Büyük Torbalı

­Ilk de­fa de­ni­zi gör­dü­ler

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Ilk de­fa de­ni­zi gör­dü­ler
925 Görüntüleme
15 Mart 2013 - 7:30
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

2 gün­dür Tor­ba­li’­da Özel Ol­gun Ko­le­ji’­nin mi­sa­fir­le­ri ola­rak ka­lan Di­yar­ba­kir­li ög­ren­ci­ler, dün il­çe­den ay­ril­di. Ve­da­las­ma­da duy­gu se­li ya­sa­nir­ken, ög­ren­ci­ler­den ba­zi­la­ri ilk de­fa de­ni­zi ve mar­ti­la­ri gör­dü.

­O­KUL­LAR ve ög­ren­ci­ler ara­sin­da­ki bag­la­ri kuv­vet­len­dir­mek, pay­la­si­mi ve kar­des­li­gi öne çi­kar­mak için ger­çek­les­ti­ri­len kar­des okul pro­je­le­ri, Tor­ba­li’­da bü­yük il­gi gö­rü­yor. Il­çe­de­ki okul­lar ge­rek yurt için­de­ki ge­rek­se de yurt di­sin­da­ki okul­lar­la ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri kar­des okul pro­je­le­riy­le ör­nek olu­yor. Kül­tür­le­rin bir­bir­le­ri­ne ta­ni­til­di­gi ve ög­ren­ci­ler ara­sin­da­ki kar­des­lik ba­gi­nin kuv­vet­len­di­gi bu pro­je­ler­de, fark­li kül­tür­le­rin in­san­la­ri ara­sin­da dost­luk ve kar­des­lik bag­la­ri güç­len­di­ri­li­yor. Özel­lik­le do­gu­ba­ti gi­bi il­le­rin bu­lus­tu­rul­ma­sin­da ise yil­lar­dir te­rör be­la­sin­dan do­la­yi fark­li ani­lan her iki ta­ra­fin in­san­la­ri, her se­yin bas­lan­gi­ci­nin sev­gi ol­du­gu­nun far­kin va­ri­yor. Özel Ol­gun Ko­le­ji’­nin Di­yar­ba­kir Egil Mer­kez Il­kög­re­tim ve Egil Mes­le­ki ve Tek­nik Egi­tim Mer­ke­zi ile bir­lik­te ger­çek­les­tir­di­gi bu pro­je, bu sev­gi­ye ör­nek ola­cak en gü­zel pro­je­ler­den bir ta­ne­si. Iki fark­li seh­rin ög­ren­ci­le­ri­nin bu­lus­ma­si ve ya­sa­dik­la­ri, bu­nun so­mut bir ör­ne­gi ola­rak kar­si­mi­za çi­ki­yor. Bir­kaç gün­dür Tor­ba­li’­da bu­lu­nan Di­yar­ba­kir­li ög­ren­ci­ler, ya­sa­dik­la­ri duy­gu­la­ri ga­ze­te­mi­ze an­lat­ti.

­GÖ­NUL­LE­RIN­CE EG­LEN­DI­LER
­GÖ­NUL­LE­RI bu­lus­tu­ran kar­des okul pro­je­si kap­sa­min­da Özel Ol­gun Ko­le­ji, Egil Mer­kez Il­kög­re­tim Oku­lu ve Mes­le­ki ve Tek­nik Egi­tim Mer­ke­zi’­ni kar­des okul ilan et­mis­ti. Kar­si­lik­li an­las­ma­la­ri­nin ar­din­dan geç­ti­gi­miz ay­lar­da Özel Ol­gun ög­ret­men­le­ri, Di­yar­ba­kir­’a gi­de­rek ora­da­ki ög­ren­ci­le­ri ve ve­li­le­ri zi­ya­ret et­ti. Pro­je kap­sa­min­da 13 ög­ren­ci ve 2 ida­re­ci, Özel Ol­gun Ko­le­ji’­nin mi­sa­fi­ri ola­rak Tor­ba­li’­ya gel­di. Di­yar­ba­kir­li ög­ren­ci­ler, il­çe­de bir di­zi zi­ya­ret­ler­de bu­lun­du. Mi­sa­fir­le­ri­ni iki gün bo­yun­ca en iyi se­kil­de agir­la­yan Özel Ol­gun yet­ki­li­le­ri mi­sa­fir­le­ri­ne Ko­nak, Ke­me­ral­ti, Kar­si­ya­ka ve son­ra da Sa­sa­li Do­gal Ya­sam Par­ki’­ni do­las­tir­di. Di­yar­ba­kir­li ög­ren­ci­ler, bu ge­zi ile ilk de­fa hay­va­nat bah­çe­si­ne git­me fir­sa­ti bul­du. Ög­ren­ci­ler, ay­ri­ca Ku­sa­da­si’n­da tek­ne tu­ru yap­ti. Iki gün­lük zi­ya­ret­le­rin­de çok eg­len­dik­le­ri­ni be­lir­ten Se­yit Ri­za To­puz isim­li ög­ren­ci, ha­ya­tin­da ilk kez de­niz ve mar­ti gör­dü­gü­nü söy­le­di.

