Büyük Torbalı

­Va­tan için ölü­me ­kosan Tor­ba­li­li­lar

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Va­tan için ölü­me ­kosan Tor­ba­li­li­lar
1.151 Görüntüleme
20 Mart 2013 - 7:22
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ça­nak­ka­le Des­ta­ni’­nin 98. yil­dö­nü­mü, ön­ce­ki gün ger­çek­les­ti­ri­len tö­ren­ler­le bir kez da­ha anil­di. Bu bü­yük des­tan­da 250 bin se­hit ve­ri­lir­ken, se­hit­ler ara­sin­da 34 Tor­ba­li­linin ol­du­gu ög­re­nil­di.

­TA­RI­HI­NIN en önem­li sa­vas­la­rin­dan bi­ri­si­ni Ça­nak­ka­le’­de ya­sa­yan Türk mil­le­ti, yüz bin­ler­ce se­hit ver­me­si­ne kar­sin bir ka­ris top­ra­gi­ni bi­le düs­ma­na tes­lim et­me­mis­tir. Va­tan top­ra­gi­nin kut­si­ye­ti­ni bi­len ve bu ugur­da se­hit ol­mak için ölü­me kol ko­la gi­den as­ker­le­ri­miz ile ne ka­dar övün­sek az­dir. Çün­kü on­lar, ölü­me kos­mak­tan bir an bi­le te­red­düt et­me­di­ler. On­lar çok özel­di­ler. An­ma tö­ren­le­ri ile Ça­nak­ka­le Se­hit­le­ri, unu­tul­maz kah­ra­man­lar bir kez da­ha say­gi ve min­net­le anil­di. Dün­ya ta­ri­hi­ni de­gis­ti­ren ve bir mil­le­tin ade­ta dün­ya­ya ka­fa tut­tu­gu sa­vas­ta, Tor­ba­li­li­lar da kan­la­ri­nin son dam­la­si­na ka­dar mü­ca­de­le et­ti. O gün­kü sa­vas­ta Tor­ba­li ve çev­re köy­ler­den bin­ler­ce­si sa­va­sa gi­der­ken, 34 ta­ne­si bir da­ha ge­ri dön­me­di. Ta­rih de­gis­ti­ren o bü­yük sa­vas­ta 34 Tor­ba­li­li se­hit ol­du.

­YA SE­HIT OL, YA GA­ZI
­TURK as­ke­ri­nin Ça­nak­ka­le’­de gös­ter­mis ol­du­gu ola­ganüs­tü gay­ret, tüm dün­ya­da bü­yük bir öv­gü­ye na­il ol­mus­tur. Bir­çok ül­ke­den ge­len yüz bin­ler­ce as­ker, Tür­ki­ye’­yi al­mak için ug­ras­ti. An­cak kar­si­la­rin­da, iman gü­cü yük­sek olan bir top­lu­luk var­di. Gen­ci yas­li­si, as­ke­ri ka­di­ni her­kes; top­rak­la­ri­ni, mil­le­ti­ni ve di­ni­ni ko­ru­mak için sa­vas­ti. Va­tan için ev­lat­la­ri­ni dü­gü­ne yol­lar gi­bi ölü­me yol­la­yan Türk ana­la­ri­nin Ça­nak­ka­le Sa­va­si’n­da­ki bü­yük mü­ca­de­le­si, dün­ya­da hiç­bir mil­let­te gö­rül­me­yen em­sal­siz bir yü­ce­lik­tir. Ev­la­di ve esi cep­he­de sa­va­sir­ken, cep­he­ye mer­mi ta­si­yan es­siz Türk ana­la­ri­nin ce­sa­ret ve inanç kuv­ve­ti, dün­ya­da hiç­bir mil­let­te gö­rül­me­mis­tir. An­ne­ler ev­la­di­ni, “Ya se­hit ol ya ga­zi” di­ye­rek cep­he­ye gön­der­di. Ça­nak­ka­le’­yi düs­ma­na ge­çil­mez ki­lan Türk as­ke­rin­de­ki ma­ne­vi gü­cü, Bü­yük Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk söy­le ta­rif et­mis­tir: “Ça­nak­ka­le Za­fe­ri, Türk as­ke­ri­nin ruh kud­re­ti­ni gös­te­ren sa­ya­ni hay­ret ve teb­rik bir mi­sal­dir. Emin ol­ma­li­si­niz ki, Ça­nak­ka­le Mu­ha­re­be­le­ri­’ni ka­zan­di­ran bu yük­sek ruh­tur.”

