Büyük Torbalı

­Ko­o­pe­ra­tif­lerimiz DIBE VUR­DU!

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Ko­o­pe­ra­tif­lerimiz DIBE VUR­DU!
1.073 Görüntüleme
08 Mayıs 2013 - 8:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Tor­ba­li’­da­ki ta­rim ko­o­pe­ra­tif­le­ri, borç­la­ri yü­zün­den mah­ke­me­lik ol­du. Bir­çok ko­o­pe­ra­tif hak­kin­da ic­ra ta­ki­bi bas­la­ti­lir­ken, ba­zi ko­o­pe­ra­tif­ler ise borç­la­ri­ni öde­ye­bil­mek adi­na fab­ri­ka­la­ri­ni ve te­sis­le­ri­ni özel sa­his­la­ra ki­ra­ya ver­di.

­ÇIFT­ÇI­LE­RIN can si­mi­di olan TA­RIS Tor­ba­li Pa­muk Ure­ti­ci­le­ri Ko­o­pe­ra­ti­fi’­nin ic­ra­lik ol­du­gu­nu ve ya­sa­di­gi si­kin­ti­la­ri geç­ti­gi­miz haf­ta gün­de­me ge­tir­mis­tik. Ga­ze­te­mi­zin yap­ti­gi aras­tir­ma ne­ti­ce­sin­de, il­çe­de bu­lu­nan Ta­rim­sal Kal­kin­ma Ko­o­pe­ra­ti­fi ve Ta­rim­sal Su­la­ma Ko­o­pe­ra­ti­fi’­nin de bir­ço­gu­nun ic­ra­lik ol­du­gu ve borç ba­ta­gin­dan kur­tul­mak için ba­zi­la­ri­nin ka­pan­ma ka­ra­ri al­di­gi or­ta­ya çik­ti. Il­çe­de 7 Ta­rim­sal Kal­kin­ma Ko­o­pe­ra­ti­fi ve 10 ta­ne Ta­rim­sal Su­la­ma Ko­o­pe­ra­ti­fi bu­lu­nu­yor. Bun­la­rin bü­yük ço­gun­lu­gu­nun ise ka­git üze­rin­de res­mi­yet­te var ol­ma­si­na rag­men, ak­tif ola­rak gö­rev yap­ma­di­gi ve sa­de­ce ta­be­la ko­o­pe­ra­ti­fi ol­du­gu ög­re­nil­di. Ta­rim ala­nin­da bü­yük ge­lis­me­ler sag­la­yan bu ko­o­pe­ra­tif­ler, ge­rek çift­çi­le­rin ko­o­pe­ra­tif bi­lin­cin­de ol­ma­ma­si ge­rek dev­let­ten al­di­gi kre­di­le­ri ge­ri­ye öde­ye­me­me­si ve or­tak­la­ri­nin da­hil ürün­le­ri­ni özel fab­ri­ka­la­ra sat­ma­sin­dan ötü­rü bu si­kin­ti­la­ri ya­sa­di­gi or­ta­ya çik­ti.

