Büyük Torbalı

­Kü­ba Bü­yü­kel­çi­si’n­den Ulu Önder’e öv­gü­ler

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Kü­ba Bü­yü­kel­çi­si’n­den Ulu Önder’e öv­gü­ler
954 Görüntüleme
22 Nisan 2013 - 9:04
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Haf­ta so­nu Tor­ba­li’­ya ge­len Sos­ya­list Kü­ba Cum­hu­ri­ye­ti’­nin Tür­ki­ye Bü­yü­kel­çi­si Jor­ge Qu­e­sa­da, Be­le­di­ye Bas­ka­ni Uy­gur­’u ma­ka­min­da zi­ya­ret et­ti. Bü­yü­kel­çi Jor­ge Qu­e­sa­da, zi­ya­re­tin­de Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’­ten öv­gü do­lu söz­ler­le bah­set­ti.

­SOS­YA­LIST Kü­ba Cum­hu­ri­ye­ti’­nin Tür­ki­ye Bü­yü­kel­çi­si Jor­ge Qu­e­sa­da, Tür­ki­ye Ko­mü­nist Par­ti­si Iz­mir Tor­ba­li Il­çe Ör­gü­tü’­nün mi­sa­fi­ri ola­rak haf­ta so­nu Tor­ba­li’­ya gel­di. Öde­mis il­çe­sin­de dü­zen­le­nen ‘E­gi­tim­de Si­nif Tav­ri­Sos­ya­lizm Egi­tim ve Ge­le­cek’ ko­nu­lu pa­ne­le ka­til­mak için ge­len bü­yü­kel­çi­ye, Tor­ba­li Be­le­di­ye­si ev sa­hip­li­gi yap­ti. Sos­ya­list Kü­ba Cum­hu­ri­ye­ti Bü­yü­kel­çi­si Jor­ge Qu­e­sa­da, Tor­ba­li Be­le­di­ye Bas­ka­ni Is­ma­il Uy­gur­’u ma­ka­min­da zi­ya­ret et­ti. Çe­sit­li te­mas­lar­da bu­lun­mak üze­re il­çe­ye ge­len bü­yü­kel­çi, Tor­ba­li’­yi çok be­gen­di­gi­ni söy­le­di. Zi­ya­ret­te bir ara ta­rih­ten soh­bet açil­di ve bü­yü­kel­çi Qu­e­sa­da, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’­nin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’­ten öv­gü do­lu söz­ler­le bah­set­ti. Tor­ba­li’­ya gel­mek­ten mut­lu­luk duy­du­gu­nu ve çok iyi agir­lan­di­gi­ni di­le ge­ti­ren Qu­e­sa­da, ken­di­si­ne gös­te­ri­len mi­sa­fir­per­ver­lik­ten do­la­yi Be­le­di­ye Bas­ka­ni Is­ma­il Uy­gur­’a te­sek­kür et­ti. Qu­e­sa­da, “Fir­sat bul­duk­ça Iz­mir­’e ge­li­yo­rum, Iz­mir in­sa­ni çok si­cak­kan­li. Tor­ba­li’­ya ilk de­fa gel­dim, an­cak bun­dan son­ra da­ha sik gel­me­ye ça­li­sa­ca­gim. Bu­ra­da ol­mak­tan çok mut­lu­yum” de­di.

UY­GUR: ZI­YA­RE­TI­NIZ BI­ZI ÇOK SE­VIN­DIR­DI
­SOS­YA­LIST Kü­ba Cum­hu­ri­ye­ti ile Tür­ki­ye hal­ki ara­sin­da yil­lar­dan be­ri önem­li dost­luk köp­rü­le­ri­nin ol­du­gun­dan bah­se­den Bü­yü­kel­çi Jor­ge Qu­e­sa­da, iki ül­ke hal­ki­nin bir­bi­ri­ni çok sev­di­gi­ni ve Kü­ba’­ya her yil Tür­ki­ye’­den bin­ler­ce in­sa­nin gel­di­gi­ni söy­le­di. Bü­yü­kel­çi­yi ma­ka­min­da agir­la­yan Bas­kan Uy­gur, “Kü­ba; iz­le­di­gi­miz, ya­kin­dan ta­kip et­ti­gi­miz, mü­ca­de­le­si­ne say­gi duy­du­gu­muz bir ül­ke. Böy­le bir ül­ke­nin tem­sil­ci­si­ni il­çe­miz­de agir­la­mak biz­le­ri çok se­vin­dir­di. Cog­raf­ya ola­rak bir­bi­ri­mi­ze her ne ka­dar uzak iki ül­ke ol­sak da gö­nül­le­ri­miz ya­kin. Il­çe­mi­ze hos gel­di­niz, bi­ze mut­lu­luk ver­di­niz” sek­lin­de ko­nus­tu.

­ATA­TURK­’E ÖV­GU DO­LU SÖZ­LER

YAK­LA­SIK 1 sa­at sü­ren gö­rüs­me­ye Be­le­di­ye Bas­kan Yar­dim­ci­si M. Yil­diz Siv­ri­ka­ya ve Tür­ki­ye Ko­mü­nist Par­ti­si (TKP) Il­çe Sek­re­te­ri Er­kan Al­tu­ner de ka­til­di. Bü­yü­kel­çi, ken­di ül­ke­sin­de­ki mü­ca­de­le­yi an­la­tir­ken Ata­türk’­ten ör­nek ver­di. Ata­türk­’ün çok bü­yük bir li­der ol­du­gu­nu ve Türk hal­ki­nin ta­ri­hin­de san­li ve onur­lu mü­ca­de­le­le­rin yat­ti­gi­ni söy­le­ye­rek Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk­’e öv­gü­ler yag­dir­di. Türk in­sa­ni­nin Ata­türk il­ke­le­ri­ne sa­hip çik­ma­si ge­rek­ti­gi­ni söy­le­yen Bü­yü­kel­çi, Tür­ki­ye’­de in­ce bar­dak­ta çay iç­me­yi de çok sev­di­gi­ni söy­le­di. Ko­ru­ma­siz ve ma­kam ara­ci­ni al­ma­dan il­çe­ye ge­len Bü­yü­kel­çi Jor­ge Qu­e­sa­da’­nin res­mi zi­ya­ret­ler di­sin­da­ki özel da­vet­ler­de dev­let kay­nak­la­ri­ni kul­lan­ma­di­gi ög­re­nil­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web