Büyük Torbalı

­Ka­nat­li hay­van­la­rin efen­di­si

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Ka­nat­li hay­van­la­rin efen­di­si
1.225 Görüntüleme
25 Şubat 2013 - 7:21
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

700 met­re­ka­re­lik bir alan­da bu­lu­nan 800­’e ya­kin kus çe­si­diy­le böl­ge­nin en faz­la ka­nat­li hay­va­ni­na sa­hip olan Kus­çu Os­man­da ta­vuk ve gü­ver­ci­nin ya­ni si­ra Çin Bil­dir­ci­ni, Ca­li­for­nia Bil­dir­ci­ni, Hint Bül­bü­lü gi­bi bir­bi­rin­den fark­li kus çe­si­di bu­lu­nu­yor.

­TOR­BA­LI­LI 39 ya­sin­da­ki Os­man Bek­len tam bir kus asi­gi. Ka­nat­li hay­van ti­ca­re­ti ya­pan Bek­len, bir­bi­rin­den çe­sit kus­lar­la, kus se­ver­le­re hi­tap edi­yor. 17 yil­dir bu mes­le­gi sür­dü­ren “Kus­çu” la­kap­li Os­man Bek­len, ise bi­sik­let üze­rin­de bas­la­di­gi­ni be­lirt­ti. 700 met­re­ka­re­lik bir alan­da bu­lu­nan 800­e ya­kin kus çe­si­diy­le böl­ge­nin en faz­la ka­nat­li hay­va­ni­na sa­hip olan Kus­çu Os­man, hay­van­la­rin in­san­lar­dan da­ha sa­dik ol­du­gu­nu ifa­de et­ti. He­def bü­yü­ten Bek­len, al­di­gi 5000 met­re­ka­re­lik bir alan­da kur­du­gu mi­ni hay­va­nat bah­çe­siy­le hem kus se­ver­le­rin me­ra­ki­ni gi­der­me­si­ni sag­la­ya­cak hem de Ege Böl­ge­si’­ne ka­nat­li hay­van sa­ti­si ger­çek­les­ti­re­cek. Kus­çu Os­man, bir­bi­rin­den fark­li kus çe­sit­le­ri­nin bü­yük il­gi gör­dü­gü­nü be­lirt­ti.

­TAM BIR KUS ASI­GI
­BA­BA­SIN­DAN kal­ma bi­sik­let­le, da­ha 22 ya­sin­day­ken kus sat­ma­ya bas­la­yan Os­man Bek­len, semt pa­zar­la­ri­ni tek tek do­la­sa­rak ek­mek pa­ra­si­ni ka­za­ni­yor­du. Böy­le­ce hem pa­ra­i­ni ka­za­ni­yor hem de kus­la­ra olan tut­ku­su­nu gi­de­ri­yor­du. Ge­ce gün­düz de­me­den ça­li­san Bek­len, her ge­çen yil bi­raz da­ha isi­ni bü­yüt­tü. Ise bas­la­di­gin­da 30 gü­ver­ci­ni 25 ta­ne de ta­vu­gu var­di. Ara­dan ge­çen 17 yil­lik sü­re so­nun­da 40 çe­sit ol­mak üze­re yak­la­sik 800 ka­nat­li hay­va­ni bu­lu­nu­yor. Kus­çu Os­man, sim­di­ler­de isi­ni da­ha da bü­yü­tüp, ne­re­dey­se Tür­ki­ye’­nin üç­te bi­ri­ne ka­nat­li hay­van sa­ti­yor. Tor­ba­li Ma­hal­le­si’n­de al­di­gi 5000 met­re­ka­re­lik alan­da sim­di­ler­de kaz ye­tis­ti­ren Bek­len, ya­kin bir za­man­da bu böl­ge­de dev bir te­sis kur­ma­ya ha­zir­la­ni­yor.

­TE­LE­FON­LA SI­PA­RIS ALI­YOR
­KAF­KAS Sü­lü­nü, Çin Ka­zi, Pe­kin Ör­de­gi, bil­dir­cin, Kral Sü­lün, ta­vus ku­su, ka­nar­ya, mu­hab­bet ku­su, kek­lik, gü­ver­cin ve Iran Ta­vu­gu gi­bi 40­’a ya­kin ka­nat­li hay­van çe­si­di­ni bün­ye­sin­de bu­lun­du­ran Bek­len, ül­ke­nin dört bir ya­ni­ni do­la­sa­rak me­rak­li­la­ri için çe­sit­li cins hay­van­lar ge­ti­ri­yor. Ege Böl­ge­si’­nin en bü­yük ka­nat­li hay­van te­da­rik­çi­le­rin­den bi­ri olan Os­man Bek­len, “Sö­ke, Ba­yin­dir, Ke­mal­pa­sa, Ti­re, Ga­zi­e­mir, Gü­mül­dür, Sel­çuk, Si­rin­ce gi­bi bir­çok böl­ge­de müs­te­rim bu­lu­nu­yor. Sim­di­ler­de çev­re il­ler­den de ge­len müs­te­ri­le­rim de var, te­le­fon­la si­pa­ris ve­ri­yor­lar. In­san­lar evin­de, bah­çe­sin­de ve­ya çift­lik­le­rin­de bes­le­mek üze­re ka­nat­li hay­van ali­yor.” di­ye ko­nus­tu.

“­CINS KUS­LAR ÇOK IL­GI GÖ­RU­YOR”
­BUN­YE­SIN­DE­KI hay­van çe­si­di­ni sü­rek­li ola­rak art­ti­ran Kus­çu Os­man, özel ola­rak ge­tirt­ti­gi Çin Bil­dir­ci­ni, Ca­li­for­nia Bil­dir­ci­ni ve Hint Bül­bü­lü’­nün ki­sa sü­re­de tü­ken­di­gi­ni söy­le­di. Nes­li tü­ken­me­ye bas­la­yan ve bu böl­ge­ler­de ol­duk­ça na­dir bu­lu­nan bu kus tür­le­ri­ne kus se­ver­le­rin yo­gun il­gi gös­ter­di­gi­ni be­lir­ten Os­man Bek­len, “Çok gü­zel öten bu kus­la­ri bul­mak ne­re­dey­se im­kan­siz. Süs hay­van­la­ri son ay­lar­da bü­yük ta­lep gö­rü­yor. Ay­din’­dan bi­le ge­len müs­te­ri­le­rim var. In­san­lar hay­van­lar­la st­res ati­yor” seklinde konusarak sözlerini tamamladi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web