Büyük Torbalı

­Mev­cut yö­ne­tim id­di­a­li Sek­ban­’in dö­nüs ara­yisi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Mev­cut yö­ne­tim id­di­a­li Sek­ban­’in dö­nüs ara­yisi
990 Görüntüleme
15 Mayıs 2013 - 8:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

T­TO’­da bu­gün Beh­çet Çi­nar ve Ab­dul­va­hap Ol­gun ha­zir­la­di­gi lis­te ile 17 yil­lik es­ki bas­kan­’in ön­cü­lük et­ti­gi Di­ya­log Gru­bu ya­ri­sa­cak. Ma­vi Lis­te ile se­çi­me gi­re­cek olan mev­cut yö­ne­tim, ol­duk­ça id­di­a­li

­TOR­BA­LI Ti­ca­ret Oda­si üye­le­ri bu­gün san­dik ba­si­na gi­di­yor. 7 mes­lek ko­mi­te­sin­de­ki 1800 üye, mes­lek ko­mi­te üye­le­ri­ni be­lir­le­mek üze­re 7 san­dik­ta oy kul­la­na­cak. Oy ver­me is­le­mi sa­at 09.00’­da bas­la­yip sa­at 17.00’­de so­na ere­cek. Beh­çet Çi­nar ve Ab­dul­va­hap Ol­gun bas­kan­li­gin­da­ki mev­cut yö­ne­tim Ma­vi Lis­te ile se­çi­me gi­rer­ken, 17 yil­lik es­ki Bas­kan Mu­zaf­fer Sek­ban­’in ba­si­ni çek­ti­gi Di­ya­log Gru­bu ise Be­yaz Lis­te ile se­çi­me gi­ri­yor. Se­çi­me ol­duk­ça id­di­a­li ha­zir­la­nan mev­cut yö­ne­tim, tüm üye­le­re mut­la­ka san­dik ba­si­na git­me­le­ri çag­ri­sin­da bu­lun­du. Çi­nar ve Ol­gun, “Is adam­la­ri­miz­dan kim­se­nin et­ki­si al­tin­da kal­ma­dan san­dik ba­si­na git­me­le­ri­ni is­ti­yo­ruz. 4 yil­dir dü­rüst bir se­kil­de ça­li­sip oda­mi­zin iti­ba­ri­ni art­tir­ma­ya ça­lis­tik. Ye­ni he­def­le­ri­miz için üye­le­ri­miz­den ye­ni­den vi­ze is­ti­yo­ruz” diye ko­nus­tu­lar.

“­YE­NI­DEN VI­ZE IS­TI­YO­RUZ”
­GE­LI­SEN sa­na­yi­si ile eko­no­mik an­lam­da Iz­mir­’in lo­ko­mo­tif il­çe­le­rin­den olan Tor­ba­li’­da, uzun za­man­dir bek­le­nen Ti­ca­ret Oda­si se­çim­le­ri bu­gün ger­çek­les­ti­ri­li­yor. Bin 800 üye­nin san­dik ba­si­na gi­de­ce­gi se­çim­de mev­cut yö­ne­tim­de olan Beh­çet Çi­nar ve Ab­dul­va­hap Ol­gun­’un ha­zir­la­di­gi lis­te ma­vi ren­gi ter­cih eder­ken, 17 yil bas­kan­lik ya­pan Mu­zaf­fer Sek­ban­’in ba­si­ni çek­ti­gi Di­ya­log Gru­bu be­yaz lis­te­yi ter­cih et­ti. Tor­ba­li­li is adam­la­rin­dan ye­ni­den vi­ze is­te­yen Yö­ne­tim Ku­ru­lu Bas­ka­ni Beh­çet Çi­nar, ekip ola­rak 4 yil­da önem­li is­ler yap­tik­la­ri­ni, sa­na­yi­ci­nin ve is adam­la­ri­nin kro­nik ha­le gel­mis bir­çok so­ru­nu­na çö­züm bul­duk­la­ri­ni söy­le­di. Ye­ni dö­nem­de da­ha et­ki­li ola­cak­la­ri­ni söy­le­yen Mec­lis Bas­ka­ni Ab­dul­va­hap Ol­gun, “De­gi­si­min bit­me­yen gü­cü, ye­ni dö­nem­de de önem­li ic­ra­at­la­ra im­za ata­cak. Güç­lü oda, güç­lü kent de­mek­tir. Da­ha güç­lü bir oda için üye­le­ri­miz­den des­tek bek­li­yo­ruz” de­di.

­SEK­BAN DÖN­MEK IS­TI­YOR
­SE­ÇI­MIN fa­vo­ri­si ola­rak gös­te­ri­len mev­cut yö­ne­tim kar­si­sin­da lis­te ha­zir­la­yan 17 yil­lik es­ki bas­kan Mu­zaf­fer Sek­ban ve eki­bi, san­dik­ta be­yaz ren­gi ter­cih di­yor. Di­ya­log Gru­bu adi al­tin­da se­çim ça­lis­ma­si yü­rü­ten ekip, 4 yil ön­ce De­gi­sim Gru­bu’­na kar­si se­çi­mi kay­bet­mis­ti. Mev­cut yö­ne­ti­min Sek­ban ve eki­bi­ne kar­si en güç­lü ar­gü­ma­ni, Tor­ba­li Ti­ca­ret Oda­si’n­da 4 yil­da bü­yük bir de­gi­sim sag­lan­ma­si. 4 yil ön­ce­si­ne ka­dar sa­de­ce ai­dat tah­sil edip bel­ge ve­ren Tor­ba­li Ti­ca­ret Oda­si, 4 yil içe­ri­sin­de Tür­ki­ye’­nin ilk 20 oda­si ara­si­na gir­me­yi ba­sar­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web