Büyük Torbalı

TTO, si­vil ini­si­ya­ti­fin ­ LIDE­RI OLA­CAK

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
TTO, si­vil ini­si­ya­ti­fin ­ LIDE­RI OLA­CAK
729 Görüntüleme
17 Mayıs 2013 - 8:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­T­TO se­çi­min­den ga­li­bi­yet ile çi­kan Ab­dul­va­hap Ol­gun, dün ilk açik­la­ma­si­ni yap­ti. Ye­ni dö­nem he­def­le­ri­ni an­la­tan Ol­gun, “Tor­ba­li’­da si­vil ira­de­nin li­der­li­gi­ni ya­pa­ca­giz” de­di.

SE­ÇIM­LE­RI ta­mam­la­nan Tor­ba­li Ti­ca­ret Oda­si’n­dan za­fer­le ay­ri­lan ta­raf olan Ab­dul­va­hap Ol­gun ve Beh­çet Çi­nar, 2 gün­dür teb­rik­le­ri ka­bul edi­yor. 7 mes­lek ko­mi­te­si­nin 6’­sin­dan za­fer­ler ay­ri­lan mev­cut yö­ne­tim, ça­lis­ma­la­ri­na kal­di­gi yer­den de­vam ede­cek. TTO se­çi­min­den ga­li­bi­yet ile çi­kan Ab­dul­va­hap Ol­gun, ye­ni dö­nem he­def­le­ri­ni an­lat­ti. Ol­gun, “T­TO bas­kan­li­gi­na aday ol­du­gu­mu açik­la­di­gim­da as­lin­da kim­se ce­sa­ret edip kar­si­ma ola­rak çi­ka­ma­di. Ta­ma­men su­ni ba­zi isim­ler te­laf­fuz edil­di. Kar­si­mi­za çi­kan lis­te be­le­di­ye­de ha­zir­lan­di, bu da tut­ma­di. Çün­kü biz 4 yil­dir üye­mi­ze hiz­met ve­ri­yo­ruz. Bu sü­re zar­fin­da is ye­rin­de çay iç­me­di­gim üye­miz kal­ma­di. Her­ke­si ku­cak­la­dim, kim­se­yi es geç­me­dim. Kar­si­miz­da ça­li­san­lar, ge­nel­de be­le­di­ye bas­ki­sin­dan kor­kan­lar ol­du” de­di.

­EN BU­YUK SI­VIL GUÇ
22 Ma­yis Çar­sam­ba gü­nü ya­pi­la­cak se­çim son­ra­sin­da Yö­ne­tim Ku­ru­lu Bas­kan­li­gi kol­tu­gu­na otur­ma­si bek­le­nen Ol­gun, ye­ni dö­nem he­def­le­ri­ni an­lat­ti. Il­çe­de TTO’­yu si­vil ira­de­nin li­de­ri yap­ma­yi he­def­le­di­gi­ni açik­la­yan Ol­gun sun­la­ri söy­le­di: “As­lin­da se­çim­den ön­ce ge­le­cek viz­yo­nu­mu­zu açik­la­dik. Kong­re mer­ke­zi­ni bi­ti­rip bu­ra­yi Iz­mir eko­no­mi­si­nin nab­zi­nin at­ti­gi bir mer­kez ha­li­ne ge­ti­re­ce­giz. ‘Mar­ka Kent Tor­ba­li’ slo­ga­ni­mi­zi ha­ya­ta ge­çi­re­ce­giz. Uye­miz bi­ze ça­li­sa­nin ya­nin­da­yiz de­di. Bi­zim de da­ha çok ça­lis­ma­miz la­zim. Ay­ri­ca Tor­ba­li Ti­ca­ret Oda­si’­ni il­çe­de en bü­yük si­vil güç ha­li­ne ge­tir­me ça­ba­miz de­vam ede­cek. Si­vil ira­de­nin li­der­li­gi­ni ya­pa­ca­giz. Beh­çet Bas­kan ile bir­lik­te bu­gü­ne ka­dar uy­gu­la­di­gi­miz ne var­sa iv­me ka­za­na­rak de­vam ede­cek.”

­ “DA­VUL ÇAL­DIR­MAK MI­ZA­CI­MA TERS”
­SE­ÇIM sa­ba­hi tüm ra­kip­le­ri ile to­ka­la­sip za­fer kut­la­ma­sin­dan son­ra ça­li­nan da­vu­lu sus­tu­ran Ol­gun­’un bu dav­ra­ni­si ses ge­tir­mis­ti. “Da­vul çal­dir­mak, kar­si ta­ra­fa nis­pet ya­par­ca­si­na eg­len­mek mi­za­ci­ma ters” de­di. Se­çim asa­ma­sin­da ya­sa­nan çe­kis­me ve po­le­mik­le­re de de­gi­nen Ol­gun, “Ön­ce­lik­le bu, bi­ze Al­lah­’in bir ina­ye­ti­dir. Bu ka­dar bas­ki ve teh­dit al­tin­da ka­za­ni­lan bir za­fe­ri sirf mad­di yön­le­ri ile ele alir­sak ya­ni­li­riz. Sü­reç­te ya­sa­dik­la­ri­miz­dan do­la­yi ben kim­se­ye da­ril­ma­ya­ca­gim, her­kes ile he­lal­le­se­ce­gim. Po­le­mik­le­re gir­mem. Se­çim sa­ba­hi ka­pi­ya ge­len her­ke­si ku­cak­la­dim. Oy ve­ren­le de ver­me­yen­le de ku­cak­las­tik. Hat­ta ra­kip olan ar­ka­das­lar bir ara esp­ri ile ka­ri­sik ‘Mah­mut Öz­ge­ner gel­di ku­cak­la­din, MHP Bas­ka­ni gel­di ku­cak­las­tin, TKP bas­ka­ni gel­di ku­cak­las­tin ne ka­dar ge­nis yü­re­gi­niz ya’ de­di­ler. Her­ke­se ye­te­cek sev­gi­miz var. Teh­dit ve sin­dir­me­le­re kar­si iki sey uy­gu­la­dim. Bi­rin­ci­si in­sa­ni­mi­zi sev­dim, ikin­ci­si çok ça­lis­tim” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web