Büyük Torbalı

­Zey­tin­ci­ye des­tek­le­me müj­de­si

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Zey­tin­ci­ye des­tek­le­me müj­de­si
903 Görüntüleme
19 Haziran 2013 - 8:31
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Gi­da ve Ta­rim Zir­ve­si’­ne ka­ti­lan Ba­kan Meh­di Eker, des­tek­le­me­le­rin art­ti­ril­di­gi müj­de­si­ni ver­di. Zir­ve­yi de­ger­len­di­ren Tur­gut Bu­lus, zey­tin­ya­gi­na ve­ri­len des­tek­le­me­nin 70 ku­ru­sa yük­sel­me­siy­le bir­lik­te zey­tin­ci­li­gin il­çe­de ar­ta­ca­gi­ni be­lirt­ti.

­GI­DA, Ta­rim ve Hay­van­ci­lik Ba­ka­ni Meh­met Meh­di Eker, ön­ce­ki gün Iz­mir­’e ge­lir­ken, ta­rim ve hay­van­ci­lik sek­tö­rü­nün ön­cü­le­riy­le Zey­tin Ure­ti­ci­le­ri Bir­li­gi de, Gi­da ve Ta­rim Zir­ve­si’­ne ka­til­di. Zir­ve so­nun­da Meh­di Eker­’in ver­di­gi müj­de­ler, üre­ti­ci­le­ri bir hay­li se­vin­dir­di. Süt, zey­tin­ya­gi ve or­ga­nik ta­ri­min prim des­te­gi­nin art­ti­ril­ma­si­ni se­vinç­le kar­si­la­dik­la­ri­ni söy­le­yen Bir­lik Bas­ka­ni Tur­gut Bu­lus, “Sa­yin ba­ka­ni­miz, bü­tün üre­ti­ci­le­rin bek­le­di­gi müj­de­li ha­be­ri bu zir­ve­de ver­di. Des­tek­le­me­ler­de bü­yük bir ar­tis ya­san­di. Ure­ti­ci­ler, ala­cak­la­ri bu des­tek­le­me­ler­le ra­hat bir ne­fes ala­cak” de­di.

­SU­TE VE­RI­LEN DES­TEK 1 LI­RA­YI AS­TI
­GI­DA, Ta­rim ve Hay­van­ci­lik Ba­ka­ni Meh­met Meh­di Eker, Iz­mir Ka­ya Ter­mal Otel’­de dü­zen­le­nen Ta­rim ve Gi­da Zir­ve­si’n­de süt, zey­tin­ya­gi ve or­ga­nik ta­ri­min prim des­te­gi­ni açik­la­di. Sü­tün lit­re ba­si­na 90 ku­rus re­fe­rans fi­ya­ti, lit­re ba­si­na 95 ku­ru­sa çi­ka­ril­di. Des­tek­ler­le bir­lik­te üre­ti­ci­nin eli­ne ge­çen fi­yat, lit­re ba­si­na 1 li­ra 4 ku­rus ola­cak. Zey­tin­ya­gi prim des­te­gi 50 ku­rus­tan, 70 ku­ru­sa çi­ka­ril­di. Or­ga­nik ta­ri­mi des­tek pri­mi, de­kar ba­si­na 50 li­ray­di ve yüz­de 40 ar­ti­ra­rak 70 li­ra­ya yük­sel­til­di. Hay­van­ci­lik ve ta­rim sek­tö­rü­nün ta­lep­le­ri­ne so­mut pro­je­ler­le kar­si­lik ve­ren Ba­kan Eker, 27 28 Ha­zi­ran’­da 1 mil­yo­nun üze­rin­de­ki çift­çi­ye top­lam 2 mil­yar li­ra des­tek­le­me öde­me­si ya­pi­la­ca­gi­ni be­lirt­ti.

“­DES­TEK­LE­ME­LER ILE URE­TIM AR­TA­CAK”
­IZ­MIR’­DE ya­pi­lan Gi­da ve Ta­rim Zir­ve­si’­ni de­ger­len­di­ren Zey­tin ve Zey­tin­ya­gi Ure­ti­ci­le­ri Bir­li­gi Bas­ka­ni Tur­gut Bu­lus, “Sa­yin ba­ka­ni­mi­zin ka­til­di­gi bu zir­ve çok ve­rim­li geç­ti. Hay­van­ci­lik ve ta­rim sek­tö­rü­nün tem­sil­ci­le­ri ta­lep­le­ri­ni ilet­ti. Ba­ka­ni­miz da art ar­da ver­di­gi müj­de­ler­le üre­ti­ci­le­ri se­vin­ce bog­du. Zey­tin­ya­gin­da prim des­te­gi 50 ku­rus­tan 70 ku­ru­sa ka­dar yük­sel­til­di. Bu bi­zim için bü­yük bir ge­lis­me. Des­tek­le­me­de­ki ar­tis, zey­tin üre­ti­mi­nin de art­ma­si­ni sag­la­ya­cak­tir. Bu ay içe­ri­sin­de Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki üre­ti­ci­le­re tam 2 mil­yar 76 mil­yon li­ra­lik bir öde­me ya­pi­la­cak ve 2013­’ün ilk ya­ri­sin­da top­lam­da 6,5 mil­yar­lik bir des­tek­le­me ya­pil­mis ola­cak. Bu, cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de üre­ti­ci­ye öden­mis en yük­sek ra­kam­dir. Özel­lik­le zey­tin­ya­gin­da­ki des­tek­le­me pri­mi­nin art­ti­ril­ma­si biz­le­ri faz­la­siy­la se­vin­dir­di. Zey­tin böl­ge­si olan Tor­ba­li’­da­ki üre­ti­ci­ler, bu des­tek­le­me ile ra­hat bir ne­fes ala­cak ve ce­bi­ne pa­ra gi­re­cek” di­ye ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web