REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

40 yil­lik ara­ba­yi kum­la­ya­rak ilk gün­kü ha­li­ne ge­ti­re­cek

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
40 yil­lik ara­ba­yi kum­la­ya­rak ilk gün­kü ha­li­ne ge­ti­re­cek
520 Görüntüleme
01 Temmuz 2013 - 8:32
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ar­ka­da­siy­la gir­di­gi bir id­dia son­ra­sin­da 40 yil­lik bir yer­li oto­mo­bi­li kum­la­yan Tol­ga Tok, Tür­ki­ye’­de bir il­ke im­za at­ti. Ba­zalt ma­de­nin­den el­de edi­len ku­mun püs­kür­tül­me­si son­ra­sin­da yü­zey­ler ilk gün­kü ha­li­ne ge­li­yor.

­SAR­BEK Sa­na­yi Si­te­si’n­de 2 yil­dir hiz­met ve­ren Te­pe Kum­la­ma Atöl­ye­si, bir il­ke im­za at­ma­ya ha­zir­la­ni­yor. Kum­la­ma sis­te­miy­le me­tal, cam, mer­mer ve plas­tik yü­zey­ler, her tür­lü kir ve pas­tan ari­ni­yor. Ba­sinç­li ha­vay­la püs­kür­tü­len kum sa­ye­sin­de, yü­zey­ler ilk gün­kü ha­li­ne ge­li­yor. Is­let­me sa­hi­bi Tol­ga Tok, geç­ti­gi­miz gün­ler­de bir oto bo­ya­ci ar­ka­da­siy­la id­di­a­ya gi­re­rek bir il­ke im­za at­ma­ya ha­zir­la­ni­yor. Tür­ki­ye’­de Ame­ri­kan ya­pi­mi nos­tal­jik araç­la­rin kum­lan­di­gi­ni be­lir­ten Tok, ilk de­fa yer­li bir ara­ba­nin kum­la­ma sis­te­mi ile te­miz­le­nip öm­rü­nün 10 uza­ya­ca­gi­ni ifa­de et­ti. 42 ya­sin­da­ki Tol­ga Tok, “Tor­ba­li’­da ilk de­fa kul­la­ni­lan bu sis­tem ile yü­zey­ler ilk gün­kü ha­li­ne ge­li­yor” dedi.
­BA­SINÇ­LI KUM
1983 yi­lin­dan bu ya­na kum­la­ma sek­tö­rün­de fa­a­li­yet gös­te­ren Tol­ga Tok, uzun yil­lar Ali­a­ga’­da ça­lis­ti. 2 yil ön­ce Tor­ba­li’­ya ge­len Tok, bu­ra­da Te­pe Kum­la­ma Atöl­ye­si’­ni hiz­me­te aç­ti. Tor­ba­li’­da bu­lun­ma­yan bir dal olan kum­la­ma atöl­ye­siy­le bü­yük bir bos­lu­gu dol­du­ran Tol­ga Tok, ki­sa sü­re­de bü­yük bir il­gi gör­me­ye bas­la­di. Ge­nis bir müs­te­ri po­tan­si­ye­li­ne sa­hip olan is­let­me, kum­la­ma sis­te­mi sa­ye­sin­de me­tal, cam, plas­tik ve mer­mer gi­bi yü­zey­le­ri te­miz­li­yor. 9 bar­lik bir ha­va ba­sin­ciy­la püs­kür­tü­len kum sa­ye­sin­de yü­zey­de bu­lu­nan pas, yag ve kir gi­bi za­rar­li mad­de­ler sö­kü­lüp ati­li­yor. Bu sa­ye­de kum­la­ma ya­pi­lan mal­ze­me­nin de öm­rü 10 yil uzu­yor.
­KIR VE PAS­TAN ARIN­DI­RI­LI­YOR
­GE­NEL­LIK­LE kam­yon ka­sa­si, çöp kon­tey­ni­ri ve ay­din­lat­ma di­re­gi kum­la­dik­la­ri­ni be­lir­ten Tol­ga Tok, ön­ce­ki gün bir il­ke im­za at­mak için ise ko­yul­du. Bir ar­ka­da­siy­la gir­di­gi id­dia son­ra­sin­da 1984 mo­del To­fas­’i kum­la­ma­ya bas­la­di. Bu­nun Tür­ki­ye’­de bir ilk ol­du­gu­nu ifa­de eden Tol­ga Tok, “Kum­la­ma atöl­ye­le­rin­de ge­nel­lik­le Ame­ri­kan ti­pi nos­tal­jik ara­ba­lar kum­la­ni­yor. Çün­kü bu araç­la­rin sac­la­ri en az 1,5 mi­lim. An­cak yer­li ara­ba­la­rin sac­la­ri ise 0,5 mi­lim. Is­tan­bul’­dan ge­tirt­ti­gi­miz özel bir mal­ze­mey­le özel bir kum­la­ma ça­lis­ma­si ya­pi­yo­ruz. Ara­cin üze­rin­de­ki bü­tün pas ve kir atil­di. Ar­ka­da­sim bu ara­ba­nin kum­la­na­ma­ya­ca­gi­ni, hat­ta kum­la­ma ya­par­sam ara­cin bir da­ha kul­la­ni­la­ma­ya­ca­gi­ni id­dia et­ti. An­cak yap­ti­gi­miz ça­lis­ma­yi gö­rün­ce, ken­di­si bi­le ina­na­ma­di. 40 yil­lik ara­ba ilk gün­kü ha­li­ne gel­di” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web