REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

MHP, ma­hal­le olan ­köy­le­ri ab­lu­ka­ya al­di

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
MHP, ma­hal­le olan ­köy­le­ri ab­lu­ka­ya al­di
387 Görüntüleme
01 Mart 2013 - 7:27
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

MHP Il­çe Bas­kan­li­gi ve Ul­kü Ocak­la­ri, ma­hal­le­ye dö­nü­sen ve ilk se­çim­de oy kul­la­na­cak olan köy­le­ri ab­lu­ka­ya al­di. MHP’­li­ler, ‘Boz­kurt­lar Di­ri­li­yor’ ad­li se­mi­ner­le­rin­de köy­le­re ön­ce­lik ve­ri­yor.

MHP Il­çe Bas­kan­li­gi ve Ul­kü Ocak­la­ri ta­ra­fin­dan or­ga­ni­ze edi­len ‘Boz­kurt­lar Di­ri­li­yor’ se­mi­ner­le­ri­ne ön­ce­ki gün Ah­met­li Kö­yü’n­de de­vam edil­di. Su­ba­si Ma­hal­le­si, Ko­ru­cuk, Ka­ra­ot köy­le­ri ve Se­hit­ler Ma­hal­le­si’n­de ger­çek­le­sen se­mi­ner­le­rin bu haf­ta­ki ad­re­si ise Ah­met­li Kö­yü ol­du. Se­mi­ne­ri çok sa­yi­da köy­lü ve va­tan­das iz­le­di. Ol­duk­ça cos­ku­lu ge­çen se­mi­ne­re MHP Il­çe Bas­ka­ni Yur­da­dog Mut­lu, yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ve Ul­kü Ocak­la­ri Bas­ka­ni Mu­ham­med Oral ka­til­di. Kar­si­lik­li soh­bet sek­lin­de ge­çen se­mi­ner­de Ah­met­li Kö­yü hal­ki­nin so­run­la­ri­ni tek tek din­le­yen MHP Il­çe Bas­ka­ni Yur­da­dog Mut­lu, bun­la­rin hep­si­ne MHP be­le­di­ye­ci­li­gin­de çö­züm bu­la­cak­la­ri­ni söy­le­di. Bü­yük­se­hir Ya­sa­si ile bir­lik­te köy­ler ma­hal­le ol­du ve ilk ye­rel se­çim­ler­de il­çe be­le­di­ye bas­kan­li­gi se­çim­le­rin­de oy kul­la­na­bi­le­cek. Bu­nun da far­kin­da olan MHP’­li­ler, se­mi­ner­le­rin­de köy­le­re ön­ce­lik ta­ni­yor. Ya­pi­lan 5 se­mi­ner­den 3’ü köy­ler­de ger­çek­le­sir­ken, bir son­ra­ki se­mi­ne­rin de yi­ne bir köy­de ya­pil­ma­si plan­la­ni­yor.

“­HE­PI­MIZ SE­HIT TO­RUN­LA­RI­YIZ”
­AH­MET­LI Kö­yü’n­de ger­çek­le­sen se­mi­ner­de ilk ko­nus­ma­yi Ul­kü Ocak­la­ri Bas­ka­ni Mu­ham­med Oral yap­ti. Ul­ke­nin için­de bu­lun­du­gu bu sü­reç­ten ra­hat­siz ol­duk­la­ri­ni ve özel­lik­le ül­kü­cü­le­ri de­rin­den ya­ra­la­di­gi­ni ve ra­hat­siz ol­duk­la­ri­ni bil­dir­di. Oral, “Biz ül­kü­cü­ler, AKP’­nin elin­de se­hit­le­ri­miz ka­ni bu­lu­nan bu be­bek ka­ti­li ile pa­zar­lik ha­lin­de ol­ma­si­ni, bu ca­ni­nin ba­ris el­çi­si gi­bi gös­te­ril­me­si­ni ve bu ha­i­nin iti­bar­las­ti­ril­ma­si­ni içi­mi­ze sin­di­re­mi­yo­ruz. Bu­nun için­dir ki, ül­kü­cü ira­de ken­di­ne va­zi­fe edin­mis­tir. Bu or­tam­da biz; Ma­laz­girt’­te, Ça­nak­ka­le’­de, Kur­tu­lus Sa­va­si’n­da ve Gü­ney­do­gu’­da can­la­ri­ni ve­ren aziz se­hit­le­ri­mi­ze kar­si boy­nu­muz bü­kük kal­ma­sin di­ye üze­ri­mi­ze dü­sen gö­re­vi ye­ri­ne ge­tir­mek üze­re yol­la­ra dö­kül­dük. Biz­ler he­pi­miz se­hit to­run­la­ri­yiz. Köy köy, ma­hal­le ma­hal­le, so­kak so­kak do­la­sa­rak bu mil­le­te ger­çek­le­ri an­la­ta­ca­giz. Bu ça­lis­ma­la­ri­miz 2014 Ye­rel Se­çim­le­ri’­ne ka­dar de­vam ede­cek­tir” de­di.

“­SAN­DIK BA­SIN­DA EN IYI CE­VA­BI VE­RE­CE­GIZ”
­MIL­LI­YET­ÇI Ha­re­ket Par­ti­si Tor­ba­li Il­çe Bas­ka­ni Yur­da­dog Mut­lu ise ül­ke­de Kürt so­ru­nu­nun ol­ma­di­gi­ni PKK so­ru­nu ol­du­gu­nu ifa­de et­ti. Yur­da­dog Mut­lu, “Biz­ler bu top­rak­la­ri mil­li pi­yan­go­dan gi­bi sans oyun­la­rin­dan ka­zan­ma­dik. Biz­ler bu top­rak­la­ri de­de­le­ri­mi­zin an­ne­le­ri­mi­zin dö­kü­len kan­la­riy­la ka­zan­dik. Her kim olur­sa ol­sun biz­ler bu top­rak­la­ri kim­se­ye yar et­me­yiz. Biz­ler ya­sa­dik­ça bu ül­ke var ola­cak­tir. 2014 Ye­rel Se­çim­le­ri’n­de he­de­fi­mi­zi ve MHP’­yi her­kes gö­re­cek­tir. Biz­ler san­dik­ta çok id­di­a­li­yiz. San­dik­ta her ar­ka­da­si­miz ya­ni­na bir ki­si da­ha ge­ti­rir­se gü­cü­mü­zü gö­re­cek­ler. Ay­ri­ca Ah­met­li Kö­yü’­nü 25 yil­dir bi­li­yo­rum. Kö­ye hiç­bir hiz­met ya­pil­ma­di­gi­ni gö­rü­yo­rum. Köy­le­ri­miz­de bir an ön­ce ça­lis­ma­lar bas­la­til­ma­dir. Mil­li­yet­çi ira­de, ya­pi­lan oyun­la­ri bo­za­cak­tir”dedi. Kon­voy sek­lin­de Ye­ni­köy ve Öz­bey ma­hal­le­si­ne de gi­den MHP’­li­ler, bu­ra­da da va­tan­das­lar­la ki­sa sü­re­li soh­bet gerçeklestirdi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web