REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ga­zi’ye Pet­kim ­mo­de­li ruh­sat

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Ga­zi’ye Pet­kim ­mo­de­li ruh­sat
390 Görüntüleme
30 Mayıs 2013 - 8:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

 Pet­kim’­de Iz­mir Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si’­ni saf di­si bi­ra­kan ba­kan­lik, Tor­ba­li’­da da Ga­zi Oku­lu ar­sa­si­na ruh­sat ver­me­yen Tor­ba­li Be­le­di­ye­si’­ni saf di­si bi­rak­ti. Ga­zi Oku­lu’­na in­sa­at ruh­sa­ti alin­di

­YAK­LA­SIK 1 yil­dir de­vam eden Ga­zi Il­kög­re­tim Oku­lu ar­sa­si­na ye­ni okul ya­pil­ma­si ile il­gi­li be­le­di­ye ile Çev­re ve Se­hir­ci­lik Il Mü­dür­lü­gü ara­sin­da­ki be­lir­siz­lik so­na er­di. Tor­ba­li Be­le­di­ye­si’­nin kent mey­da­ni ya­pa­bil­mek için ala­na in­sa­at ruh­sa­ti ver­me­me­si üze­ri­ne Çev­re ve Se­hir­ci­lik Il Mü­dür­lü­gü alan için Iz­mir’­de ilk kez Pet­kim’­de uy­gu­la­nan mo­de­li ge­lis­tir­di. Çev­re ve Se­hir­ci­lik Ba­kan­li­gi, Tor­ba­li Be­le­di­ye­si’­ni saf di­si bi­ra­ka­rak ala­na okul ya­pi­la­bil­me­si için ruh­sat ver­di. Ala­na okul ya­pil­ma­si için yak­la­sik bir yil­dir mü­ca­de­le eden AK Par­ti Il Bas­kan Yar­dim­ci­si Atil­la Ka­ya, “Be­le­di­ye’­nin ay­maz­li­gi­ni dü­zelt­tik” de­di. Ka­ya, Su­bat Ayi Da­nis­ma Mec­li­si Top­lan­ti­si’n­da, “Duy­dum ki be­le­di­ye bas­ka­ni, ‘Ruh­sat çi­kar­sin­lar, mü­hür­le­rim’ de­mis. Biz oku­lu ya­pa­ca­giz. Yü­re­gin ye­ti­yor­sa mü­hür­le de gö­re­lim” de­mis­ti.

­BA­KAN­LIK RUH­SAT VER­DI
­TOR­BA­LI Ma­hal­le­si’n­de 1956 yi­lin­dan be­ri ög­ren­ci­le­re ev sa­hip­li­gi ya­pan Ga­zi Il­kög­re­tim Oku­lu, dep­re­me da­ya­nik­li ol­ma­di­gi ge­rek­çe­siy­le geç­ti­gi­miz yil yi­kil­mis­ti. Tor­ba­li Ma­hal­le­si’­nin en kiy­met­li alan­la­rin­dan bi­ri olan Il Özel Ida­re Mü­dür­lü­gü’­ne ait okul ar­sa­sin­da ne ya­pi­la­ca­gi ay­lar­dir AK Par­ti Il­çe Tes­ki­la­ti ve Tor­ba­li Be­le­di­ye­si ara­sin­da po­le­mik ko­nu­su olu­yor­du. AK Par­ti­li­ler, Be­le­di­ye Bas­ka­ni Is­ma­il Uy­gur­’u in­sa­at ruh­sa­ti ver­me­di­gi için okul hiz­me­ti­ni en­gel­le­di­gi ge­rek­çe­si ile eles­ti­rir­ken, Uy­gur ise okul için da­ha ge­nis ar­sa öner­di­gi­ni ve söz ko­nu­su böl­ge­ye tam do­na­nim­li bir okul ya­pi­la­ma­ya­ca­gi­ni sa­vun­mus­tu. AK Par­ti Il Bas­kan Yar­dim­ci­si Atil­la Ka­ya’­nin gi­ri­sim­le­ri ile be­lir­siz­lik so­na er­di. Böl­ge­de Pet­kim mo­de­li uy­gu­lan­di. Da­ha ön­ce Iz­mir Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si’­nin Pet­kim­’e in­sa­at ruh­sa­ti ver­me­me­si üze­ri­ne dev­re­ye gi­ren Çev­re ve Se­hir­ci­lik Mü­dür­lü­gü, bu­ra­da da ini­si­ya­tif kul­lan­di ve ko­nu­yu ba­kan­li­ga ta­si­na­rak ruh­sat so­ru­nu çö­zül­dü.

“­BELEDIYENIN YANLISINI DUZELTTIK”
­KO­NUNUN kendisine aksettirilmesi üzerine devreye girip sikintiyi çözdügünü söyleyen Atil­la Ka­ya, sunlari söyledi: “Be­le­di­ye, ora­ya park yap­mak is­ti­yor­du. Park yap­mak için bas­ka al­ter­na­tif­ler üre­ti­le­bi­lir. Bu za­ten be­le­di­ye­nin gö­re­vi­dir. Ga­zi Il­kög­re­tim Oku­lu’­nun sim­ge­sel ve ta­ri­hi bir an­la­mi var. Bu oku­lun bu ala­na ya­pil­ma­si ge­re­ki­yor­du. Be­nim da­nis­ma mec­li­sin­de ne de­di­gi­mi bü­tün Tor­ba­li bi­li­yor. Sim­di de söy­lü­yo­rum: O in­sa­at ya­pi­la­cak, ruh­sa­ti al­dik, yü­re­gi ye­ti­yor­sa gel­sin mü­hür­le­sin. Yüz­ler­ce ço­cu­gu­muz bir yil­dir okul so­ru­nu yü­zün­den mag­dur. Bu­na göz yu­ma­maz­dik. Tor­ba­li­mi­zin okul nok­ta­sin­da ih­ti­yaç­la­ri­ni gi­der­me­ye de­vam ede­ce­giz” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web