Büyük Torbalı

Ka­zi­la­ra des­tek ve­ril­mi­yor

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Ka­zi­la­ra des­tek ve­ril­mi­yor
954 Görüntüleme
06 Mayıs 2013 - 8:32
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­SON yil­lar­da ta­rih­çi­le­rin il­gi oda­gi olan Tor­ba­li, ge­le­cek yil­lar­da inanç ve kül­tür tu­riz­mi bas­ta ol­mak üze­re tu­rizm fir­ma­la­ri­nin ad­re­si ola­cak. Il­çe­de bu­lu­nan ta­ri­hi ya­pit­lar, dag köy­le­ri­nin es­ki tas ev­le­ri ve ta­ri­hi so­kak­la­ri ken­te bam­bas­ka bir ha­va ka­ti­yor. Kent mer­ke­zin­de ta­ri­hi Met­ro­po­lis An­tik Ken­ti’­nin ya­ni si­ra Sul­tan 2. Ab­dül­ha­mit­’in pa­di­sah­lik dö­ne­min­de yap­tir­di­gi okul­lar, ca­mi­ler, ha­vuz­lar ve çes­me­ler bas­ta ol­mak üze­re bir di­zi eser bu­lu­nu­yor. Öte yan­dan Dag­ki­zil­ca Nif Da­gi Ka­zi ça­lis­ma­la­ri, ken­tin ge­le­cek yil­lar­da­ki ka­de­ri­ni de­gis­ti­re­cek. Uz­man­la­ra gö­re, Tor­ba­li ge­le­cek yil­lar­da tu­rizm sek­tö­rün­de önem­li bir ye­re sa­hip ola­cak. Bü­yük bir ti­tiz­lik­le uzun za­man­dir ka­zi­la­ri sür­dü­rü­len Dag­ki­zil­ca Kö­yü Nif Da­gi Ka­zi­la­ri’n­da en bü­yük so­run ise ye­ter­li mad­di des­te­gin ol­ma­ma­si. Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­li­gi ile üni­ver­si­te­nin sag­la­di­gi mad­di kay­nak bir­çok kez ye­ter­siz ka­lir­ken, ka­zi eki­bi Tor­ba­li­li is adam­la­ri­nin ve ye­rel si­ya­set­çi­le­rin ka­zi­la­ra des­tek ol­ma­ma­sin­dan ya­ki­ni­yor.

­BI­LIM DUN­YA­SI­NIN GÖ­ZU DAG­KI­ZIL­CA’­DA
­BÖL­GE­NIN en önem­li ka­zi­la­ri ara­sin­da olan Nif Da­gi Ka­zi­la­ri, önü­müz­de­ki ay içe­ri­sin­de bas­la­ya­cak. Ka­zi Bas­ka­ni Is­tan­bul Uni­ver­si­te­si’n­den Prof. Dr. Elif Tül Tu­lu­nay ön­der­li­gin­de yü­rü­tü­len ça­lis­ma­lar kap­sa­min­da bir­çok önem­li ve­ri­ye ula­sil­mis ve bu ça­lis­ma­lar bi­lim dün­ya­sin­da ka­yit al­ti­na ali­na­rak ulus­la­ra­ra­si sem­poz­yum­lar­da pay­la­sil­mis­ti. Dag­ki­zil­ca Kö­yü’n­de ya­pi­lan ça­lis­ma­lar­da, mi­lat­tan ön­ce 8. yüz­yil ve mi­lat­tan son­ra 13. yüz­yi­la ait ka­lin­ti­lar bu­lun­mus, ar­ke­o­lo­jik ka­zi­lar­la me­zar­la­rin ya­ni si­ra ilk kez gün isi­gi­na çi­ka­ri­lan bir Ge­o­met­rik­/Ar­ka­ik Dö­nem yer­les­ke­si (MÖ. 8. yüz­yi­lin son çey­re­gin­den 6. yüz­yi­lin or­ta­la­ri­na dek), bir ka­le ve bir ki­li­se komp­lek­si (MS. 13. yüz­yil) Nif Da­gi’­nin ba­rin­dir­di­gi önem­li kül­tür var­lik­la­ri ül­ke­ye ka­zan­dir­di.

“DES­TEK GÖ­RE­MI­YO­RUZ”
KULTUR ve Tu­rizm Ba­kan­li­gi ve Is­tan­bul Uni­ver­si­te­si’­nin sag­la­di­gi mad­di des­tek ise böl­ge­de ya­pi­lan ça­lis­ma­la­ra yet­mi­yor. Ka­zi eki­bin­de­ki gö­rev­li­ler ço­gu kez ge­rek­li olan bir­çok se­yi ken­di cep­le­rin­den kar­si­la­mak zo­run­da ka­li­yor. Mad­di im­kan­siz­lik­lar yü­zün­den bu göl­ge­lik­ler bir tür­lü ya­pi­la­mi­yor. Tür­ki­ye’­nin bir­çok ye­rin­de bu tür ça­lis­ma­la­rin yü­rü­tül­dü­gü­nü ve ye­rel­de des­tek­le­rin ol­du­gu­nu be­lir­ten Ka­zi Bas­ka­ni Is­tan­bul Uni­ver­si­te­si’n­den Prof. Dr. Elif Tül Tu­lu­nay, Tor­ba­li’­da bu des­te­gi bir tür­lü gö­re­me­dik­le­ri­ni söy­le­di. “Bir tek Tor­ba­li’­da des­tek gör­mü­yo­ruz” di­yen Tu­lu­nay, “Il­çe­de­ki is adam­la­ri­nin ve ye­rel si­ya­se­tin bu ka­zi­la­ra sa­hip çik­ma­si ge­re­kir. Ma­a­le­sef bu­gü­ne ka­dar yap­ti­gi­miz ça­lis­ma­lar­da des­tek gö­re­me­dik.”
dedi:ler­le­yen yil­lar­da Tor­ba­li’­nin ka­de­ri­ni de­gis­ti­re­cek ça­lis­ma­lar­dir” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web