REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Mert­can SBS’de, Mu­rat­can LYS’de il­çe bi­rin­ci­si ol­du

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Mert­can SBS’de, Mu­rat­can LYS’de il­çe bi­rin­ci­si ol­du
502 Görüntüleme
04 Temmuz 2013 - 8:34
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

As­gün kar­des­ler, hem LYS’ye hem de SBS’­ye dam­ga vur­du. Iki ze­ki kar­des, al­dik­la­ri ba­sa­ri­li so­nuç­lar­la Tor­ba­li bi­rin­ci­si olur­ken, he­def­le­ri­ne adim adim iler­li­yor.

­LI­SANS Yer­les­tir­me Si­na­vi’n­da (LYS) Tor­ba­li bi­rin­ci­si olan Mu­rat­can As­gün, el­de et­ti­gi ba­sa­riy­la Tür­ki­ye’­de de­re­ce­ye gir­di. Mu­rat­can­’in kar­de­si Mert­can da aga­be­yi­nin yo­lun­dan iler­li­yor. Mu­rat­can, LYS’­de ol­du­gu gi­bi YGS’­de de il­çe bi­rin­ci­si ol­mus­tu. Iz­mir Fen Li­se­si me­zu­nu olan Mu­rat­can, en­düst­ri mü­hen­dis­li­gi­ni he­def­li­yor. Uç üni­ver­si­te ara­sin­da ka­rar­siz ka­lan Mu­rat­can, ter­cih ko­nu­sun­da zor­lan­di­gi­ni be­lirt­ti. Mert­can ise SBS’­de Tor­ba­li bi­rin­ci­si ol­du. Sa­de­ce bir so­ru­ya yan­lis ce­vap ve­ren Mert­can, aga­be­yi­nin izin­den gi­di­yor. Aga­be­yi gi­bi Iz­mir Fen Li­se­si’­ni ka­zan­ma­yi he­def­le­yen Mert­can, gün­de or­ta­la­ma 600 so­ru çöz­dü­gü­nü be­lirt­ti.

­MU­RAT­CAN, EN­DUST­RI MU­HEN­DI­SI OLA­CAK
­MIL­LI Egi­tim Mü­dür­lü­gü’n­den emek­li olan Mer­yem As­gün­’ün ço­cuk­la­ri Mu­rat­can ve Mert­can, ba­sa­ri­la­riy­la dik­kat çe­ki­yor. Iki kar­des de ka­til­dik­la­ri si­nav­lar­da el­de et­tik­le­ri ba­sa­ri­lar­la ad­la­rin­dan söz et­ti­ri­yor. Ugur Ders­ha­ne­si ög­ren­ci­si olan Mu­rat­can As­gün, sa­yi­sal 4 pu­an tü­rün­de de Tor­ba­li bi­rin­ci­si ol­du. 2 yil­dir si­ki bir se­kil­de si­na­va ha­zir­lan­di­gi­ni be­lir­ten Mu­rat­can, özel­lik­le ko­nu­la­ri tek tek ça­lis­ti­gi­ni be­lirt­ti. Gün­de or­ta­la­ma 300 so­ru çöz­dü­gü­nü ifa­de eden Mu­rat­can, ba­sa­ri­sin­da ge­rek oku­lu­nun ge­rek­se ders­ha­ne­si­nin pa­yi­nin bü­yük ol­du­gu­nu be­lirt­ti. Iz­mir Fen Li­se­si me­zu­nu olan Mu­rat­can, sim­di­ler­de han­gi üni­ver­si­te­yi se­çe­ce­gi ko­nu­sun­da ka­rar­siz­lik ya­si­yor. En­düst­ri mü­hen­dis­li­gi bö­lü­mü­nü se­çe­cek olan Mu­rat­can, Bo­ga­zi­çi, OD­TU ve Koç üni­ver­si­te­le­ri ara­sin­dan han­gi­si­ni se­çe­ce­gi­ni da­ha be­lir­le­me­di.

­A­GA­BE­YI­NIN IZIN­DE
­DERS­HA­NE ta­ra­fin­dan il­çe ge­ne­lin­de ya­pi­lan SBS de­ne­me­le­rin­de il­çe bi­rin­ci­si olan Mert­can As­gün, Ka­zim­pa­sa Or­ta­o­ku­lu ög­ren­ci­si. Ka­zim­pa­sa’­nin bil­gi ya­ris­ma­si ta­ki­min­da da yer alan Mert­can, aga­be­yi­nin yo­lun­da iler­li­yor. Iz­mir Fen Li­se­si’­ni he­def­le­yen Mert­can­’in önü­müz­de­ki gün­ler­de so­nuç­la­ri açik­la­na­cak olan SBS’­de de bi­rin­ci ol­ma­si­na ke­sin gö­züy­le ba­ki­li­yor. Sa­de­ce bir so­ru­ya yan­lis ce­vap ver­di­gi­ni ifa­de eden Mert­can, “A­ga­be­yim­le bir­lik­te dü­zen­li bir se­kil­de ça­li­si­yo­ruz. Ba­na ders­le­rim­de çok yar­dim­ci olu­yor. O da be­nim gi­bi Ka­zim­pa­sa’­nin bil­gi ya­ris­ma­si ta­ki­min­da yer al­mis­ti. Ben so­ru çöz­dük­çe ko­nu­la­ri da­ha iyi an­li­yo­rum. Gün­de 600 so­ru çö­ze­rek ba­sa­ri­ya ulas­tim. He­def­le­ri­me emin adim­lar­la iler­li­yo­rum” seklinde konusarak sözlerini bitirdi..

­“­ÇO­CUK­LA­RIM­LA GU­RUR DU­YU­YO­RUM”

KAR­DE­SIY­LE çok iyi an­las­tik­la­ri­ni ifa­de eden Mu­rat­can, “O­nun geç­ti­gi yol­lar­dan da­ha ön­ce geç­ti­gim için tec­rü­be­le­ri­mi ken­di­si­ne ak­ta­ri­yo­rum. Ders­le­rin­de ve­ya yap­ti­gi de­ne­me­ler­de ta­kil­di­gi so­ru ve ko­nu­lar­da ken­di­si­ne yar­dim­ci olu­yo­rum. Çok ba­sa­ri­li bir ög­ren­ci. Kar­de­si­min de be­nim gi­bi ba­sa­ri­li ol­ma­si ol­duk­ça se­vin­di­ri­ci” de­di. Ço­cuk­la­riy­la gu­rur duy­du­gu­nu ifa­de eden an­ne Mer­yem As­gün, on­la­rin ba­sa­ri­li ol­duk­la­ri­ni gör­me­nin ken­di­si­ni onur­lan­dir­di­gi­ni söy­le­di. Ugur Ders­ha­ne­si Egi­tim Ko­or­di­na­tö­rü Yil­di­rim Bay­te­kin, “I­ki kar­des de ders­ha­ne­mi­zin ög­ren­ci­si. Iki­si de çok ze­ki ve ba­sa­ri­li. Al­lah yol­la­ri­ni açik et­sin. Ina­ni­yo­rum ki iki­si de iler­le­yen yil­lar­da çok da­ha iyi yer­le­re ge­le­cek­ler. Hem ög­ren­ci­le­ri hem de ai­le­le­ri­ni bir kez da­ha teb­rik edi­yo­rum” sek­lin­de ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web