Büyük Torbalı

De­de­min is­mi­ni ya­sa­tin

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
De­de­min is­mi­ni ya­sa­tin
1.053 Görüntüleme
25 Mayıs 2013 - 8:33
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Tor­ba­li’­da ika­met eden ve bu­ra­da ha­ya­ti­ni kay­be­den Ku­va­yi Mil­li­ye­ci Meh­met Esat Ile­ri’­nin to­ru­nu Fer­nur Ser­best­ler, Tür­ki­ye için bü­yük mü­ca­de­le­ler eden de­de­si­nin adi­nin En­gel­li Ya­sam Par­ki’­na ve­ril­me­si­ni is­ti­yor.

­KUR­TU­LUS Sa­va­si’n­da Ay­din cep­he­sin­de önem­li is­le­re im­za atan ve 2 dö­nem Mug­la mil­let­ve­kil­li­gi ya­pan Meh­met Esat Ile­ri, önem­li bir si­ya­set ada­mi ol­du­gu gi­bi ba­sa­ri­li bir de ya­zar­di. II. dö­nem mil­let­ve­kil­li­gi so­na er­dik­ten son­ra Tor­ba­li’­ya yer­le­sen Meh­met Esat Ile­ri, 1957 yi­lin­da ge­çir­di­gi bir tra­fik ka­za­si son­ra­sin­da ha­ya­ti­ni kay­bet­ti. Ile­ri’­nin ika­met et­ti­gi Er­tug­rul Ma­hal­le­si’n­de­ki evi, ha­len ilk gün­kü gi­bi ayak­ta ve bu­ram bu­ram ta­rih ko­ku­yor. Esat Ile­ri’­nin ço­cuk­la­rin­dan en kü­çü­gü olan Nu­ri Ile­ri’­nin ki­zi Fer­nur Ser­best­ler, Er­tug­rul Ma­hal­le­si’n­de yan ya­na bu­lu­nan En­ge­li Ya­sam Par­ki ve Ço­cuk Par­ki ar­sa­si­nin, Tor­ba­li Be­le­di­ye­si ta­ra­fin­dan is­tim­lak edil­di­gi­ni be­lir­te­rek: “Bu ara­zi­ler bi­zim­di ve is­tim­lak edi­le­rek par­ka dö­nüs­tü­rül­dü. De­de­min is­mi­nin En­gel­li Ya­sam Par­ki’­na ve­ril­me­si­ni is­ti­yo­rum. Ko­nuy­la il­gi­li ola­rak da Tor­ba­li Be­le­di­ye­si yet­ki­li­le­riy­le gö­rü­se­ce­gim” de­di.

­KUR­TU­LUS SA­VAS­’I KAH­RA­MAN­LA­RIN­DAN
­KUR­TU­LUS Sa­va­si’­na dam­ga­si­ni vu­ran ün­lü si­ya­set­çi ve ya­zar Meh­met Esat Ile­ri, 1882 yi­lin­da Gü­mül­ci­ne’­de dün­ya­ya gel­di. Ba­ba­si Mü­der­ris Meh­met Hil­mi Efen­di’­dir. Ba­ba­si, mü­der­ris­li­gin ya­ni si­ra si­ya­set­le de ug­ra­mis ve I. Mec­li­si Me­bu­san’­da Bal­kan Sa­va­si ön­ce­sin­de Gü­mül­ci­ne me­bus­lu­gu yap­mis bir kim­se­dir. Meh­met Esat Ile­ri, egi­ti­mi­ni ta­mam­la­dik­tan son­ra or­ta ve li­se dü­ze­yin­de­ki okul­lar­da ög­ret­men­lik yap­ti. Bir yan­dan da si­ya­set­le ug­ras­ti ve It­ti­hat ve Te­rak­ki Par­ti­si’­ne gir­di. Çok ça­lis­kan bir ki­si­li­ge sa­hip olan Ile­ri, çok da ce­sur­du. Bal­kan Sa­va­si’­na gö­nül­lü ola­rak ka­til­di. I. Dün­ya Sa­va­si yil­la­rin­da Ay­din Sul­ta­ni­si’n­de ög­ret­men­lik ya­pan Meh­met Esat Ile­ri, Iz­mir­’in Yu­nan is­ga­li­ne ug­ra­ma­si üze­ri­ne hü­kü­met ta­ra­fin­dan ya­ti­li ög­ren­ci­ler ile bir­lik­te Is­tan­bul­’a gel­me­si em­re­dil­di­gin­de bu em­ri ye­ri­ne ge­tir­me­di. I. TBMM için ya­pi­lan se­çim­ler so­nu­cun­da 10 Ekim 1920?­den iti­ba­ren Ay­din mil­let­ve­ki­li ola­rak mec­lis­te yer al­di. Ken­di­si­ne Ka­sim 1923 ta­rih­li Mec­lis ka­ra­ri ile ve­ril­me­si ka­rar­las­ti­ri­lan Kir­mi­zi­Ye­sil Se­rit­li Is­tik­lal Ma­dal­ya­si’­ni 23 Mart 1925 ta­ri­hin­de TBMM Ge­nel Ku­ru­lu’n­da ya­pi­lan tö­ren­le gög­sü­ne tak­ti.

