REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Ta­pu’­da kor­ku­tan yan­gin

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Ta­pu’­da kor­ku­tan yan­gin
527 Görüntüleme
30 Mayıs 2013 - 8:31
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ta­pu mü­dür­lü­gün­de mey­da­na ge­len yan­gin, yü­rek­le­ri agiz­la­ra ge­tir­di. Çok bü­yü­me­yen yan­gin son­ra­sin­da Tor­ba­li Kay­ma­kam­lik Bi­na­si’­nin ek­sik­lik­le­ri bir kez da­ha gün­de­me gel­di.

­TOR­BA­LI Ta­pu Si­cil Mü­dür­lü­gü’n­de ön­ce­ki ge­ce kor­ku­tan bir yan­gin mey­da­na gel­di. Ge­ce geç sa­at­ler­de bil­gi­sa­yar kab­lo­la­rin­da mey­da­na ge­len ki­sa dev­re­den do­la­yi çi­kan yan­gin, mad­di ha­sa­ra yol aç­ti. Ol­duk­ça önem­li ev­rak­la­rin bu­lun­du­gu ku­rum­da çi­kan bu yan­gin, yü­rek­le­ri agiz­la­ra ge­tir­di. Ku­rum­da gö­rev­li ge­ce nö­bet­çi­si po­lis ve it­fa­i­ye ekip­le­ri­nin anin­da mü­da­ha­le­siy­le yan­gin çok geç­me­den ön­len­mis ol­du. Olay ye­ri­ne ge­len çok sa­yi­da it­fa­i­ye eki­bi, asi­ri du­man­dan do­la­yi ki­mi za­man zor an­lar ya­sa­di ve gaz mas­ke­le­ri gi­ye­rek yan­gi­na mü­da­ha­le et­ti. Olay ye­ri­ne ge­len Tor­ba­li Kay­ma­ka­mi Ay­din Me­mük, yan­gi­nin ki­sa za­man­da sön­dü­rül­dü­gü açik­la­ma­sin­da bu­lun­du. Si­ra­dan bir yan­gin gi­bi gö­rü­nen bu du­rum, as­lin­da kay­ma­kam­lik bi­na­sin­da­ki bas­ka ek­sik­lik­le­ri göz önü­ne ser­di.

­BU­YU­ME­DEN SÖN­DU­RUL­DU
­O­LAY, sa­li ge­ce­si sa­at 01.00 si­ra­la­rin­da mey­da­na gel­di. Ku­rum bi­na­sin­da ge­ce nö­be­tin­de bu­lu­nan po­lis me­mu­ru, ta­pu mü­dür­lü­gün­den du­man­lar yük­sel­di­gi­ni fark edin­ce, du­ru­mu he­men it­fa­i­ye­ye bil­dir­di. Ki­sa za­man­da har­la­nan ates, ku­rum için­de­ki ev­rak­la­ri tu­tus­tur­ma­ya bas­la­di. Bil­gi­sa­yar kab­lo­la­rin­dan çik­ti­gi tah­min edi­len yan­gi­na mü­da­ha­le et­mek için it­fa­i­ye ekip­le­ri gaz mas­ke­si ta­ka­rak içe­ri­ye gir­di ve yan­gi­ni sön­dür­dü. Olay­da kor­ku­la­cak bir sey ol­ma­di­gi­ni be­lir­ten Kay­ma­kam Ay­din Me­mük, it­fa­i­ye ekip­le­ri­ne öz­ve­ri­li ça­lis­ma­la­rin­dan do­la­yi te­sek­kür et­ti.

­YAN­GIN MER­DI­VE­NI YOK
1970 yi­lin­da ya­pil­di­gi tah­min edi­len kay­ma­kam­lik bi­na­si­nin bir­çok ek­si­gi bu­lu­nu­yor. Bi­na­da, kay­ma­kam­li­gin ya­ni si­ra be­sin üze­rin­de ku­rum bu­lu­nu­yor. Bi­na es­ki ya­pi ol­ma­si ne­de­niy­le her­han­gi bir yan­gin mer­di­ve­ni bu­lun­mu­yor. Ola­si bir bü­yük yan­gin­da ne­le­rin ya­sa­na­bi­le­ce­gi ise tah­min bi­le edi­le­mi­yor. Ek­sik­lik­le­ri ta­di­lat­lar­la ka­pat­ma­ya ça­li­si­lan kay­ma­kam­lik, geç­ti­gi­miz yil ta­di­lat ça­lis­ma­la­ri­ni bas­lat­mis ve asan­sör­den, en­gel­li mer­di­ve­ni­ne ka­dar ba­zi ek­sik­lik­le­ri ta­mam­la­mis­ti. Bu ça­lis­ma­la­ra top­lam­da 200 bin li­ra­nin üze­rin­de pa­ra har­can­mis­ti. Ay­ni za­man­da dep­re­me da­ya­nik­siz olup ol­ma­di­gi ko­nu­sun­da test­ler ya­pi­lan bi­na için net bir sey söy­len­mez­ken, dep­re­me da­ya­nik­li ol­ma­di­gi yö­nün­de de id­di­a­lar var. Kay­ma­kam Ay­din Me­mük, ye­ni ku­rum bi­na­si ya­pil­ma­si için bir­çok kez ar­sa ta­le­bin­de bu­lun­mus fa­kat bu ça­ba­la­ri hep bo­sa çik­mis­ti.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web