­I­MAN GU­CU, TEK­NO­LO­JI­YI YEN­DI
­250 bin se­hi­din ve­ril­di­gi bu sa­vas­ta, Tor­ba­li’­dan da 34 asker, bu va­tan için ca­ni­ni ver­di. Ya­zi­ba­si’­dan Ka­ra­ku­yu’­ya, Çay­ba­si’­dan Hel­va­ci’­ya ka­dar bir­çok böl­ge­den 2’­si on­ba­si, 32’­si er ol­mak üze­re top­lam 34 Tor­ba­li­li, Ça­nak­ka­le Sa­va­si’n­da se­hit düs­tü. Tor­ba­li Tek­nik ve En­düst­ri Mes­lek Li­se­si Ta­rih Ög­ret­me­ni Ke­rim Bül­bül, Ça­nak­ka­le Des­ta­ni’­ni ga­ze­te­mi­ze an­lat­ti. Ça­nak­ka­le Sa­va­si’­nin Türk ve Is­lam ta­ri­hin­de önem­li bir ye­re sa­hip ol­du­gu­nu be­lir­ten Bül­bül: “Im­kan­siz­lik­la­ra rag­men iman gü­cü, tek­no­lo­ji ve me­de­ni­ye­ti yen­di. Bu sa­vas, bi­lim­le açik­la­na­ma­ya­cak bir sa­vas­tir. Genç­le­ri­mi­zin o ha­va­yi te­nef­füs et­me­si ge­re­ki­yor. Ça­nak­ka­le, bir­li­gi­mi­zin ve kar­des­li­gi­mi­zin ör­ne­gi­dir. Bu­nu ayak­ta tut­mak için de Ça­nak­ka­le ru­hu­nu di­ri tut­ma­miz ge­re­ki­yor”

­IS­TE TO­RA­LI­LI SE­HIT­LER

Er Ah­met (Ya­zi­ba­si), Er Ah­met (Ya­zi­ba­si), Er Ah­met (Or­man­köy), Er Ali (Çay­ba­si), Er Ali (Kir­bas), Er Ali (Ka­ra­ku­yu), Er Ali (Mer­kez), Er Ali Er (Mer­kez), Er Bay­ram Ali (Mer­kez), Er Ce­mal (Or­man­köy), On­ba­si Ha­lil (Yo­gurt­çu­lar), Er Ha­san (Dag­tek­ke), Er Ha­san (Hel­va­ci), Er Hü­se­yin (De­mir­ci), Er Ib­ra­him (Mer­kez), Er Ib­ra­him (Mer­kez), Er Ib­ra­him (Mer­kez), Er Ib­ra­him (Yo­gurt­çu­lar), Er Meh­met (Mer­kez), Er Meh­met (Ya­zi­ba­si), Er Meh­met (Ça­pak), On­ba­si M. Ali (Mer­kez), Er M. Hü­se­yin (Mer­kez), Er Mus­ta­fa (Mer­kez), Er Mus­ta­fa (Mer­kez), Er Mus­ta­fa (Mer­kez), Er Os­man (Mer­kez), Er Os­man (Ya­zi­ba­si), Er Re­cep (Çay­ba­si), Er Sük­rü (Hel­va­ci), Er Sü­ley­man (So­gan­li­de­re), Er Ve­li (Mer­kez), Er Ve­li (Mer­kez) ve Er Yu­suf (Ars­lan­lar).

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web