Büyük Torbalı

O­va, bu yil yer al­ti ­su­yuy­la ye­ti­ne­cek

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
O­va, bu yil yer al­ti ­su­yuy­la ye­ti­ne­cek
994 Görüntüleme
18 Nisan 2013 - 8:26
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Her yil yak­la­sik 40 mil­yon met­re­küp su­yun bi­ra­kil­di­gi, 6 bel­de ve 26 kö­yün ara­zi­le­ri­ni su­la­yan Bey­dag Ba­ra­ji, bu yil ova­ya su ver­me­ye­cek. Bu du­rum­dan Tor­ba­li Ova­si da bü­yük öl­çü­de et­ki­le­ne­cek.

YAK­LA­SIK 4 yil­dir Kü­çük Men­de­res Hav­za­si’n­da­ki bin hek­tar­dan faz­la ta­rim ara­zi­si­nin su ih­ti­ya­ci­ni sag­la­yan Bey­dag Ba­ra­ji’­nin ka­pak­la­ri bu yil açil­ma­ya­cak. Köy­lü­le­re can su­yu olan ve yil­da yak­la­sik 40 mil­yon met­re­küp su­yu ta­rim ara­zi­le­ri­nin kul­lan­ma­si için ova­ya bi­ra­kan ba­ra­jin, Dev­let Su Is­le­ri 2. Böl­ge 21. Su­be Mü­dür­lü­gü’­nün Kü­çük Men­de­res ne­hir ya­ta­gi­nin dü­zen­len­me­si ama­ciy­la bas­lat­ti­gi is­lah ça­lis­ma­la­ri ne­de­niy­le bu yil su ve­re­me­ye­ce­gi be­lir­til­di. Çift­çi­ler için teh­li­ke sin­yal­le­ri ve­ren bu ka­rar, üre­ti­ci­le­ri te­dir­gin edi­yor. Ba­raj­dan bi­ra­ki­lan suy­la, bas­ta Çir­pi, Kir­bas, Has­köy ol­mak üze­re; Pa­muk­ya­zi, Su­ba­si, Sag­lik ve da­ha bir­çok kö­yün ta­rim ara­zi­si su­la­ni­yor. Ko­nuy­la il­gi­li açik­la­ma ya­pan Bey­dag Su­la­ma Bir­li­gi Bas­ka­ni Özay Kap­tan, bu yil çift­çi­le­rin si­kin­ti ya­sa­ya­bi­le­ce­gi­ni be­lirt­ti.

­BU YIL SU VE­RIL­ME­YE­CEK
1994 yi­lin­da za­ma­nin Bas­ba­ka­ni Tan­su Çil­ler ve Yar­dim­ci­si Mu­rat Ka­ra­yal­çin ta­ra­fin­dan te­me­li ati­lan 250 mil­yon met­re­küp su ka­pa­si­te­li Bey­dag Ba­ra­ji, Kü­çük Men­de­res Neh­ri’­nin çev­re­sin­de ku­ru­lu 6 bel­de ve 26 kö­yün ara­zi­le­ri­ne can ve­ri­yor. 19 bin 500 hek­tar ala­ni su­la­yan ba­raj, üre­ti­ci­le­ri bü­yük öl­çü­de ra­hat­la­ti­yor­du. Çay­la­ri ve de­re­le­ri fab­ri­ka atik­la­riy­la ze­hir ku­san ve kul­la­nil­maz ha­le ge­len Tor­ba­li Ova­si da her yil ba­raj­dan bi­ra­ki­lan bu su­dan bü­yük öl­çü­de fay­da­la­ni­yor­du. Su­la­ma ka­nal­la­ri ara­ci­li­giy­la ova­ya ula­san ve ta­rim cen­ne­ti Tor­ba­li’­ya ade­ta can su­yu olan su­yun bu yil bi­ra­kil­ma­ya­ca­gi ög­re­nil­di. DSI Mü­dür­lü­gü’­nün Kü­çük Men­de­res Hav­za­si’n­da­ki de­re ya­tak­la­rin­da yü­rüt­tü­gü is­lah ça­lis­ma­la­ri ne­de­niy­le bu yil su­yun ve­ril­me­ye­ce­gi ög­re­nil­di.

­ SI­KIN­TI YA­SA­NA­BI­LIR
­TOR­BA­LI’­DA Su­ba­si, Pa­muk­ya­zi ve Sag­lik Kö­yü bas­ta ol­mak üze­re ba­raj­dan bi­ra­ki­lan yak­la­sik 40 mil­yon met­re­küp su­dan bin­ler­ce dö­nüm do­ma­tes, mi­sir, pa­muk ve da­ha bir­çok ürü­nün ekil­di­gi tar­la fay­da­la­ni­yor. Ko­nuy­la il­gi­li ola­rak gö­rüs­le­ri­ni be­lir­ten Bey­dag Su­la­ma Bir­li­gi Bas­ka­ni Özay Kap­tan, “Bu yil is­lah ça­lis­ma­la­ri ne­de­niy­le su ve­ril­me­ye­cek. Men­de­res ya­ta­gin­da ça­lis­ma­lar var. Her yil bi­ra­ki­lan bu su sa­ye­sin­de bin­ler­ce çift­çi­nin ta­rim ara­zi­si su­la­ni­yor­du. Bu yil ba­zi böl­ge­ler­de si­kin­ti­lar ya­sa­na­bi­lir. Ova­ya bu yil su bi­ra­kil­ma­ya­cak” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web