­VE­DA­LAS­MA­DA DUY­GU SE­LI YA­SAN­DI
­HU­SE­YIN Ates isim­li ög­ren­ci ise, “Biz do­gu­lu­lar mi­sa­fir­per­ver­li­gi­miz ile bi­li­ni­riz. Ama gör­dük ki bu­ra­da­ki in­san­lar da bi­zim ka­dar mi­sa­fir­per­ver­ler. Ög­ret­men­le­ri­mi­ze ve bu pro­je­yi ha­zir­la­yan yet­ki­li­le­re te­sek­kür ede­riz. Bu­ra­yi çok sev­dik, uma­rim bir da­ha gel­me san­si­miz olur” de­di. Ol­gun Ko­le­ji ög­ren­ci­le­ri ise kar­des­le­ri­ni ha­zir­la­dik­la­ri he­di­ye­ler­le ugur­la­di­lar. Ve­da­las­ma­nin en duy­gu­sal ani ise Di­yar­ba­kir­li ög­ren­ci­le­rin bu­ra­da­ki ai­le­le­re yaz­dik­la­ri mek­tup­lar­la ol­du. Ög­ren­ci­le­rin ya­sa­dik­la­ri duy­gu­la­ri, ken­di­le­ri­ne gös­te­ri­len il­gi­yi, mi­sa­fir­per­ver­li­gi ve ca­na ya­kin­li­gi ka­gi­da dö­ke­rek ve­li­le­re ve ög­ren­ci ar­ka­das­la­ri­na ver­me­si duy­gu se­li­nin ya­san­ma­si­na ne­den ol­du. Ser­dar De­niz isim­li ög­ren­ci­nin, “Ben sa­nir­dim ki ba­ti­da­ki­ler do­gu­da­ki in­san­la­ri, ya­ni biz­le­ri di­li­miz­den ve ya­san­ti­miz­dan do­la­yi kü­çük gö­rür­ler. Bu­nun böy­le ol­ma­di­gi­na sa­hit ol­dum” de­me­si her­ke­si duy­gu­lan­dir­di.

­“EN AZ BI­ZIM KA­DAR MI­SA­FIR­PER­VER­LER”

Ö­ZEL Ol­gun Ko­le­ji’­nin kar­des okul ola­rak seç­ti­gi Di­yar­ba­kir Egil Mer­kez Il­kög­re­tim Oku­lu ile Egil Mes­le­ki ve Tek­nik Egi­tim Mer­ke­zi ög­ren­ci­le­ri­nin mi­sa­fir­li­gi dün so­na er­di. Tor­ba­li’­da iki gün bo­yun­ca gö­nül­le­rin­ce eg­le­nen 13 ög­ren­ci ve 2 ida­re­ci ög­ret­men, bu ki­sa zi­ya­ret­le­rin­de bir­çok et­kin­li­ge im­za at­ti­lar. Özel Ol­gun’­da egi­tim gö­ren ög­ren­ci­le­rin ve­li­le­ri­nin evin­de agir­la­nan ög­ren­ci­ler, ya­sa­dik­la­ri­ni ve ken­di­le­ri­ne gös­te­ri­len mi­sa­fir­per­ver­li­gi ga­ze­te­mi­ze de­ger­len­dir­di­ler. Ya­sa­dik­la­ri cog­raf­ya­da bin bir zor­luk­la mü­ca­de­le eden ög­ren­ci­ler, bu­ra­da­ki ar­ka­das­la­ri­nin ve ai­le­le­ri­nin ken­di­le­ri­ni çok iyi agir­la­dik­la­ri­ni ve ya­sa­dik­la­ri top­rak­lar­la se­hir ha­ya­ti­nin ara­sin­da çok bü­yük de­gi­sik­lik ol­du­gu­nu söy­le­di­ler.  Di­yar­ba­kir­li ög­ren­ci­ler ise bu­ra­da­ki ve­li­le­rin mi­sa­fir­per­ver­li­gin­den çok mem­nun ol­duk­la­ri­ni be­lir­te­rek, “Buradakiler de en az bi­zim ka­dar mi­sa­fir­per­ver­ler” de­di­ler.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web