Büyük Torbalı

­Hiz­li tren 2014’­te ge­li­yor

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Hiz­li tren 2014’­te ge­li­yor
971 Görüntüleme
27 Temmuz 2013 - 8:32
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

IZ­BAN pro­je­si kap­sa­min­da Tor­ba­li’­da ya­pi­lan ça­lis­ma­lar tam gaz de­vam edi­yor. Tor­ba­li, Te­pe­köy ve Pan­car is­tas­yon­la­ri­nin ya­pi­mi de­vam eder­ken, üst ge­çit­le­rin bü­yük bir kis­mi da ta­mam­lan­di.

­IZ­MIR Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si ile TCDD or­tak­li­gin­da ger­çek­les­ti­ri­len Ali­a­ga­Men­de­res Ban­li­yö Sis­te­mi’­nin Tor­ba­li’­ya ka­dar uza­til­ma­si pro­je­si bü­yük oran­da ta­mam­lan­di. TCDD ta­ra­fin­dan IZ­BAN hat­ti­nin ya­pil­ma­siy­la bir­lik­te, Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si, üst ge­çit ve is­tas­yon­la­rin ya­pi­mi­na bas­la­di. Te­pe­köy Is­tas­yo­nu, Tor­ba­li Is­tas­yo­nu ve Pan­car Is­tas­yo­nu’n­da ça­lis­ma­lar bü­yük bir hiz­la de­vam edi­yor. Ay­ri­ca Pan­car’­da­ki üst ge­çit bit­me nok­ta­si­na gel­di. Il­çe mer­ke­zin­de in­sa­a­ti de­vam eden iki üst ge­çi­din ise ko­lon­la­ri di­kil­di. Bu üst ge­çit­le­rin­de 2 ay gi­bi bir sü­re içe­ri­sin­de ta­mam­lan­ma­si bek­le­ni­yor. Kus­çu­bu­run Ma­hal­le­si’­ne ya­pi­la­cak olan is­tas­yon ve üst ge­çi­din iha­le­si de önü­müz­de­ki gün­ler­de ya­pil­di. Iha­le­nin so­nuç­lan­ma­sin­dan son­ra, yük­le­ni­ci fir­ma kol­la­ri si­va­ya­cak.

30 KI­LO­MET­RE­LIK HAT
­KI­SA sü­re­de Iz­mir­li­le­rin vaz­ge­çil­mez top­lu ula­sim hat­ti ha­li­ne ge­len Ali­a­ga­Men­de­res Ban­li­yö sis­te­mi, IZ­BAN­’a ya­pi­la­cak ila­ve hat kap­sa­min­da Cu­ma­o­va­si Is­tas­yo­nu’n­dan son­ra De­ve­li, Te­ke­li, Pan­car, Tor­ba­li ve Te­pe­köy’­de ol­mak üze­re top­lam 5 is­tas­yon ya­pi­la­cak. Men­de­res Göl­cük­ler’­de ka­ra­yo­lu üst ge­çi­di, Cu­ma­o­va­si Kis­mi alt ge­çi­di, De­ve­li’­de ka­ra­yo­lu üst ge­çi­di, Te­ke­li’­de ka­ra­yo­lu üst ge­çi­di, Pan­car’­da ka­ra­yo­lu üst ge­çi­di, Kus­çu­bur­nu’n­da ka­ra­yo­lu üst ge­çi­di, Tor­ba­li’­da ka­ra­yo­lu üst ge­çi­di ve Te­pe­köy’­de ka­ra­yo­lu üst ge­çi­di in­sa edi­le­cek. Yi­ne Te­pe­köy’­de va­tan­das­la­rin kar­si­dan kar­si­ya gü­ven­li bir se­kil­de ge­çis­le­ri­ni sag­la­mak üze­re asan­sör­lü ve yü­rü­yen mer­di­ven­li ya­ya üst ge­çi­di ya­pi­mi ger­çek­les­ti­ri­le­cek.

TCDD IKIN­CI HAT­TI YAP­TI, SIN­YA­LI­ZAS­YO­NA GEÇ­TI
­BU­YUK­SE­HIR Be­le­di­ye­si’­nin TCDD ile yap­ti­gi pro­to­ko­le gö­re, is­tas­yon ya­pim­la­ri ve ka­ra­yo­lu alt­üst ge­çit­le­ri Iz­mir Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fin­dan ya­pi­li­yor. Cu­ma­o­va­si’n­dan Tor­ba­li’­ya ka­dar mev­cut tek hat de­mir­yo­lu ise TCDD ta­ra­fin­dan çift hat­ta çi­ka­ril­di. Hat­tin ko­ru­ma du­var­la­ri­nin ya­pi­mi, sin­ya­li­zas­yon ve elekt­ri­fi­kas­yon sis­tem­le­ri­nin Ali­a­ga­Cu­ma­o­va­si hat­ti­na uyum­lu bir se­kil­de Tor­ba­li­Te­pe­köy­’e ka­dar uza­til­ma­si yi­ne TCDD ta­ra­fin­dan ger­çek­les­ti­ri­li­yor. Sel­çuk, Ba­yin­dir, Ti­re ve Öde­mis yol­cu­la­ri da Tor­ba­li’­dan iti­ba­ren Iz­mir mer­ke­zi­ne ve ora­dan da Ali­a­ga’­ya ka­dar yol­cu­luk ya­pa­bi­le­cek.  Te­pe­köy’­den Cu­ma­o­va­si’­na ka­dar olan yak­la­sik 30 km me­sa­fe­nin 2526 da­ki­ka­da kat edil­me­si ön­gö­rü­lü­yor.

­TE­PE­KÖY’­DE UST GE­ÇIT VE IS­TAS­YON TAM GAZ

TOR­BA­LI ve Te­pe­köy is­tas­yon­la­ri­nin ya­pi­mi bü­yük bir hiz­la de­vam edi­yor. Iha­le­yi 8 mil­yon 188 bin 250 li­ra­lik tek­li­fiy­le ka­za­nan Tek­ne­on In­sa­at, her iki is­tas­yo­nun ya­pi­mi­ni da bü­yük bir hiz­la sür­dü­rü­yor. Te­pe­köy Is­tas­yo­nu’­nun ya­pi­mi için 10 Ara­lik’­ta bas­la­yan ça­lis­ma­lar ise bü­yük bir hiz­la de­vam edi­yor. Alt ya­pi ga­le­ri­si ta­mam­la­nir­ken, va­tan­das­la­rin kar­si­dan kar­si­ya geç­me­si­ni sag­la­ya­cak olan alt ge­çi­din in­sa­a­ti da bit­ti. 210 met­re uzun­lu­gun­da­ki is­tas­yo­nun sim­di­ler­de üst ya­pi­si ya­pi­li­yor. Te­pe­köy Is­tas­yo­nu’­nun 2014­’ün ilk ayin­da bit­me­si bek­le­ni­yor. Te­pe­köy Is­tas­yo­nu’­nun ya­ni si­ra Hü­kü­met Ko­na­gi ge­çi­din­de in­sa edi­len üst ge­çit­te de bü­yük bir me­sa­fe kat edil­di. 320 met­re uzun­lu­gu­na sa­hip üst ge­çi­din ko­lon­la­ri di­kil­di. Ust ge­çi­din ki­ris­le­ri de ta­kil­dik­tan son­ra be­ton blok­lar yer­les­ti­ri­le­cek.

­

 

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web