez, hü­kü­me­tin çift­çi­ye bu ar­tis­la bü­yük bir des­tek sag­la­mis ola­ca­gi­ni be­lirt­ti.

­TA­RIM­SAL Des­tek­le­me ve Yön­len­dir­me Ku­ru­lu ta­ra­fin­dan ka­bul edi­len ve Ba­kan­lar Ku­ru­lu’n­da im­za­la­na­rak Res­mi Ga­ze­te’­de ya­yim­lan­dik­tan son­ra yü­rür­lü­ge gi­re­cek olan ta­rim­sal des­tek­ler­de, bu yil yüz­de 20 ci­va­rin­da ar­tis gö­rü­le­cek. Bu­na gö­re, 2012 yi­lin­da Tor­ba­li­li çift­çi­le­re yak­la­sik 12,5 mil­yon li­ra ola­rak ger­çek­le­sen ta­rim des­tek­le­ri, 2013’­te yak­la­sik yüz­de 20 ar­tis­la 15 mil­yon li­ra­ya yük­se­le­cek. Bu yil fark öde­me­si des­tek­le­ri, ki­log­ram ba­si­na küt­lü pa­muk için 46 ku­rus­tan 50 ku­ru­sa, as­pir için 40 ku­rus­tan 45 ku­ru­sa ve zey­tin­ya­gi için­ 50 ku­rus­tan 60 ku­ru­sa yük­sel­til­di. Gel­mis geç­mis hü­kü­met­ler ara­sin­da çift­çi­ye en çok des­te­gi AK Par­ti Hü­kü­me­ti­’nin ver­di­gi­ni söy­le­yen Il­çe Bas­ka­ni Ad­nan Ya­sar Gör­mez, “Çift­çi­mi­ze en çok sa­hip çi­kan ik­ti­da­riz. Za­ten des­tek­le­me prim­le­rin­de­ki bu ar­tis da bu­nun en gü­zel ör­ne­gi­dir” seklinde konustu.

­DES­TEK­LE­ME­LER YUZ­DE 20 AR­TA­CAK
­GI­DA, Ta­rim ve Hay­van­ci­lik Ba­kan­li­gi’­nin üre­ti­ci­ye ver­di­gi des­tek­le­me mik­ta­ri her yil ar­ti­yor. Çift­çi Ka­yit Sis­te­mi’­ne (ÇKS) da­hil olan çift­çi­le­re ya­pi­la­cak alan baz­li des­tek­le­rin bir­ço­gun­da, 2013 yi­li için ar­ti­sa gi­dil­di. Ge­çen yil pey­zaj ve süs bit­ki­le­ri, özel ça­yir, me­ra ve or­man em­va­li alan­lar için çift­çi­le­re de­kar ba­si­na ya­pi­lan 2,7 li­ra ma­zot des­te­gi bu yil 2,9 li­ra, 3,7 li­ra olan güb­re des­te­gi 4 li­ra ola­cak. Hu­bu­bat, yem bit­ki­le­ri, bak­la­gil­ler, yum­ru bit­ki­ler, seb­ze ve mey­ve alan­la­ri için de­kar ba­si­na 4 li­ra olan ma­zot des­te­gi 4,3 li­ra­ya, 5 li­ra olan güb­re des­te­gi 5,5 li­ra­ya çi­ka­ri­lir­ken, yag­li to­hum­lu bit­ki­ler ve en­düst­ri bit­ki­le­ri için de­kar ba­si­na 6,4 li­ra olan ma­zot des­te­gi 7 li­ra, yi­ne 6,3 li­ra olan güb­re des­te­gi de 7 li­ra ola­rak ve­ri­le­cek. Top­rak ana­li­zi için de­kar ba­si­na 2,5 li­ra­lik des­tek öde­me­si ya­pi­la­cak. Öte yan­dan alan baz­li des­tek­ler kap­sa­min­da or­ga­nik ta­rim ya­pan çift­çi­le­re ve­ri­len des­tek, de­kar ba­si­na 35 li­ra­dan 50 li­ra­ya yük­sel­til­di. Hay­van­ci­lik, ari­ci­lik ve su ürün­le­rin­de or­ga­nik ta­rim des­te­gi, ali­nan des­te­ge yüz­de 50 ila­ve ola­rak be­lir­len­di. Iyi ta­rim uy­gu­la­ma­la­ri­na yö­ne­lik des­tek­ler ise ge­çen yil­la ay­ni kal­di. De­kar ba­si­na ge­çen yil ol­du­gu gi­bi 25 li­ra, ör­tü al­ti iyi ta­rim uy­gu­la­ma­la­ri­na ise de­kar ba­si­na 100 li­ra des­tek ve­ri­le­cek.

­“U­RE­TI­CI­LE­RIN  YA­NIN­DA­YIZ”
­TOR­BA­LI­LI yak­la­sik 3 bin 500 üre­ti­ci, geç­ti­gi­miz yil 12 mil­yon 535 bin li­ra gi­bi bü­yük bir des­tek al­di. Uret­tik­leri ürün ba­si­na prim alan üre­ti­ci­ler, bu pa­ra­lar­la ra­hat bir ne­fes al­di. Des­tek­le­me­ler­de 2013 yi­li için­de yüz­de 20’­lik bir ar­tis ola­cak. Bu­na gö­re Tor­ba­li­li üre­ti­ci­ler, 2013 yi­li içe­ri­sin­de 15 mil­yon li­ra­yi as­kin bir des­tek­le­me­den fay­da­la­na­cak. Bugü­ne ka­dar çift­çi­si­ne en çok sa­hip çi­kan gel­mis geç­mis en iyi hü­kü­met ol­duk­la­ri­ni ifa­de eden Ad­nan Ya­sar Gör­mez, “Zi­ra­at Ban­ka­si’n­dan çift­çi­mi­zin al­di­gi bü­tün des­tek­le­me­ler hü­kü­me­ti­mi­zin al­di­gi ka­rar­lar dog­rul­tu­sun­da ve­ri­li­yor. Ha­la si­kin­ti­lar yok mu? Ta­biî ki var. Di­sa bag­li­li­gi­miz­ da ya­vas ya­vas bu des­tek­le­me­ler­le so­na ere­cek. Tor­ba­li’­da ta­rim ve hay­van­ci­lik­la ug­ra­san çift­çi­le­ri­mi­ze su ana ka­dar es­ki pa­ra bi­ri­mi­mi­ze gö­re, 12 tril­yon 535 mil­yar des­tek ve­ril­di. Dev­le­ti­miz, çift­çi­mi­ze bu se­ne 15 tril­yo­na ya­kin bir des­tek­le­me ve­re­cek. Bu bir an­lam­da dev­le­ti­mi­zin ta­rim po­li­ti­ka­si­ni ve çift­çi­ye ver­di­gi öne­mi de gös­te­ri­yor” di­ye ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web