REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Bes gün gü­ne­sin al­tin­da ka­lan do­ma­tes, Av­ru­pa­li’­nin göz­de­si

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Bes gün gü­ne­sin al­tin­da ka­lan do­ma­tes, Av­ru­pa­li’­nin göz­de­si
540 Görüntüleme
23 Temmuz 2013 - 8:32
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­­Tor­ba­li’­da son yil­lar­da po­pü­ler ha­len ge­len ku­ru­tul­mus do­ma­tes üre­ti­mi bas­la­di. Bes gün gü­ne­sin al­tin­da ka­lan do­ma­tes­ler, ku­ru­duk­tan son­ra fab­ri­ka­lar ara­ci­li­gi ile ih­raç edi­li­yor.

AV­RU­PA ül­ke­le­rin­de yay­gin se­kil­de tü­ke­ti­len ku­ru­tul­mus do­ma­tes­ler, son yil­lar­da Tor­ba­li’­dan da yo­gun ola­rak ih­raç edi­li­yor. 10 yil ön­ce­si­ne ka­dar il­çe­de mi­sir, tü­tün ve pa­muk ha­sa­di ya­pi­lir­ken sim­di­ler de ise ku­ru­tul­mus do­ma­tes­ler dik­kat çe­ki­yor. Ku­ru­tul­mus do­ma­tes­ler ar­tik il­çe çift­çi­si­nin en bü­yük ge­lir kay­na­gi ol­du. Bu bü­yük pa­za­ri gö­ren gi­ri­sim­ci­ler de üre­ti­ci­den al­dik­la­ri do­ma­tes­le­ri gü­ne­sin al­tin­da ku­ru­ta­rak Av­ru­pa’­nin çe­sit­li ül­ke­le­ri­ne ih­raç edi­yor. Il­çe­de bir­çok gi­ri­sim­ci, sim­di­ler­de ku­ru­tul­mus do­ma­tes üre­ti­yor. Gi­ri­sim­ci­ler ara­sin­da olan Ay­se Öz­türk, Ya­sin Öz ve Sem­set­tin Kan­za isim­li çift­çi­ler, son üç yil­da or­tak­la­sa yap­tik­la­ri is­ler­le ad­la­rin­dan söz et­tir­me­ye bas­la­di.

­BES GUN GU­NE­SIN AL­TI­NA KA­LI­YOR
­KU­RU­TUL­MUS do­ma­te­sin Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de çok be­ge­nil­di­gi­ni ifa­de eden üç gi­ri­sim­ci, bu yil ken­di re­kor­la­ri­ni ki­ra­rak 200 ton ku­ru­tul­mus do­ma­tes üre­te­cek­le­ri­ni söy­le­di. Son üç yil­da 50 ile 100 ton ara­si do­ma­tes üret­tik­le­ri­ni bil­di­ren Ay­se Öz­türk, tar­la­lar­dan top­la­nan do­ma­tes­le­rin 7 dö­nüm­lük ara­zi üze­ri­ne ke­si­lip si­ra­lan­di­gi­ni be­lirt­ti. Bes gün gü­ne­sin al­tin­da ka­lan do­ma­tes­ler, ku­ru­duk­tan son­ra be­lir­li fab­ri­ka­la­ra gön­de­ri­li­yor. Fab­ri­ka­da ay­ris­ti­ri­lan do­ma­tes­ler pa­ket­len­dik­ten son­ra an­las­ma­li fir­ma­lar ara­ci­li­giy­la yurt­di­si pa­za­rin­da sa­ti­sa su­nu­lu­yor.

­KEN­DI FIR­MA­SI­NI KU­RA­CAK
­TUR­KI­YE’­DE çok faz­la tü­ke­til­me­yen ku­ru­tul­mus do­ma­tes, dün­ya­nin bir­çok ül­ke­sin­de bü­yük il­gi gö­rü­yor. Tor­ba­li’­da her yil yak­la­sik 70 ila 150 ton ku­ru­tul­mus do­ma­tes; Ame­ri­ka, Ka­na­da, Avus­tur­ya, Bre­zil­ya, Po­lon­ya, Çek Cum­hu­ri­ye­ti, Al­man­ya, Fran­sa, Ital­ya ve Is­viç­re gi­bi ül­ke­le­re ih­raç edi­li­yor. Ya­ban­ci­lar, bu ürü­nü ge­nel­lik­le me­ze ola­rak tü­ke­ti­yor. Me­ze­nin ya­ni si­ra ye­mek ön­ce­sin­de ya da ye­mek­te kul­la­ni­li­yor. Ku­rut­ma­lik do­ma­tes ya­pan fir­ma­la­rin sa­yi­si da gi­de­rek ar­ti­yor. Uç yil­dir ku­ru­tul­mus do­ma­tes sek­tö­rün­de boy gös­te­ren Ay­se Öz­türk ise bir­kaç yil son­ra ken­di fir­ma­si­ni ku­ra­ca­gi­ni ve do­ma­tes­le­ri ken­di­si­nin üre­tip Av­ru­pa’­ya gön­de­re­ce­gi­ni bil­dir­di. Ay­se Öz­türk, iki ay gi­bi uzun bir sü­re da­ha do­ma­tes ku­ru­ta­cak­la­ri­ni söy­le­di. Öz­türk, “20 gün ön­ce bas­la­di­gi­miz ku­rut­ma is­le­mi de­vam edi­yor. Her gün trak­tör­ler­le ve kam­yo­net­ler­le do­ma­tes­ler ge­li­yor, biz de on­la­ri is­li­yo­ruz. Is­le­nen do­ma­tes­le­rin üze­ri­ne ilaç ve tuz ati­yo­ruz. Bes gün dur­duk­tan son­ra top­la­ni­yor. Ar­din­dan ye­ni par­ti ya­pi­li­yor. Bu is­lem böy­le iki ay da­ha de­vam ede­cek. Ku­ru­tul­ma is­le­mi bit­tik­ten son­ra bi­ber ku­rut­ma­ya bas­la­ya­ca­giz.” Bi­ber ku­rut­ma is­le­mi ise 15 ila 30 gün ara­sin­da ya­pi­la­cak” sek­lin­de ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web