Büyük Torbalı

­Ga­zi­ler, ba­ris için el uzat­ti

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Ga­zi­ler, ba­ris için el uzat­ti
941 Görüntüleme
19 Mart 2013 - 7:27
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Tor­ba­li­li se­hit ba­ba­si ve ga­zi­ler, sür­dü­rü­len ba­ris sü­re­ci­ne tam des­tek ver­di. Se­hit On­ba­si Er­dinç Te­kir­li’­nin ba­ba­si Mus­ta­fa Tekir­li, “Be­nim yü­re­gim yan­di, bas­ka ba­ba­la­rin yü­re­gi yan­ma­sin” di­ye­rek sü­re­ci des­tek­le­di.

­UL­KE­NIN yil­lar­dir ka­na­yan ya­ra­si olan te­rör olay­la­ri, AK Par­ti Hü­kü­me­ti’­nin at­ti­gi so­mut adim­lar­la çö­zül­me­ye ça­li­si­li­yor. Si­vil top­lum ku­ru­lus­la­ri, is adam­la­ri, si­ya­si par­ti­ler ve ül­ke­de­ki bir­çok va­tan­das yil­lar­dir iki kar­des halk ara­sin­da akan ka­nin dur­ma­si için sür­dü­rü­len ba­ris sü­re­ci­ne des­tek ol­ma­ya de­vam edi­yor. Yil­lar­dir akan ka­nin dur­ma­si­ni is­te­yen ga­zi ve se­hit ba­ba­si, bu ge­lis­me­le­ri se­vinç­le kar­si­la­dik­la­ri­ni be­lirt­ti­ler. 1992 yi­lin­da se­hit dü­sen Tor­ba­li­li Er­dinç Te­kir­li’­nin ba­ba­si Mus­ta­fa Te­kir­li’­nin söz­le­ri ise yü­rek dag­la­di. “Be­nim yü­re­gim yan­di, bas­ka an­ne ba­ba­la­rin yü­re­gi yan­ma­sin” di­ye­rek ba­ris sü­re­ci­ne des­tek olan Te­kir­li, “Her­kes ba­ris sü­re­cin­de elin­den ge­le­ni yap­sin” de­di.

­BA­RIS SU­RE­CI­NE  TOR­BA­LI’­DAN DES­TEK
­TE­RÖR so­ru­nu­nun çö­zü­mü sü­re­cin­de gö­rüs­me­ler de­vam eder­ken, yur­dun dört bir ta­ra­fin­dan ba­ri­sa des­tek me­saj­la­ri yag­ma­ya de­vam edi­yor. Tor­ba­li’­da bu sü­re­ce ilis­kin ilk ön­ce Ata­türk Ma­hal­le­si’n­de­ki Kürt kö­ken­li va­tan­das­lar açik­la­ma yap­mis ve ka­nin dur­du­rul­ma­si için sü­re­ce des­tek ver­mis­ti. Ar­din­dan il­çe­de bu­lu­nan hem­seh­ri der­nek­le­ri de açik­la­ma­lar­da bu­lun­mus ve or­tak bir ses ola­rak “Kan dur­sun” me­sa­ji­ni ya­yin­la­mis­lar­di. Sür­dü­rü­len çö­züm sü­re­ci kap­sa­min­da PKK elin­de­ki re­hin­le­ri bi­rak­ti ve dün de hü­kü­met yet­ki­li­le­ri PKK’­nin si­lah­li un­sur­la­ri­nin yil­so­nu­na ka­dar ta­ma­men si­nir di­si­na çe­kil­me­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni açik­la­di.

­Ö­GUT­MEN: BU KAN AR­TIK DUR­SUN
1997 yi­lin­da Di­yar­ba­kir Li­ce’­de as­ke­ri gö­re­vi­ni ya­pan Aziz Ögüt­men, te­rör­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da kah­ra­man­ca mü­ca­de­le ve­ren as­ker­ler­den sa­de­ce bir ta­ne­si. Gö­rev al­di­gi ti­mi pu­su­ya dü­sen Ögüt­men, sol aya­gin­dan ya­ra­la­na­rak ga­zi un­va­ni­na ka­vus­tu. Ba­ris sü­re­ciy­le il­gi­li gö­rü­sü­nü al­di­gi­miz Gü­ney­do­gu Ga­zi­si Aziz Ögüt­men, “In­sal­lah bu sü­reç ha­yir­la­ra ve­si­le olur. Yil­lar­dir bu kan aki­yor, ar­tik dur­ma­si ge­rek­li. Al­lah­’in iz­niy­le du­ra­cak. Ne­re­ye ka­dar aka­cak bu kan? Her­kes elin­den ge­le­ni yap­sin ve bu ba­ris sü­re­ci­ne des­tek ol­sun” de­di.

“­BAS­KA YU­REK­LER YAN­MA­SIN”
1992 yi­lin­da Si­irt’­te se­hit dü­sen ve su an­da is­mi Tor­ba­li cad­de­le­rin­de ve se­hit­lik ani­tin­da ya­sa­ti­lan Pi­ya­de On­ba­si Er­dinç Te­kir­li’­nin ba­ba­si Mus­ta­fa Te­kir­li de ba­ris sü­re­ci­ne des­tek ver­di. “Yü­rek­ler yan­ma­sin, kan dur­sun” di­yen Te­kir­li, “Ben bir ba­ba­yim, ha­ya­ti­nin ba­ha­rin­da ev­la­di­mi bu va­ta­na se­hit ver­dim. Be­nim yü­re­gim yan­di, bas­ka­si­nin yü­re­gi yan­ma­sin. Si­lah­la­ri sus­tur­sun­lar, ba­ris ol­sun yur­du­muz­da” di­ye­rek ba­ri­sa des­tek ver­di.

“­MU­ZA­KE­RE DE­GIL, MU­CA­DE­LE EDI­LIR”
­BA­RIS sü­re­ci­ne tep­ki gös­te­ren Gü­ney­do­gu Ga­zi­si Er­sin Tas­tan ise hü­kü­me­tin kol­tu­gu­nu ko­ru­mak için bu pro­je­yi yü­rüt­tü­gü­nü söy­le­di. 1995 yi­lin­da Sir­nak’­ta va­ta­ni gö­re­vi­ni sür­dür­dü­gü si­ra­da Ku­zey Irak Ope­ras­yo­nu’n­da ma­yi­na ba­sa­rak ba­ca­gi­ni kay­be­den Ga­zi Er­sin Tas­tan, ba­ris sü­re­ci­nin hü­kü­me­tin kol­tu­gu­nu ko­ru­mak amaç­li ol­du­gu­nu söy­le­ye­rek tep­ki gös­ter­di. “Bu bir rek­lam­dir” di­yen ga­zi, “Te­rö­rist­ler­le mü­za­ke­re edil­mez, mü­ca­de­le edi­lir. Bu, hü­kü­me­tin kol­tu­gu­nu ko­ru­mak amaç­li bas­lat­ti­gi bir sey­dir. Bu va­tan için bu ka­dar se­hit ver­dik, bu ka­dar ga­zi­miz var. On­ca ev­la­di­miz ök­süz, ye­tim kal­di. Bun­lar bo­su­na mi ya­pil­di? Bu in­san­la­rin yü­zü­ne na­sil ba­ka­cak­lar” dedi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web