­‘EN­GEL­LI YA­SAM PAR­KI­NA ADI­NI VE­RIN’

I­I. TBMM için ya­pi­lan se­çim­ler so­nu­cun­da Mug­la mil­let­ve­ki­li se­çil­di. Lo­zan An­las­ma­si ile il­gi­li mec­lis otu­rum­la­rin­da çar­pi­ci eles­ti­ri­ler yap­ti, an­las­ma­nin oy­lan­ma­si si­ra­sin­da kir­mi­zi oy kul­la­nan­lar ara­sin­da yer al­di. II. dö­nem mil­let­ve­kil­li­gi so­na er­dik­ten son­ra Tor­ba­li’­ya yer­les­ti. Ye­ni ve ile­ri fi­kir­le­re il­gi­si ne­de­niy­le So­ya­di Ka­nu­nu çik­ti­gin­da ‘I­le­ri’ so­ya­di­ni al­di. 15 Ni­san 1957’de Iz­mir­Tor­ba­li yo­lu üze­rin­de ge­çir­di­gi bir tra­fik ka­za­si son­ra­sin­da, 75 ya­sin­da ve­fat et­ti. Dört ço­cuk sa­hi­bi olan Meh­met Esat Ile­ri, Er­tug­rul Ma­hal­le­si 3021 So­kak’­ta­ki 2 kat­li evin­de uzun yil­lar ika­met et­ti. Ile­ri’­nin to­run­la­ri­nin ba­zi­la­ri da il­çe­de ika­met et­me­ye de­vam edi­yor. Iz­mir’­de ya­sa­yan to­run­la­rin­dan Fer­nur Ser­best­ler: “Öy­le bir de­de­nin og­lu ol­mak­tan gu­rur du­yu­yo­rum. Ay­din Va­li­li­gi ile Va­kif­lar Böl­ge Mü­dür­lü­gü, Ay­din’­da Meh­met Esat Ile­ri’­yi Ta­ni­tim Kon­fe­ran­si dü­zen­le­di. Tor­ba­li’­da da Esat Ile­ri hak­kin­da bir sey ya­pil­ma­li. Kur­tu­lus Sa­va­si ve Cum­hu­ri­yet­’in ku­ru­lu­su si­ra­sin­da bü­yük emek­ler ve­ren de­de­min adi Tor­ba­li’­da ya­sa­til­ma­li. En­gel­li Ya­sam Par­ki ve Ço­cuk Par­ki’­nin ara­zi­si is­tim­lak edil­me­den ön­ce ba­ba­ma ait­ti. Par­ka de­de­min is­mi­nin ve­ril­me­si­ni is­ti­yo­rum. Bu jest ai­le­mi­zi faz­la­siy­la mut­lu ede­cek”­tir” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web