Büyük Torbalı

En­­gel­­li kiz, park açi­­li­­sin­­da Is­­ma­­il Uy­­gur­­’u duy­­gu­­lan­­dir­­di

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
En­­gel­­li kiz, park açi­­li­­sin­­da Is­­ma­­il Uy­­gur­­’u duy­­gu­­lan­­dir­­di
767 Görüntüleme
20 Haziran 2013 - 8:34
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

En­­gel­­li Ya­­sam Par­­ki açi­­li­­sin­­da en­­gel­­li bir ki­­zin is­­te­­gi duy­­gu­­sal an­­lar ya­­sat­­ti. “Bas­­ka­­nim çu­­kur­­dan do­­la­­yi di­­sa­­ri çi­­ka­­mi­­yo­­rum” de­­yin­­ce, Is­­ma­­il Uy­­gur, kizin is­­te­­gi­­nin he­­men ye­­ri­­ne ge­­ti­­ri­­le­­ce­­gi­­ni söy­­le­­ye­­rek kur­­may­­la­­ri­­na ta­­li­­mat ver­­di.

­­TOR­­BA­­LI Be­­le­­di­­ye­­si ta­­ra­­fin­­dan ya­­pi­­lan En­­gel­­siz Ya­­sam Par­­ki hiz­­me­­te gir­­di. Sa­­dik Ile­­ri Bul­­va­­ri’n­­da bu­­lu­­nan par­­kin açi­­li­­si­­na ka­­ti­­lim ise ol­­duk­­ça yo­­gun­­du. Açi­­li­­sa Kay­­ma­­kam Ay­­din Me­­mük, Be­­le­­di­­ye Bas­­ka­­ni Is­­ma­­il Uy­­gur, CHP Il­­çe Bas­­ka­­ni Fa­­ruk Ak­­pi­­nar ve çok sa­­yi­­da en­­gel­­li ai­­le­­si ka­­til­­di. Açi­­lis­­ta Be­­le­­di­­ye Ban­­do ta­­ki­­mi ise ko­­nuk­­la­­ra mi­­ni bir kon­­ser ver­­di. Ko­­nuk­­lar­­la tek tek il­­gi­­le­­nen Be­­le­­di­­ye Bas­­ka­­ni Is­­ma­­il Uy­­gur­­’un ya­­ni­­na ge­­len en­­gel­­li bir kiz ço­­cu­­gu­­nun söy­­le­­dik­­le­­ri ise duy­­gu­­sal an­­la­­rin ya­­san­­ma­­si­­na ne­­den ol­­du. “E­­vi­­mi­­zin önün­­de çu­­kur var, di­­sa­­ri çik­­mak­­ta zor­­la­­ni­­yo­­rum” di­­yen Ha­­ti­­ce De­­niz­­ci isim­­li kiz ço­­cu­­gu, Uy­­gur­­’un duy­­gu­­lan­­ma­­si­­na ne­­den ol­­du ve anin­­da kur­­may­­la­­ri­­na ta­­li­­mat ve­­re­­rek ge­­re­­gi­­nin ye­­ri­­ne ge­­ti­­ril­­me­­si­­ni is­­te­­di.

“­­HER ZA­­MAN YA­­NI­­NIZ­­DA OLA­­CA­­GIZ”
­­A­­ÇI­­LIS­­TA bir ko­­nus­­ma ya­­pan Be­­le­­di­­ye Bas­­ka­­ni Is­­ma­­il Uy­­gur, “En­­gel­­li kar­­des­­le­­ri­­miz için bu oyun par­­ki­­ni in­­sa et­­tik. Bu par­­kin en­­gel­­li va­­tan­­das­­la­­ri­­mi­­zin sos­­yal ya­­sam­­la­­ri­­na kat­­ki­­da bu­­lu­­na­­ca­­gi­­na ina­­ni­­yo­­rum. Bi­­zim bu­­la­­bil­­di­­gi­­miz oyun grup­­la­­ri bun­­lar, ile­­ri­­ki za­­man­­lar­­da siz­­le­­rin de ta­­lep­­le­­ri­­ne gö­­re par­­ki­­miz­­da de­­gi­­sik­­lik­­ler ya­­pa­­bi­­li­­riz. Oyun grup­­la­­ri­­nin kul­­la­­nil­­ma­­si ko­­nu­­sun­­da gö­­rev­­li per­­so­­ne­­li­­miz her za­­man ya­­ni­­niz­­da ola­­cak. Il­­çe­­mi­­ze ve en­­gel­­li ço­­cuk­­la­­ri­­mi­­za ha­­yir­­li ugur­­lu ol­­sun di­­yo­­rum, gü­­le gü­­le kul­­lan­­sin­­lar” sek­­lin­­de ko­­nus­­tu.

­­ME­­MUK: TUR­­KI­­YE’­­YE BIR ÖR­­NEK­­TIR
­­A­­ÇI­­LIS tö­­re­­nin­­de ko­­nus­­ma ya­­pan Kay­­ma­­kam Ay­­din Me­­mük, “Il­­çe­­mi­­ze böy­­le bir alan ka­­zan­­dir­­di­­gi için be­­le­­di­­ye bas­­ka­­ni­­mi­­za te­­sek­­kür edi­­yo­­rum. Bu hiz­­me­­ti ör­­nek bir hiz­­met ola­­rak gö­­rü­­yo­­rum. Il­­çe­­miz­­de ve ül­­ke­­miz­­de bu­­na ben­­zer ça­­lis­­ma­­la­­rin yay­­gin­­las­­ma­­si ge­­re­­ki­­yor” di­­ye­­rek, en­­gel­­li va­­tan­­das­­lar için ya­­pi­­lan ça­­lis­­ma­­lar­­dan bah­­set­­ti.

“­­ÇU­­KUR VAR, DI­­SA­­RI ÇI­­KA­­MI­­YO­­RUM”
­­YO­­GUN bir ka­­ti­­li­­min ol­­du­­gu En­­gel­­siz Ya­­sam Par­­ki açi­­li­­sin­­da, Be­­le­­di­­ye Bas­­ka­­ni Is­­ma­­il Uy­­gur, en­­gel­­li va­­tan­­das­­lar ve ai­­le­­le­­riy­­le ya­­kin­­dan il­­gi­­len­­di. Bu es­­na­­da Uy­­gur­­’un ya­­ni­­na ge­­len Ha­­ti­­ce De­­niz­­ci isim­­li en­­gel­­li kiz, “Bas­­ka­­nim evi­­mi­­zin önün­­de çu­­kur var ve te­­ker­­lek­­li san­­dal­­ye ile di­­sa­­ri çik­­mam zor olu­­yor” de­­yin­­ce, Uy­­gur, kur­­may­­la­­ri­­na ta­­li­­mat ve­­re­­rek ge­­re­­gi­­nin ye­­ri­­ne ge­­ti­­ril­­me­­si­­ni is­­te­­di. Ata­­lan Ma­­hal­­le­­sin­­de ya­­sa­­yan ai­­le da­­ha son­­ra bas­­ka­­na te­­sek­­kür ede­­rek mem­­nu­­ni­­yet­­le­­ri­­ni di­­le ge­­tir­­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web