Büyük Torbalı

­Ka­din bas­kan­lardan kadina ­sid­de­te tepki

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Ka­din bas­kan­lardan kadina ­sid­de­te tepki
1.167 Görüntüleme
20 Şubat 2013 - 7:22
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

 Son gün­ler­de ge­rek ül­ke ge­ne­lin­de ge­rek­se de il­çe­de ka­din­la­ra yö­ne­lik ya­sa­nan sid­det olay­la­ri can sik­ma­ya de­vam edi­yor. Ka­di­na yö­ne­lik sid­de­tin dur­ma­si için CHP ve AK Par­ti il­çe ka­din kol­la­ri bas­kan­la­ri, sid­det gö­ren ba­yan­la­ri tes­pit edip yar­dim­da bu­lu­nu­yor

­SON gün­ler­de ka­di­na yö­ne­lik sid­de­tin art­ma­siy­la Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti ve Ada­let ve Kal­kin­ma Par­ti il­çe ka­din kol­la­ri bas­kan­la­ri, ka­di­na yö­ne­lik sid­e­ti de­ger­len­dir­di. 2013 yi­li­nin ilk ayin­da­ki ve­ri­ler ise kor­ku­tu­cu. Il­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­gü’n­den ali­nan bil­gi­le­re gö­re Tor­ba­li’­da her gün bir ka­din dö­vü­lü­r. Ya­sa­nan sid­det olay­la­ri son­ra­sin­da CHP ve AK Par­ti il­çe ka­din kol­la­ri bas­kan­la­ri da yö­ne­tim­le­riy­le bir­lik­te ha­re­ke­te geç­ti. Ar­tan sid­det olay­la­ri­nin önü­ne ge­çil­me­si için ve sid­det gö­ren ba­yan­la­ri bi­linç­len­dir­mek için ma­hal­le ve köy­le­ri do­la­san ka­din kol­la­ri bas­kan­la­ri ça­lis­ma­la­ri­na hiz ver­di. Kadinlar­la sik sik bir ara­ya ge­len ka­din bas­kan­lar, ka­di­na sid­de­ti ki­na­dik­la­ri­ni ifade etti

CHP: HU­KU­MET ÇÖ­ZUM BUL­MA­LI
CHP Il­çe Ka­din Kol­la­ri Bas­ka­ni Fet­hi­ye Sen­gü­zel, ka­di­nin sid­de­te ma­ruz kal­ma­ma­si için par­ti ola­rak üst­le­ri­ne dü­sen gö­re­vin far­kin­da ol­duk­la­ri­ni ve her kim olur­sa ol­sun ka­din­la­ri ko­ru­ma­ya ça­li­sa­cak­la­ri­ni bil­dir­di. Sen­gü­zel, “Sid­de­tin her tür­lü­sü­ne ha­yir di­yo­ruz. Her yil sid­det­ten do­la­yi ba­yan­la­ri­miz ha­yat­la­ri­ni kay­be­di­yor. Ka­di­na kar­si uy­gu­la­nan bu sid­de­tin önü­ne ge­çe­bil­mek için ba­yan­la­ri­mi­zi bi­linç­len­dir­me­ye bas­la­dik. Hü­kü­met bir an ön­ce fark­li çö­züm­le­rin bul­ma­si ge­re­ki­yor. Her­han­gi bir çö­züm bu­lun­maz­sa da­ha çok ka­di­ni­miz sid­de­te ma­ruz ka­la­cak­tir” de­di.

­AK PAR­TI: KA­DIN­LA­RI­MI­ZI BI­LINÇ­LEN­DI­RI­YO­RUZ
­TOR­BA­LI’­DA her gün bir ka­din ko­ca­si ta­ra­fin­dan sid­de­te ma­ruz kal­ma­ya de­vam edi­yor. Il­çe­de ar­tan sid­det olay­la­ri son­ra­sin­da ha­re­ke­te ge­çen CHP ve AK Par­ti il­çe ka­din kol­la­ri bas­kan­la­ri, sid­de­ti en aza in­dir­mek için ça­lis­ma­la­ri­ni de­vam et­ti­ri­yor. AK Par­ti Il­çe Ka­din Kol­la­ri Bas­ka­ni Se­vil Du­ran, sid­det gö­ren ba­yan­la­ri bi­linç­len­dir­mek için köy ve ma­hal­le zi­ya­ret­le­ri­ni bas­lat­tik­la­ri­ni ifa­de et­ti. Du­ran, “Ka­di­na yö­ne­lik sid­de­tin art­ma­ma­si için eli­miz­den ge­le­ni ya­pa­ca­giz. Ak ka­din­lar ola­rak ka­din­la­ri­mi­za sa­hip çi­ka­ca­giz. Bu ko­nu­da Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­ka­ni Fat­ma Sa­hin, ka­di­na yö­ne­lik sid­det­tin azal­ma­si için ge­re­ken ça­lis­ma­yi özen­le ya­pi­yor. Tek te­men­ni­miz sid­de­tin dur­ma­si­dir. Yoksa hergün bir kadina siddet haberi okumaya devam ederiz.” sek­lin­de ko­nus­arak sözlerini noktaladi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web