Büyük Torbalı

­Mü­zik­le ha­ya­ta bag­li­yor­lar

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Mü­zik­le ha­ya­ta bag­li­yor­lar
1.087 Görüntüleme
26 Haziran 2013 - 8:33
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Özel So­guk­çes­me Egi­tim ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi, mü­zik ve sa­nat egi­tim­le­riy­le ög­ren­ci­le­ri ha­ya­ta bag­li­yor. Ku­rum, tü­ke­ti­ci ko­nu­mun­da­ki ög­ren­ci­le­ri fir­sat egi­tim­le­riy­le üre­ti­ci ko­nu­mu­na ge­tir­me­yi he­def­li­yor.

­TOR­BA­LI’­NIN ta­nin­mis is adam­la­rin­dan olan Ay­din So­guk­çes­me ta­ra­fin­dan ku­ru­lan Özel Es­ma Egi­tim ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi’­nin ög­ren­ci sa­yi­si her ge­çen gün ar­ti­yor. Isim de­gi­sik­li­gi­ne gi­de­rek “So­guk­çes­me” adi­ni alan re­ha­bi­li­tas­yon mer­ke­zi, da­ha sos­yal ve öz­gü­ve­ni ge­lis­mis bi­rey­ler ye­tis­tir­me­yi he­def­li­yor. Ög­ren­ci­le­ri tü­ke­ti­ci ko­nu­mun­dan üre­ti­ci ko­nu­mu­na ge­ti­re­cek pro­je­ler üre­ten mer­kez, mü­zik bas­ta ol­mak üze­re çe­sit­li sa­nat ders­le­riy­le ög­ren­ci­le­rin egi­tim sü­re­ci­ni hiz­lan­di­ra­rak on­la­ri ha­ya­ta bag­la­ma­yi he­def­li­yor. Her bi­re­yin ih­ti­ya­ci­na gö­re bi­rey­sel egi­tim me­to­duy­la hiz­met ve­re­cek­le­ri­ni ifa­de eden So­guk­çes­me, ço­cuk­lar­la bir si­ner­ji olus­tu­ra­cak­la­ri­ni be­lirt­ti.

­KA­LI­TE­LI EGI­TIM
4 ay ön­ce, Er­tug­rul Ma­hal­le­si’n­de bu­lu­nan es­ki B­Fit bi­na­sin­da ka­pi­la­ri­ni hiz­me­te açan Özel So­guk­çes­me Egi­tim ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi’n­de 7 bi­rey­sel, 2 grup, 1 fiz­yo­te­ra­pist, 1 uy­gu­la­ma oda­si bu­lu­nu­yor. Ku­rum, 3 kat­li bi­na ve top­lam­da 560 met­re­ka­re­lik bir alan­da hiz­met ve­ri­yor. Ku­rum­da zi­hin­sel, be­den­sel, ruh­sal, isit­me ve ko­nus­ma en­gel­li­le­re yö­ne­lik egi­tim­ler ve­ri­le­cek. Mil­li Egi­tim Ba­kan­li­gi’­na bag­li ola­rak ça­li­san ku­rum, il­çe­de önem­li bir alan­da hiz­met ve­ri­yor. Mo­dern bir bi­na­ya sa­hip olan ku­rum­da ge­nel­lik­le bi­re bir egi­tim­ler ve­ri­li­yor. Ser­vis­le ev­le­rin­den ali­nan ög­ren­ci­ler, haf­ta­nin 2 gü­nü gün­lük 45­’er da­ki­ka egi­tim ali­yor. Ar­din­dan yi­ne ser­vis­le ev­le­ri­ne ka­dar bi­ra­ki­li­yor. Ög­ren­ci­le­rin ka­li­te­li bir egi­tim al­ma­si­ni amaç­la­yan ku­rum, on­la­rin top­lum­da da­ha ak­tif bir rol al­ma­si­ni da sag­la­ya­cak. Ay­din So­guk­çes­me, bir­çok ku­rum ve ku­ru­lu­sun, en­gel­li ço­cuk­la­ra yö­ne­lik sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si bas­lat­ti­gi­ni, ken­di­le­ri­nin de bu pro­je­ler için­de yer al­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.
­“A­I­LE­LER SIM­DI ÇO­CUK­LA­RIY­LA GU­RUR DU­YU­YOR”
340 yas ara­si bi­rey­le­rin egi­tim gör­dü­gü ku­rum­da, her bi­re­yin ken­di ih­ti­ya­ci­na gö­re bi­rey­sel egi­tim­ler ve­ri­li­yor. Ay­ni za­man­da atöl­ye ders­le­ri ile el be­ce­ri­le­ri ge­lis­ti­ri­le­cek ve sos­yal ak­ti­vi­te­le­re im­za ati­la­cak. Gi­tar, klar­net, dar­bu­ka gi­bi enst­rü­man­lar­la egi­tim­ler ve­ri­le­cek ve ço­cuk­lar mü­zik­le ha­ya­ta bag­la­na­cak. Ög­ren­ci­le­rin atil du­rum­dan kur­ta­ri­la­rak top­lum içe­ri­sin­de var ol­duk­la­ri­ni gös­te­re­bi­le­cek ça­lis­ma­la­ra im­za ati­la­cak. Özel egi­ti­min za­man­la ge­lis­me­siy­le ço­cuk­la­rin ev­le­rin­den çi­kip top­lum­la ta­nis­ma­ya bas­la­di­gi­ni söy­le­yen ku­rum sa­hi­bi Ay­din So­guk­çes­me, “A­i­le­ler bir za­man­lar ço­cuk­la­rin­dan uta­ni­yor­du, sim­di­ler­de ise on­lar­la gu­rur du­yu­yor­lar. Akil has­ta­si ola­rak de­ger­len­di­ri­li­yor­lar­di. Top­lum için­de­ki bu al­gi de­gi­si­yor. Ar­tik bu ço­cuk­lar, top­lum ta­ra­fin­dan da ka­bul gö­rü­yor ve on­la­rin da top­lu­mun bir par­ça­si ol­du­gu­nu ög­ren­di­ler” dedi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web