OR­TAK­LA­R BILE URUN­ VER­ME­DI
­ÇA­PAK, Dag­ki­zil­ca, Ka­ra­kiz­lar, Or­man­köy, Pa­muk­ya­zi, Ya­zi­ba­si, Tor­ba­li ve Köy­le­ri Ta­rim­sal Ko­o­pe­ra­ti­fi ol­mak üze­re top­lam­da 7 ta­ne Ta­rim­sal Kal­kin­ma Ko­o­pe­ra­ti­fi bu­lu­nur­ken, Ata­lan, Ay­ran­ci­lar, Türk­men­köy, Dag­ki­zil­ca, Pa­muk­ya­zi, Pan­car, Se­hit­ler, Tu­lum, Ars­lan­lar ve Ye­ni­köy­Öz­bey ve Ah­met­li Ta­rim­sal Su­la­ma Ko­o­pe­ra­ti­fi adi al­tin­da 10 ta­ne su­la­ma ko­o­pe­ra­ti­fi bu­lu­nu­yor. Tor­ba­li’­da 10 bi­nin üze­rin­de çift­çi bu­lun­ma­si­na rag­men bu ko­o­pe­ra­tif­le­rin ise top­lam­da 2032 or­ta­gi var. Köy­lü­le­rin kal­kin­ma­si­ni sag­la­yan bu ko­o­pe­ra­tif­ler­de, çift­çi­le­rin ko­o­pe­ra­tif bi­lin­ci­nin ol­ma­ma­si ve or­tak­la­ri da da­hil ol­mak üze­re va­tan­das­la­rin ürün­le­ri­ni ko­o­pe­ra­ti­fe ver­me­me­sin­den ötü­rü bu si­kin­ti­la­rin ya­san­di­gi be­lir­ti­li­yor. Ça­pak ve Ya­zi­ba­si ko­o­pe­ra­tif­le­ri borç­la­ri yü­zün­den ic­ra­lik olur­ken, Ka­ra­kiz­lar, Or­man­köy ko­o­pe­ra­tif­le­ri ise borç­la­ri­ni öde­ye­bil­mek adi­na te­sis­le­ri­ni özel sa­his­la­ra ki­ra­ya ver­mek zo­run­da kal­di. Öte yan­dan Ars­lan­lar Su­la­ma Ko­o­pe­ra­ti­fi ise elekt­rik borç­la­ri yü­zün­den ic­ra­lik ol­du ve mah­ke­me ta­ra­fin­dan tas­fi­ye edil­me­si­ne ka­rar ve­ril­di. Tor­ba­li ve Köy­le­ri Ko­o­pe­ra­ti­fi ise tas­fi­ye ka­ra­ri al­di.

KA­PA­NA­N KO­O­PE­RA­TIF­LER
­KO­O­PE­RA­TIF bün­ye­sin­de ta­rim ürün­le­ri­nin bir ara­da pi­ya­sa­ya sü­rül­me­si ama­ci gü­dül­me­si­nin ya­ni si­ra, böy­le­ce hem mal­lar müs­te­ri­si­ni da­ha ko­lay­lik­la bul­mus, hem de ürün­le­ri­nin da­ha iyi bir fi­yat­la sa­til­ma­si sag­lan­mis olu­yor­du. Öte yan­dan ta­rim için ge­rek­li çe­sit­li alet­le­rin ve lü­zum­lu mad­de­le­rin sa­tin alin­ma­si­ni, bun­la­rin or­tak­lar ara­sin­da ko­o­pe­ra­ti­fin ma­li ola­rak esit se­kil­de kul­la­nil­ma­si­ni sag­li­yor­du. Di­be vu­ran ve 215 or­ta­gi bu­lu­nan Ya­zi­ba­si Ta­rim­sal Kal­kin­ma Ko­o­pe­ra­ti­fi’­nin yak­la­sik 500 bin li­ra bor­cu bu­lu­nu­yor. 1. Ic­ra Mü­dür­lü­gü, bu­ra­si hak­kin­da is­lem bas­lat­ti. 93 üye­si bu­lu­nan Ça­pak Ko­o­pe­ra­ti­fi de ic­ra­lik ol­du ve tas­fi­ye edil­me­si­ne ka­rar ve­ril­di. Ka­ra­kiz­lar Ko­o­pe­ra­ti­fi’­nin yak­la­sik 300, Or­man­köy­’ün ise 200 bin li­ra bor­cu bu­lu­nu­yor.186 üye­si bu­lu­nan Ars­lan­lar Ta­rim­sal Su­la­ma Ko­o­pe­ra­ti­fi ise 125 bin li­ra elekt­rik bor­cu bu­lun­ma­si­na rag­men, or­tak­la­rin­dan 300 bin li­ra ala­cak­li durm­da. Bu­ra­si hak­kin­da da ic­ra ta­ki­bi bas­la­til­di ve mah­ke­me, ko­o­pe­ra­ti­fin ka­pa­til­ma­si­na ka­rar ver­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web