Büyük Torbalı

­Ba­sa­ri­nin de­gis­me­yen a­di: Kör­fez Ders­ha­ne­si

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Ba­sa­ri­nin de­gis­me­yen a­di: Kör­fez Ders­ha­ne­si
1.216 Görüntüleme
06 Nisan 2013 - 8:18
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Egi­ti­me dam­ga­si­ni vu­ran Kör­fez Ders­ha­ne­si, ku­rul­du­gu ilk gün­den bu ya­na önem­li ba­sa­ri­la­ra im­za at­ti. Ba­sa­ri­nin de­gis­me­yen is­mi olan Kör­fez, YGS’­de al­di­gi so­nuç­lar­la ba­sa­ri­si­ni bir kez da­ha ka­nit­la­di.

­TOR­BA­LI’­DA 8 yil­dir hiz­met ve­ren Kör­fez Ders­ha­ne­si, bu sü­re içe­ri­sin­de ye­tis­tir­di­gi ba­sa­ri­li ög­ren­ci­ler­le hep gün­de­me gel­di. Ul­ke ge­ne­lin­de­ki si­nav­lar­da bü­yük ba­sa­ri­lar el­de eden ög­ren­ci­ler ye­tis­ti­ren Kör­fez Ders­ha­ne­si’­nin adi ba­sa­ri ile öz­des­les­ti. Ders­ha­ne, geç­ti­gi­miz haf­ta so­nuç­la­ri açik­la­nan Yük­se­kög­re­ti­me Ge­çis Si­na­vi’n­da da ya­ka­la­di­gi ba­sa­ri­lar­la, ba­sa­ri­si­ni bir kez da­ha tes­cil­le­di. Tor­ba­li’­da de­re­ce­ye gi­ren ög­ren­ci­ler ye­tis­ti­ren ders­ha­ne, geç­ti­gi­miz yil ise Li­sans Yer­les­tir­me Si­na­vi’n­da (LYS) Tür­ki­ye 8’in­ci­si çi­ka­ra­rak ol­duk­ça bü­yük bir ba­sa­ri­ya im­za at­mis­ti. YGS’­nin ar­tik ge­ri­de kal­di­gi­ni ifa­de eden Ders­ha­ne Mü­dü­rü Alim Bi­tim, “I­yi ve­ya kö­tü so­nuç­la da ol­sa bu si­nav ge­ri­de kal­di. Ar­tik önü­müz­de LYS var. Ög­ren­ci­le­rin mo­ti­vas­yo­nun­da dü­süs var. Bir an ön­ce bu mo­ti­vas­yo­nu yu­ka­ri dog­ru çe­kip LYS’­ye en iyi se­kil­de ha­zir­la­ma­li­yiz” de­di.

8 YIL­DA KI­RIL­MA­DIK BA­SA­RI BI­RAK­MA­DI
2005 yi­lin­da il­çe­de ka­pi­la­ri­ni açan Kör­fez Ders­ha­ne­si, Tor­ba­li egi­ti­mi­ne bir­çok ba­sa­ri ka­zan­dir­di. Ög­ret­men kad­ro­su ve ida­re­ci­le­rin öz­ve­ri­li ça­lis­ma­la­ri, ders­ha­ne­yi ki­sa sü­re­de il­çe­de en iyi­ler ara­si­na ge­tir­di. Mo­dern egi­tim an­la­yi­siy­la bü­yük ba­sa­ri­lar ya­ka­la­yan, bi­rey­sel ve kit­le­sel ola­rak he­de­fi­ne ula­san ders­ha­ne­de 700­’ü as­kin ög­ren­ci egi­tim gö­rü­yor.  Son ola­rak SBS’­de Tor­ba­li bi­rin­ci­si­ni ve ikin­ci­si­ni çi­ka­ran ders­ha­ne, LYS’­de ise Tür­ki­ye se­ki­zin­ci­si­ni çi­ka­ra­rak hak­li ba­sa­ri­si­ni bir kez da­ha is­pat­la­di. Egi­tim ve tek­no­lo­ji­nin bir­les­ti­gi Kör­fez Ders­ha­ne­si, ög­ren­ci­le­ri­ne di­ji­tal or­tam­da bir­çok hiz­met su­nu­yor.

­TEK­NO­LO­JIK DERS­HA­NE
­DERS­HA­NE 20122013 Egi­tim­Ög­re­tim Yi­li’­nin he­men ba­sin­da akil­li tah­ta tek­no­lo­ji­si ile ta­nis­ti. Bü­tün si­nif­lar akil­li tah­ta ile do­na­til­di ve egi­tim­ler ar­tik tek­no­lo­jik or­tam­da ve­ril­me­ye bas­lan­di. Ög­ren­ci­ler is­te­dik­le­ri an­da bil­gi­ye çok da­ha ki­sa sü­re­de ula­sa­bi­li­yor. Tek­no egi­tim slo­ga­ni ile yo­la çi­kan Kör­fez Ders­ha­ne­si, tek­no­lo­jiy­le bir­lik­te egi­tim ka­li­te­si­ni de art­tir­di. Kör­fez Ders­ha­ne­si, ög­ren­ci­le­ri­ne sun­du­gu sa­nal ofis de­ni­len di­ji­tal kü­tüp­ha­ne, Kör­fez Tv, RDS, VBS, tek­no de­ne­me, akil­li def­ter ve Kör­fez Vi­deo ile tam bir tek­no­lo­jik ders­ha­ne gö­rü­nü­mün­de.

­ILK 5’­TE IKI KÖR­FEZ’­LI
­YAK­LA­SIK 2 mil­yon ög­ren­ci­nin ter dök­tü­gü YGS’­nin so­nuç­la­ri geç­ti­gi­miz haf­ta açik­lan­mis­ti. Tor­ba­li’­dan da bin­ler­ce ög­ren­ci­nin ka­til­di­gi si­nav so­nuç­la­ri­na gö­re, il­çe­de­ki bir­çok ög­ren­ci al­dik­la­ri pu­an­lar­la Tür­ki­ye’­de önem­li de­re­ce­ler el­de et­ti. Kör­fez Ders­ha­ne­si ög­ren­ci­le­ri de bu si­nav­da önem­li de­re­ce­ler el­de et­ti. Kör­fez Ders­ha­ne­si ög­ren­ci­le­rin­den Ha­ti­ce Me­lis Be­kar, 471.088 pu­an­la YGS1 pu­an tü­rün­de il­çe üçün­cü­sü ol­du. Yi­ne ay­ni ders­ha­ne­de ög­ren­ci olan Mu­rat Din­dar, YGS1 pu­an tü­rü­ne gö­re 459.294 pu­an­la Tor­ba­li be­sin­ci ol­du. Ilk 5’e 2 ög­ren­ciy­le gi­ren Kör­fez Ders­ha­ne­si, bi­rey­sel ba­sa­ri­nin ya­ni si­ra kit­le­sel ba­sa­ri­da da ol­duk­ça önem­li so­nuç­lar el­de et­ti.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web