REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Em­ni­ye­te, ‘ben bur­da­yim’ im­za­si

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Em­ni­ye­te, ‘ben bur­da­yim’ im­za­si
1.674 Görüntüleme
20 Mart 2013 - 7:23
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ön­ce­ki yil ni­san ayin­da çi­ka­ri­lan De­ne­tim­li Ser­best­lik Ya­sa­si’n­dan Tor­ba­li’­dan 70 ki­si fay­da­lan­di. Bu ki­si­ler her gün Il­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­gü’­ne ge­le­rek il­çe­de ol­duk­la­ri­ni gös­ter­mek için im­za ati­yor. Po­lis ekip­le­ri ta­ra­fin­dan ev ev do­la­sa­rak kont­rol edi­li­yor.

2012 yi­lin­da çi­kan De­ne­tim­li Ser­best­lik Ya­sa­si ile bir­lik­te, Tor­ba­li nü­fu­su­na ka­yit­li 70 hü­küm­lü Tor­ba­li Il­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­gü’­ne bas­vu­ru­da bu­lu­na­rak ya­sa­dan fay­da­lan­di. Ya­sa­da ya­pi­lan son dü­zen­le­me­ye gö­re ce­za in­faz sü­re­le­ri­nin son bir yi­li ka­lan hü­küm­lü­ler, iyi hal­le­ri de gö­ze­ti­le­rek bu ya­sa­dan fay­da­la­na­bi­li­yor­lar. Tor­ba­li Il­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­gü’n­den edi­ni­len bil­gi­le­re gö­re, bas­vu­ru­da bu­lu­nan 70 hü­küm­lü gün­lük im­za ve ka­mu­da ça­lis­ma sar­ti­na bi­na­en ser­best bi­ra­kil­di. Il­çe­de De­ne­tim Ser­best­lik’­ten 70 ki­si ya­rar­la­nir­ken, sa­his­lar her gün Il­çe Em­ni­ye­ti Mü­dür­lü­gü’­ne ge­le­rek im­za ati­yor. Bu­nun ya­ni si­ra po­lis ekip­le­ri 70 ki­si­nin evi­ne her gün tek tek ug­ra­ya­rak sa­his­la­ri kont­rol edi­yor.

5 KI­SI CE­ZA­E­VI­NE GÖN­DE­RIL­DI
­GEÇ­TI­GI­MIZ yil çi­ka­ri­lan De­ne­tim­li Ser­best­lik Ya­sa­si kap­sa­min­da Tür­ki­ye’­de bin­ler­ce ki­si ce­za­e­vin­den çik­ti. Çi­ka­ri­lan va­tan­das­la­rin ki­mi­si res­mi ka­mu yer­le­rin­de ça­li­si­yor, ki­mi­si de ce­za­la­rin bi­ti­mi­ne ka­dar Il­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­gü ve Il­çe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­li­gi’­na gi­de­rek im­za­la­ri­ni ati­yor. Tor­ba­li’­da bu sa­yi 70 ola­rak be­lir­len­di. Po­lis ekip­le­ri va­tan­das­la­rin evi­ne gi­de­rek tek tek kont­rol­de bu­lu­nu­yor. Ya­pi­lan kont­rol­de va­tan­das­la­rin ev­de ol­ma­di­gi tes­pit edi­lir­se po­lis ekip­le­ri ta­ra­fin­dan sav­ci­li­ga bil­di­ri­li­yor. Da­ha son­ra sa­his için ya­ka­la­ma ka­ra­ri çi­ki­yor. Tor­ba­li’­da ya­pi­lan kont­rol­de ev­de bu­lun­ma­di­gi ve im­za­si­ni at­ma­di­gi ne­de­niy­le su ana ka­dar 5 ki­si hak­kin­da ya­ka­la­ma ka­ra­ri çi­kar­til­di. Sa­his­lar ya­ka­la­na­rak tek­rar ce­za­e­vi­ne gön­de­ril­di.

­HER­GUN IM­ZA
­DE­NE­TIM­LI Ser­best­lik Ya­sa­si’n­dan ya­rar­la­nan mah­kum­la­rin sa­yi­si her ge­çen gün ar­ti­yor. Bu ay içe­ri­sin­de Tor­ba­li’­da 70 ki­si de­ne­tim­li ser­best­lik­ten ya­rar­la­na­rak ev­le­ri­ne ge­ri dön­dü. Va­tan­das­lar her gün sa­bah 09.00 ile 17.00 ara­sin­da ge­rek­li mer­ci­le­re ge­le­rek im­za­la­ri­ni ati­yor. Ki­mi mah­kum ise ka­mu gö­rev­li­si ola­rak ça­li­si­yor. Tor­ba­li’­nin bir­çok res­mi ku­ru­mun­da fark­li is­ler ya­pa­rak hem top­lu­ma fay­da­li olu­yor hem de ce­za­si­ni di­sa­ri­da ta­mam­la­ma­ya ça­li­si­yor. De­ne­tim­li ser­best­lik­ten ya­rar­la­nan bir­çok ki­si, Tor­ba­li Ad­li­ye­si’n­de oto­park gö­rev­li­si ola­rak gö­rev yap­mis­ti.

­GUN­LUK OLA­RAK KONT­ROL­LER YA­PI­LI­YOR
­IL­ÇE Em­ni­yet Mü­dür­lü­gü’n­den ya­pi­lan açik­la­ma da de­ne­tim­li ser­best­lik­ten ya­rar­la­nan 70 ki­si­nin ka­yit­lar­da ol­du­gu bil­di­ril­di. Va­tan­das­lar her gün Il­çe Em­ni­ye­ti Mü­dür­lü­gü’­ne ge­le­rek im­za ati­yor. Va­tan­das­la­rin 1 gün bi­le geç kal­ma gi­bi bir lüks­le­ri­nin ol­ma­di­gi­ni söy­le­yen Il­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­gü; po­lis ekip­le­ri­nin her gün sa­his­la­rin evi­ne gi­de­rek kont­rol­ler­de bu­lun­du­gu­nu, da­ha ön­ce ya­pi­lan kont­rol­ler­de 5 va­tan­da­sin ev­de bu­lu­na­ma­ma­si ne­de­niy­le sav­ci­lik ta­ra­fin­dan ya­ka­la­ma em­ri çi­ka­ril­di­gi­ni ve 5 ki­si­nin gö­zal­ti­na ali­na­rak çik­tik­la­ri ce­za­e­vi­ne tek­rar gön­de­ril­di­gi­ni söy­le­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web