Büyük Torbalı

­Tor­ba­li­li çift­çi­ler için ­tar­la­da ders zi­li çal­di

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Tor­ba­li­li çift­çi­ler için ­tar­la­da ders zi­li çal­di
960 Görüntüleme
27 Şubat 2013 - 7:37
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

EKUY Pro­je­si kap­sa­min­da dü­zen­le­ne­cek olan Çift­çi Tar­la Okul­la­ri, 25 Su­bat’­ta bas­la­di. Pro­je kap­sa­min­da­ki ilk ders, Se­hit­ler Ma­hal­le­si’n­de Se­la­hat­tin Pek isim­li çift­çi­nin se­ra­sin­da ger­çek­les­ti­ril­di.

­GI­DA, Ta­rim ve Hay­van­ci­lik Mü­dür­lü­gü­’nün bu ay iti­ba­riy­le uy­gu­la­ma­ya ko­ya­ca­gi Çift­çi Tar­la Okul­la­ri, önü­müz­de­ki gün­ler­de bas­la­ya­cak. Çift­çi­le­rin bi­linç­len­me­si, ay­din­lan­ma­si, za­rar­li­lar­la ve has­ta­lik­lar­la mü­ca­de­le et­me­si için ha­ya­ta ge­çi­ri­le­cek olan Çift­çi Tar­la Okul­la­ri Pro­je­si, ürün ka­li­te­si­ni art­tir­di­gi gi­bi çift­çi­le­rin ye­tis­tir­dik­le­ri ürün­ler hak­kin­da bi­linç­len­me­si­ni de sag­la­ya­cak. Tor­ba­li’­da 3 yil­dir de­vam eden EKUY (En­teg­re ve Kont­rol­lü Urün Yö­ne­ti­mi) Pro­je­si kap­sa­min­da, pro­je­ye da­hil olan çift­çi­le­re grup­lar ha­lin­de egi­tim­ler ve­ri­le­cek. Ba­kan­li­gin Tür­ki­ye ge­ne­lin­de bu yil ha­ya­ta ge­çir­di­gi ve 5 pi­lot böl­ge be­lir­le­di­gi pro­je­nin Tor­ba­li aya­gi, geç­ti­gi­miz pa­zar­te­si gü­nü res­men bas­la­di.

­ILK DERS SE­HIT­LER’­DE VE­RIL­DI
­TAR­LA Oku­lu Pro­je­si ile çift­çi­le­ri ken­di tar­la­si­nin uz­ma­ni ya­pmak ve yö­ne­tim be­ce­ri­le­ri­ni ge­lis­tir­me­k amaç­la­ni­yor. Bu amaç dog­rul­tu­sun­da bas­la­nan egi­tim­le­rin ilk top­lan­ti­sin­da Çift­çi Tar­la Oku­lu ile en­teg­re kont­rol­lü ürün yö­ne­tim­le­ri, üre­ti­ci ka­yit def­te­ri, ürün kim­lik­len­dir­me ve bit­ki ko­ru­ma ürü­nü kul­la­ni­min­da re­çe­te­nin öne­mi üze­rin­de du­ru­la­cak. EKUY Pro­je­si kap­sa­min­da ya­pi­la­cak olan bu uy­gu­la­ma ile çift­çi­le­re tar­la­da ders­ler ve­ri­le­cek. Pro­je­de, her haf­ta bir çift­çi­nin tar­la­sin­da top­la­nip ders­ler is­le­ne­cek. Egi­tim­le­rin bü­yük öl­çü­de fay­da sag­la­ya­ca­gi­ni be­lir­ten ye­tki­li­ler, EKUY Pro­je­si’n­de­ki çift­çi­le­rin ilaç ka­lin­ti­siz ürün ko­nu­sun­da da­ha bi­linç­li ola­cak­la­ri­ni kay­det­ti­ler. 5’er ki­si­lik grup­lar ha­lin­de ve­ri­le­cek egi­tim­ler, Tek­nik Per­so­nel Ba­ha­dir Er­do­gan ta­ra­fin­dan ger­çek­les­ti­ri­le­cek.

­ÇIFT­ÇI TAR­LA­SI­NIN UZ­MA­NI OLA­CAK
­ÇIFT­ÇI Tar­la Oku­lu Pro­je­si ile çift­çi­le­ri ken­di tar­la­si­nin uz­ma­ni ya­pa­rak yö­ne­tim be­ce­ri­le­ri­ni ge­lis­tir­me­yi amaç­la­dik­la­ri­ni be­lir­ten Ba­ha­dir Er­do­gan, “Bu egi­tim­ler­de en­teg­re kont­rol­lü ürün yö­ne­tim­le­ri, üre­ti­ci ka­yit def­te­ri, ürün kim­lik­len­dir­me ve bit­ki ko­ru­ma ürü­nü kul­la­ni­min­da re­çe­te­nin öne­mi üze­rin­de du­ru­la­cak. Egi­tim top­lan­ti­la­ri, be­lir­le­nen prog­ram çer­çe­ve­sin­de de­vam ede­cek­tir. EKUY Pro­je­si kap­sa­min­da çift­çi­mi­ze tar­la­da çe­sit­li ders­ler ve­ri­yo­ruz. Bu ders­ler­de çift­çi­le­ri­miz­le is­ti­sa­re ya­pa­rak egi­tim­le­ri de­vam et­ti­re­ce­giz” seklinde konustu.

U­RE­TIM ILE IL­GI­LI HER TUR­LU EGI­TIM VE­RI­LE­CEK

­E­KUY Pro­je­si kap­sa­min­da­ki do­ma­tes ve bi­ber üre­ti­ci­le­ri­nin egi­tim gö­re­ce­gi pro­je, üre­tim se­zo­nu­nun so­nu­na ka­dar de­vam ede­cek. Güb­re­le­me­den ilaç­la­ma­ya, has­ta­lik­lar­dan za­rar­li­la­ra ka­dar üre­tim ile il­gi­li her tür­lü bil­gi çift­çi­le­re ak­ta­ri­la­cak. Çift­çi­ler ara­sin­da da bil­gi alisve­ri­sin­de bu­lu­nu­la­cak. Soh­bet ha­va­sin­da ge­çe­cek olan egi­tim­ler­den çift­çi­ler de bir hay­li mem­nun. Ure­tim­de­ki ve­rim­li­li­gi ve ka­li­te­yi art­tir­mayi, çift­çi­yi ken­di tar­la­si­nin uz­ma­ni ha­li­ne ge­tir­meyi ve üre­ti­ci­yi bi­linç­len­dir­me­yi amaç­la­yan pro­je­nin ilk egi­ti­mi­nin Se­hit­ler Ma­hal­le­si’n­de ve­ril­di­gi­ni be­lir­ten Gi­da Ta­rim ve Hay­van­ci­lik Il­çe Mü­dü­rü Ke­nan Uyar, “Se­la­hat­tin Pak isim­li çift­çi­mi­zin se­ra­sin­da egi­tim ve­ril­di. Da­ha son­ra be­lir­li dö­nem­ler­de de o grup­ta yer alan di­ger çift­çi­le­ri­mi­zin tar­la­sin­da ve­ya se­ra­sin­da, top­la­ni­la­rak egi­tim ve­ri­le­cek” di­ye ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web