Büyük Torbalı

­Köy­lü, su­yu u­cu­za kul­la­na­cak

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Köy­lü, su­yu u­cu­za kul­la­na­cak
900 Görüntüleme
20 Şubat 2013 - 7:19
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Mart ayin­dan iti­ba­ren Tor­ba­li’­da­ki 22 köy ve 2004 yi­lin­da ma­hal­le olan yer­le­sim alan­la­rin­da tek tip sis­te­me ge­çi­le­cek. Bu­na gö­re bir met­re­küp su için uy­gu­la­nan 1 li­ra 45 ku­rus­luk uy­gu­la­ma 75 ku­ru­sa dü­sü­rül­dü

­IZ­MIR Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si, kir­sal­da ya­sa­yan ve özel­lik­le ta­rim ve hay­van­ci­lik­la ug­ra­san va­tan­das­la­ri et­ki­le­yen çok önem­li bir ka­rar al­di. Köy­le­ri kap­sa­yan uy­gu­la­ma­da IZ­SU, su­da uy­gu­la­nan tüm ta­ri­fe­le­ri kal­dir­di. Tek tip sis­te­me ge­çi­lir­ken, 500 bin ki­si­yi il­gi­len­di­ren sis­tem­de yüz­de 50 ora­nin­da in­di­rim ya­pil­di. Mart ayin­dan iti­ba­ren ha­ya­ta ge­çi­ri­le­cek olan uy­gu­la­ma köy­lü­le­ri se­vin­dir­di. Yil­lar­dir yük­sek su fa­tu­ra­la­ri ne­de­niy­le si­ka­yet eden va­tan­das­lar, mart ayin­dan iti­ba­ren su­yu ar­tik da­ha ucu­za tü­ke­te­cek.

­SU­DA YUZ­DE 50 UCUZ­LUK
­IZ­MIR Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si, ha­ya­ta ge­çir­di­gi ye­ni uy­gu­la­ma­ya gö­re köy­ler­de­ki su ta­ri­fe­le­ri­nin ta­ma­mi­ni kal­di­rdi. Hay­van­ci­lik ve ta­rim ile ge­çi­mi­ni sag­la­yan­la­rin bü­yük oran­da isi­ne ya­ra­ya­cak ça­lis­ma ile su ta­ri­fe­le­rin­de yüz­de 50 in­di­rim ya­pil­di. Bu­na gö­re bir met­re­küp su için uy­gu­la­nan 1 TL 45 ku­rus­luk uy­gu­la­ma 75 ku­ru­sa dü­sü­rül­dü. 1 Mart’­tan iti­ba­ren yü­rür­lü­ge gi­re­cek olan uy­gu­la­ma­dan su an­da bü­yük­se­hir si­nir­la­rin­da yer alan Tor­ba­li, Ur­la ve Me­ne­men gi­bi il­çe­le­rin si­nir­la­ri için­de­ki or­man köy­le­ri ya­rar­la­na­cak. Bu kap­sam­da köy sa­yi­si 160 ola­rak be­lir­le­nir­ken, 2004 yi­li ön­ce­sin­de köy iken ma­hal­le sta­tü­sü­ne ge­çen yer­ler de da­hil edi­le­cek. 2004 yi­lin­da çi­kan 5216 Sa­yi­li Per­gel Ya­sa­si’n­dan son­ra ma­hal­le olan fa­kat ta­rim ve hay­van­ci­lik ile ge­çim sag­la­nan köy­ler de bu kap­sa­ma alin­di. Bu­na gö­re köy­ler­de ya­sa­yan­lar öde­dik­le­ri fa­tu­ra­nin ya­ri­si­ni öde­ye­cek. Be­le­di­ye­nin al­di­gi bu ka­rar kap­sa­mi­na ko­nut, ko­nut di­si, san­ti­ye, fi­rin, ha­mam gi­bi si­nif­lan­dir­ma­lar da da­hil edil­di.

­SU­RAL: UMA­RIM GE­ÇI­CI OL­MAZ
­TOR­BA­LI’­DA­KI 22 köy di­sin­da, 2004 yi­lin­da­ki Per­gel Ya­sa­si’y­la köy sta­tü­sün­den ma­hal­le sta­tü­sü­ne dö­nüs­tü­rü­len Öz­bey, Göl­lü­ce, Ata­lan, Na­i­me, Pa­muk­ya­zi, Se­hit­ler, Ka­ra­ku­yu, Ya­zi­ba­si, Pan­car ma­hal­le­le­ri de bu kap­sa­ma ali­na­rak tek tip su sis­te­mi­ne ge­çi­ri­le­cek. Ye­ni­köy Ma­hal­le Muh­ta­ri Sab­ri Sü­ral, “Çok gü­zel bir ka­rar alin­di. Va­tan­das za­ten si­kin­ti­day­di. Köy­lü bir dert­ten da­ha kur­tul­mus ol­du. Uma­rim bu ge­çi­ci ol­maz ve se­çim son­ra­sin­da su fi­yat­la­ri iki ka­ti­na çi­ka­ril­maz. Köy­lü için çok önem­li olan bu uy­gu­la­ma uma­rim elekt­rik ko­nu­sun­da da ya­sa­nir” dedi

­GU­VEN: GEÇ KA­LIN­MIS BIR UY­GU­LA­MA
­IZ­SU’­NUN lüks semt­ler ile köy­den ma­hal­le­ye dö­nen böl­ge­le­re ay­ni ta­ri­fe­yi uy­gu­la­ma­si, yil­lar­ca va­tan­das­la­rin tep­ki­si­ne ne­den ol­mus­tu. Va­tan­das­lar, her ay or­ta­la­ma 100 ile 450 TL ara­sin­da de­gi­sen su fa­tu­ra­la­ri öde­mek zo­run­da ka­li­yor­du. Bü­tün isi suy­la olan va­tan­da­sin is­ya­ni­ni de­ger­len­di­ren Iz­mir Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si, tek tip uy­gu­la­ma­si­ni da mart ayin­da bas­la­ti­yor. Ka­ra­kiz­lar Kö­yü Muh­ta­ri Yah­ya Gü­ven, “Geç ka­lin­mis bir uy­gu­la­ma ol­du. Çün­kü bu­ra­da­ki köy­lüy­le Al­san­cak’­ta­ki va­tan­da­sin ge­li­ri bir de­gil. Ay­ri­ca köy­lü­nün tar­la­si var, hay­va­ni var ve sü­rek­li ola­rak su ih­ti­ya­ci ya­si­yor. Do­gal ola­rak da su tü­ke­ti­mi bir hay­li faz­la. Köy­lü ka­zan­mis ol­du­gu­nu su­ya har­ci­yor­du. Ge­lis­me­ler ga­yet mem­nu­ni­yet ve­ri­ci” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web