Büyük Torbalı

­Has­ta­ne­nin tek er­kek hem­si­re­si

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Has­ta­ne­nin tek er­kek hem­si­re­si
959 Görüntüleme
25 Temmuz 2013 - 8:30
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Tor­ba­li Dev­let Has­ta­ne­si’n­de top­lam 64 ba­yan hem­si­re bu­lu­nur­ken 1 ta­ne de er­kek hem­si­re bu­lu­nu­yor. Hem­si­re ola­rak 2 yil­dir gö­rev ya­pan Meh­met Ha­luk Ir­mak, mes­le­gi­ni çok se­vi­yor.

­ER­KEK hem­si­re al­gi­sin­da hal­kin dü­sün­ce­si ya­vas ya­vas de­gi­si­yor. Dok­tor seç­me hak­ki ya­ni si­ra has­ta­ya er­kek ve­ya ba­yan hem­si­re seç­me im­ka­ni ve­ren er­kek hem­si­re­ler sek­tör­de hiz­la ken­di­le­ri­ne yer bu­lu­yor. Is bul­ma ga­ran­ti­si de olan bu bö­lüm­de me­zun ola­bi­le­cek ög­ren­ci­ler hem özel sek­tör­de hem de dev­let bün­ye­sin­de ça­li­sa­bi­li­yor. Tor­ba­li Dev­let Has­ta­ne­sin­de er­kek hem­si­re ola­rak 2 yil­dir gö­rev ya­pan Meh­met Ha­luk Ir­mak, dik­kat­ler üze­ri­ne çek­me­yi ba­sar­di. Son yil­lar­da Has­ta­ne­ler­de ve özel sek­tör­ler­de er­kek hem­si­re­le­rin yay­gin­las­ma­si va­tan­das­la­ri sa­sir­ti­yor.

64 BA­YAN HEM­SI­RE, 1 ER­KEK HEM­SI­RE GÖ­REV YA­PI­YOR
­TUR­KI­YE’­DE ol­du­gu gi­bi Tor­ba­li’­da da sa­yi­la­ri az olan fa­kat her ge­çen gün sa­yi­la­ri ar­tan er­kek hem­si­re­ler dik­kat çe­ki­yor. Tor­ba­li Dev­let Has­ta­ne­si Acil Ser­vi­sin­de hiz­met ve­ren er­kek hem­si­re, va­tan­das­la­rin dik­ka­ti­ni çe­ki­yor. Tor­ba­li Dev­let Has­ta­ne­si’n­de top­lam 64 ba­yan hem­si­re bu­lu­nur­ken 1 ta­ne de er­kek hem­si­re bu­lu­nu­yor. Va­tan­das­la­rin dik­ka­ti­ni çe­ken bu du­rum, il­ginç di­ya­log­la­ra da sah­ne olu­yor. Va­tan­das­lar acil ser­vi­sin­de hem­si­re Meh­met Ha­luk Ir­mak ile di­ya­log ku­ru­yor­lar. “Siz hem­si­re mi­si­niz, yok­sa sag­lik me­mu­ru mu?” Gi­bi so­ru­lar yö­nel­ti­li­yor. Bu so­ru­lar kar­si­sin­da Ir­mak, hem­si­re ol­du­gu­nu ve isi­ni se­ve­rek yap­ti­gi­ni söy­lü­yor.

‘­VA­TAN­DAS­LA­RIN DIK­KA­TI­NI ÇE­KI­YO­RUM’
­TOR­BA­LI Dev­let Has­ta­ne­si Acil Ser­vis Bö­lü­mün­de Tri­aj Ser­vi­sin­de hiz­met ve­ren er­kek hem­si­re Meh­met Ha­luk Ir­mak, has­ta­la­ri tek tek mu­a­ye­ne edi­yor. Acil ser­vi­si­ne ge­len va­tan­das­la­ri tek tek mu­a­ye­ne eden ve da­ha son­ra bö­lü­mü­ne gö­re ayir­ma ya­pan Ir­mak, has­ta­la­rin dik­ka­ti­ni de çe­ki­yor. Ir­mak, “Tor­ba­li Dev­let Has­ta­ne­sin­de 2 yil­dir hem­si­re­lik ya­pi­yo­rum. Va­tan­das­lar be­ni ilk ola­rak sag­lik me­mu­ru ola­rak tah­min edi­yor. Da­ha son­ra hem­si­re ol­du­gu­mu söy­le­di­gim­de ‘na­sil olur da sen hem­si­re olur­sun be­nim­le dal­ga geç­me’ gi­bi tep­ki­ler­le kar­si­las­tim. Fa­kat da­ha son­ra be­nim er­kek hem­si­re ol­du­gu­mu du­yan ve ög­re­nen­ler çok sa­si­ri­yor. Ay­ri­ca son gün­ler­de er­kek hem­si­re­le­rin sa­yi­si da art­ma­ya bas­la­di.” Sek­lin­de ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web