Büyük Torbalı

Kong­re­de ba­ris me­saj­la­ri

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Kong­re­de ba­ris me­saj­la­ri
899 Görüntüleme
26 Şubat 2013 - 7:27
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ba­ris ve De­mok­ra­si Par­tisi Il­çe Tes­ki­la­ti 2. Ola­ga­nüs­tü Kong­re­si ön­ce­ki gün Sul­tan Dü­gün Sa­lo­nu’n­da ya­pil­di. Kong­re­ye tek lis­te ile gi­ren Hüs­nü Ko­yun­cu bas­kan se­çi­lir­ken, kong­re­de ba­ris me­saj­la­ri ve­ril­di.

­BA­RIS ve De­mok­ra­si Par­ti (BDP) Il­çe Tes­ki­la­ti 2. Ola­ga­nüs­tü Kong­re­si Sul­tan Dü­gün Sa­lo­nu’n­da dü­zen­len­di. Ya­pi­lan kong­re­ye çok sa­yi­da de­le­ge ve va­tan­das ka­til­di. Kong­re ön­ce­sin­de sa­lo­nu dol­du­ran va­tan­das­lar ha­lay çe­ke­rek bir­lik ve be­ra­ber­lik slo­gan­la­ri at­ti. Sa­at 13.00’­te bas­la­yan kong­re­de se­çi­me tek lis­te ile gi­ren Hüs­nü Ko­yun­cu bas­kan se­çil­di. Oy­la­ri­nin ta­ma­mi­ni alan Ko­yun­cu, çok mut­lu ol­du­gu­nu ifa­de et­ti. Ya­pi­lan kong­re­ye Iz­mir BDP Il Bas­ka­ni ve çev­re il­çe­le­rin par­ti bas­kan­la­ri da ka­til­di. Kon­gre­de Hüs­nü Ko­yun­cu bas­kan­li­gin­da­ki ye­ni yö­ne­tim lis­te­sin­de Sa­ni­ye At­ma­ca, Gü­nes Öz­de­mir, Gül­ce­mal Is­can, Er­tan En­gin, Ce­mal Ki­zil­top­rak, Hü­se­yin Do­ga­la ve Ra­ma­zan Kös­tek­çi bu­lun­du.

“­BA­RIS SU­RE­CIN­DE PRO­VO­KAS­YON­LA­RA GEL­ME­YIN”
­YE­NI yö­ne­ti­min se­çil­me­sin­den son­ra BDP Il­çe Es­ki Bas­ka­ni Meh­met Öz­türk, ye­ni yö­ne­ti­mi teb­rik et­ti. Ko­nus­ma­sin­da, ye­ni yö­ne­ti­me so­nu­na ka­dar des­tek ve­re­ce­gi­ni ifa­de et­ti. Es­ki bas­ka­nin ko­nus­ma­sin­dan son­ra Ba­ris ve De­mok­ra­si Par­ti­si Iz­mir Il Bas­ka­ni Fu­at Mi­ka­i­log­lu, ye­ni yö­ne­ti­mi teb­rik ede­rek ha­yir­li ol­ma­si­ni di­le­di. Il Bas­ka­ni Mi­ka­i­log­lu ko­nus­ma­si­na Kürt­çe de­vam et­ti. Ko­nus­ma­sin­da Im­ra­li sü­re­ci­ni de de­ger­len­di­ren Mi­ka­i­log­lu, “2. Ola­ga­nüs­tü Kong­re­miz­de se­çi­len bas­ka­ni­mi­zi teb­rik ede­rim. Ça­lis­ma­la­ri­miz tüm hi­ziy­la de­vam edi­yor. Kürt hal­ki­miz sa­vas is­te­mi­yor. Bu da­va­nin bas­la­ma­sin­dan bu ya­na ba­ri­si is­te­di­gi­ni her­kes bi­li­yor. Uma­riz bu ba­ris sü­re­cin­de hiç bir ak­si­lik çik­ma­dan ba­ris ge­lir. Kürt hal­ki­nin bu ko­nu­da da hiç bir süp­he­si yok­tur. Ay­ri­ca Kürt hal­ki pro­vo­kas­yon­la­ra gel­me­sin. Ba­ri­sin sem­bol­le­ri olan Kürt ve Türk an­ne­le­ri­mi­ze ba­ris sü­re­cin­de çok is dü­sü­yor” di­ye ko­nus­tu.

“­BA­RI­SI HE­PI­MIZ IS­TI­YO­RUZ”

­KONG­RE­DE ko­nus­ma­ci ola­rak ka­ti­lan In­san Hak­la­ri Il­çe Tem­sil­ci­si Ce­mal Öz­de­mir de ar­tik bu top­rak­la­ra ba­ri­sin gel­me­si ge­rek­ti­gi­ni söy­le­di. Cemal Öz­de­mir, “In­san Hak­la­ri Tor­ba­li Tem­sil­ci­si ola­rak ba­ri­sin ar­tik gel­me­si ge­rek­ti­gi­ni dü­sü­nü­yo­rum. In­san­lar, bu sa­vas­ta ka­za­na­nin ol­ma­ya­ca­gi­ni ve kay­be­de­nin hep ana­lar ol­du­gu­nu bi­li­yor. Im­ra­li gö­rüs­me­le­ri­ni me­rak­la bek­li­yo­ruz. Ba­ris ge­le­cek­tir. Tek umu­du­muz ba­ri­sin gel­me­si­dir” sek­lin­de ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web