Büyük Torbalı

T­ra­fikteki ses­siz teh­li­ke­

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
T­ra­fikteki ses­siz teh­li­ke­
919 Görüntüleme
09 Mayıs 2013 - 8:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Em­ni­yet Mü­dür­lü­gü, son dö­nem­ler­de kul­la­ni­mi iyi­ce ar­tan elekt­rik­li bi­sik­let­ler hak­kin­da ve­li­le­ri uya­ri­yor. Agir­lik­li ola­rak 15 yas al­tin­da­ki ço­cuk­la­rin kul­lan­di­gi bu araç­lar, ses­siz ol­du­gu için tra­fik­te bü­yük teh­li­ke arz edi­yor.
­YAZ ay­la­ri­nin gel­me­siy­le bir­lik­te pi­ya­sa­da­ki ye­ri­ni alan elekt­rik­li bi­sik­let­ler, Tor­ba­li’­da yo­gun il­gi gö­rü­yor. Uy­gun va­de ve ca­zip fi­yat­la­ri ne­de­niy­le me­rak­li­la­ri­nin il­gi­si­ni çe­ken elekt­rik­li bi­sik­let­ler, özel­lik­le ba­yan­la­rin göz­de­si ha­li­ne gel­di. Pla­ka ve eh­li­yet is­te­me­di­gi için son ay­lar­da göz­de bir ula­sim ara­ci ha­li­ne ge­len elekt­rik­li bi­sik­let­ler, akü­le­ri­nin sarj edil­me­si ile uzun sü­re tra­fik­te sey­re­de­bi­li­yor. Kul­la­ni­ci­la­ri için ko­lay bir ula­sim ara­ci olan bu bi­sik­let­ler, as­lin­da kent tra­fi­gi­nin en önem­li so­run­la­ri ara­sin­da yer ali­yor. 12 yas al­ti ço­cuk­la­rin bi­le ra­hat­lik­la kul­la­na­rak tra­fi­ge çik­ti­gi bu bi­sik­let­ler­le il­gi­li ola­rak Em­ni­yet Mü­dür­lü­gü yet­ki­li­le­ri cid­di uya­ri­lar­da bu­lu­nu­yor. Elekt­rik­li bi­sik­let, ses­siz ol­du­gu için tra­fik­te fark edi­le­me­ye­bi­li­yor. Bu­nun so­nuç­la­ri çok da­ha agir ve ge­ri dö­nü­sü im­kan­siz olu­yor. Yet­ki­li­ler ise ebe­veyn­le­re uya­ri­lar­da bu­lu­na­rak ço­cuk­la­ri­nin elekt­rik­li bi­sik­let­le tra­fi­ge çik­ma­la­ri­ni en­gel­le­me­le­ri­ni tav­si­ye edi­yor.

A­GIR­LIK­LI OLA­RAK ÇO­CUK­LAR KUL­LA­NI­YOR
­GEÇ­TI­GI­MIZ ay­lar­da Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­gü ta­ra­fin­dan ya­yim­la­nan yö­net­me­lik­le, elekt­rik­li bi­sik­let sü­rü­cü­le­ri­ne eh­li­yet ve kask zo­run­lu­lu­gu ge­ti­ril­mis ve eh­li­yet­siz ya­ka­la­nan elekt­rik­li bi­sik­let sü­rü­cü­le­ri­ne ce­za ke­sil­me­si is­ten­mis­ti. Da­ha son­ra ya­pi­lan de­gi­sik­lik­ler­den ötü­rü bu ka­rar­dan vaz­ge­çil­di. Araç sir­kü­las­yo­nu­nun yo­gun ol­du­gu cad­de ve yol­lar­da tra­fi­ge kask­siz ve eh­li­yet­siz çi­kan elekt­rik­li bi­sik­let sü­rü­cü­le­ri tra­fik­te bü­yük bir teh­li­ke olus­tur­mak­ta. Bu teh­li­ke özel­lik­le 15 yas al­ti ço­cuk­la­rin bu bi­sik­le­ti kul­lan­ma­siy­la iki ka­ti­na çi­ki­yor.Mo­to­sik­let­le­re oran­la da­ha kul­la­nis­li ve pra­tik ol­ma­si ne­de­niy­le sa­yi­la­ri gün geç­tik­çe ar­tan bu araç­lar, tra­fi­gin ses­siz ca­na­va­ri ola­rak ad­lan­di­ri­li­yor.

­“EV­LAT­LA­RI­NI­ZI TEH­LI­KE­YE AT­MA­YIN!”
­EM­NI­YET Mü­dür­lü­gü yet­ki­li­le­ri, özel­lik­le son ay­lar­da Tor­ba­li’­da mo­to­sik­let ka­za­la­ri ne­de­niy­le sik sik uya­ri­lar­da bu­lu­nur­ken, de­ne­tim­le­ri­ni ise iki ka­ti­na çi­kar­mis du­rum­da. Ki­mi uz­man­la­rin gö­rü­sü­ne gö­re elekt­rik­li bi­sik­let­ler ses­siz ol­du­gu ve ço­cuk­lar ta­ra­fin­dan kul­la­nil­di­gi için bü­yük bir teh­li­ke olus­tur­mak­ta. Bu bi­sik­let­le­ri kul­la­nan­lar kask tak­mak zo­run­da. Ku­ral­la­ra uy­ma­yan­la­ra ise 77 TL pa­ra ce­za­si uy­gu­lan­mak­ta. Ya­ya­lar için bü­yük teh­li­ke olus­tur­du­gu be­lir­ti­len elekt­rik­li bi­sik­let­le­ri ço­cuk­la­rin kul­lan­ma­si du­ru­mun­da ise da­ha agir ce­za­lar uy­gu­la­na­bi­li­yor. Yet­ki­li­ler, ebe­veyn­le­rin ev­lat­la­ri­ni teh­li­ke­ye at­ma­ma­si için hem ku­ral­la­ra uyul­ma­si­ni hem de 15 yas al­ti ço­cuk­la­ra bu araç­la­rin kul­lan­di­ril­ma­ma­si yö­nün­de va­tan­das­la­ri uya­ri­yor.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web