Büyük Torbalı

­­O­lim­pi­yat 4.’­sü Gi­zem Yet­kin ö­dü­lü­nü Is­tan­bul’­da ala­cak

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­­O­lim­pi­yat 4.’­sü Gi­zem Yet­kin ö­dü­lü­nü Is­tan­bul’­da ala­cak
976 Görüntüleme
22 Nisan 2013 - 9:02
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Kav­ram Ders­ha­ne­le­ri ta­ra­fin­dan ge­le­nek­sel ola­rak ger­çek­les­ti­ri­len Kav­ram Olim­pi­yat­la­ri’n­da Tür­ki­ye 4.’­sü olan Tor­ba­li­li Gi­zem Yet­kin, Ders­ha­ne­nin Ku­ru­cu Mü­dü­rü Çe­tin As­lan ile bir­lik­te Is­tan­bul’­da­ki tö­re­ne gi­de­rek ödü­lü­nü ala­cak.

­KAV­RAM Egi­tim Ku­rum­la­ri­nin 19 yil­dir dü­zen­le­di­gi ge­le­nek­sel Kav­ram Olim­pi­yat­la­ri Ödül Tö­re­ni, 24 Ni­san Çar­sam­ba gü­nü Pro­fi­lo Kül­tür Mer­ke­zi’n­de ger­çek­le­se­cek. Kav­ram Olim­pi­yat­la­ri ödül tö­re­ni­ne ile­ti­sim ve sa­nat dün­ya­sin­dan ün­lü si­ma­lar ve egi­tim­ci­ler ka­ti­la­cak. Bu bü­yük tö­re­ne Tor­ba­li’­dan da Gi­zem Yet­kin ve ders­ha­ne­nin Tor­ba­li Su­be­si Ku­ru­cu Mü­dü­rü Çe­tin As­lan ka­ti­la­cak. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ya­pi­lan si­nav­da el­de et­ti­gi ba­sa­ri ile Tür­ki­ye 4.’­sü olan Gi­zem Yet­kin, tö­ren­de ödü­lü­nü ala­cak.

­BIN­LER­CE KI­SI­YI GE­RI­DE BI­RAK­TI
­BA­SA­RI­LI ve ça­lis­kan ög­ren­ci­le­ri yük­se­kög­re­tim ku­rum­la­ri­na ha­zir­la­mak ama­ciy­la Kav­ram Ders­ha­ne­le­ri ta­ra­fin­dan 9. si­nif, 10.­si­nif ve 11. si­nif ög­ren­ci­le­ri­ne yö­ne­lik ola­rak dü­zen­le­nen Kav­ram Olim­pi­yat­la­ri’­nin 19.’­su geç­ti­gi­miz ay­lar­da ger­çek­les­ti­ril­di. Bu bü­yük si­na­va Tor­ba­li Kav­ram Ders­ha­ne­si’n­den 11. si­nif ög­ren­ci­si Gi­zem Yet­kin’­de ka­til­di. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ger­çek­les­ti­ri­len si­nav­da so­ru­la­rin bü­yük bir bö­lü­mü­ne dog­ru ya­nit ve­ren Gi­zem Yet­kin, 100 üze­rin­den 81 pu­an al­di. Gi­zem Yet­kin, el­de et­ti­gi bu so­nuç­la Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 11. si­nif­lar ara­sin­da Kav­ram Olim­pi­yat­la­ri Si­na­vi 4. ol­ma ba­sa­ri­si­ni el­de et­ti. 24 Su­bat ta­ri­hin­de­ki si­nav­dan ba­sa­ri­li bir so­nuç el­de eden Gi­zem Yet­kin ve Ders­ha­ne­nin Ku­ru­cu Mü­dü­rü Çe­tin As­lan, 24 Ni­san’­da ya­pi­la­cak olan ödül tö­re­ni­ne ka­til­mak için Is­tan­bul­’a gi­de­cek. Genç­le­rin egi­tim, bi­lim ve kül­tür ala­nin­da pay­la­sim­la­ri­ni art­tir­mak ve 1974’­ten gü­nü­mü­ze ba­sa­ri ge­le­ne­gi­ni ye­ni ne­sil­le­re ak­tar­mak ama­ciy­la dü­zen­le­nen Kav­ram Olim­pi­yat­la­ri’­nin ödül tö­re­ni Is­tan­bul Me­ci­di­ye­köy Pro­fi­lo Kül­tür Mer­ke­zi’n­de sa­at 17.30’­da bas­la­ya­cak.

­YIL­DIZ­LAR GE­ÇI­DI

KAV­RAM Egi­tim Ku­rum­la­ri ta­ra­fin­dan 19 yil­dir or­ga­ni­ze edi­len Kav­ram Olim­pi­yat­la­ri’n­da ög­ren­ci­ler hem bir­çok sa­nat­çi ile ta­nis­ma im­ka­ni bu­lup hem de hos­ça va­kit ge­çi­re­rek egi­tim ma­ra­to­nun­da bü­yük bir mo­ti­vas­yon el­de ede­cek­ler. Son­gül Öden, Ke­rem Ali­sik, Tol­ga­han Sa­yis­man, Se­def Av­ci, Le­vent Ul­gen, Le­vent Ul­gen, Pe­ri­han Sa­vas, Ra­sim Öz­te­kin, Zey­nep Man­sur, Rut­kay Aziz, He­lin Av­sar, Isin Ka­ra­ca, Oy­lum Ta­lu, Li­net, Ra­sim Öz­te­kin, Ha­zal, Of Aman Na­lan, Mu­rat Ke­kil­li, Me­sut Yar, Seb­nem Ar­can ve Ef­la­tun’ un ka­ti­la­ca­gi ödül tö­re­nin­de Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 46 bin ög­ren­ci ara­sin­da uy­gu­la­nan an­ket so­nuç­la­ri­na gö­re be­lir­le­nen ba­sa­ri­li rad­yo ve TV prog­ram­la­ri da ödül­len­di­ri­le­cek. Gi­zem tab­let PC ve ma­dal­ya ala­cak.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web