Büyük Torbalı

­U­gur Ders­ha­ne­si’n­den ög­ren­ci­le­re p­ro­fes­yo­nel mes­lek se­çi­mi des­te­gi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­U­gur Ders­ha­ne­si’n­den ög­ren­ci­le­re p­ro­fes­yo­nel mes­lek se­çi­mi des­te­gi
1.022 Görüntüleme
08 Mayıs 2013 - 8:31
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ugur Ders­ha­ne­si, mes­lek se­çi­mi asa­ma­sin­da olan ög­ren­ci­le­re yö­ne­lik Ka­ri­yer Gün­le­ri dü­zen­le­di. 15 üni­ver­si­te­den 30­’u as­kin ög­re­tim gö­rev­li­si­nin ka­til­di­gi se­mi­ner­ler ile ög­ren­ci­le­re pro­fes­yo­nel des­tek ve­ril­di.

­TOR­BA­LI Ugur Ders­ha­ne­si, ög­ren­ci­le­re ver­di­gi egi­ti­min ya­ni si­ra, üni­ver­si­te ve mes­lek se­çi­min­de on­la­ri dog­ru yön­len­dir­me ko­nu­sun­da da ge­nis kap­sam­li hiz­met­ler su­nu­yor. Ugur Ders­ha­ne­si, 9 Ni­san’­da bas­lat­ti­gi Ka­ri­yer Gün­le­ri kap­sa­min­da Tür­ki­ye’­nin en önem­li üni­ver­si­te­le­rin­den bir­çok pro­fe­sör, do­çent ve ög­re­tim gö­rev­li­si­ni agir­la­di. Haf­ta­nin be­lir­li gün­le­rin­de ve­ri­len se­mi­ner­ler ile ög­ren­ci­ler, ka­ri­yer se­çim­le­ri ko­nu­sun­da ol­duk­ça önem­li bil­gi­ler el­de et­ti. 15 üni­ver­si­te­den 30­’u as­kin egi­tim­ci­nin Tor­ba­li’­ya gel­me­si­ni sag­la­yan Ka­ri­yer Gün­le­ri’­ne yüz­ler­ce ög­ren­ci ka­til­di ve se­mi­ner­ler­de ve­ri­len bil­gi­ler ög­ren­ci­le­ri faz­la­siy­la mem­nun et­ti. Ög­ren­ci­le­rin ka­ri­yer se­çi­min­de ol­duk­ça önem­li olan bu dö­ne­min, ve­ri­len egi­tim­ler­le de­ger­len­di­ril­di­gi­ni söy­le­yen Ugur Ders­ha­ne­si Egi­tim­Ög­re­tim Ko­or­di­na­tö­rü Yil­di­rim Bay­te­kin, bu yön­de­ki ça­lis­ma­la­rin de­vam ede­ce­gi­ni be­lirt­ti.

DAM­GA VUR­DU
5 yil ön­ce Tor­ba­li’­da egi­tim ög­re­tim ha­ya­ti­na bas­la­yan Tor­ba­li Ugur Ders­ha­ne­si, Tor­ba­li egi­ti­mi­ne dam­ga vur­ma­ya de­vam edi­yor. Son yil­lar­da ge­rek YGSLYS ge­rek­se de SBS’­de el­de et­ti­gi ba­sa­ri­li so­nuç­lar­la dik­kat çe­ken Ugur Ders­ha­ne­si, ög­ren­ci­le­rin ka­ri­yer se­çim­le­ri­ne yö­ne­lik ça­lis­ma­la­ra im­za ati­yor. Her yil Tür­ki­ye’­nin en ba­sa­ri­li üni­ver­si­te­le­ri, fen ve ana­do­lu li­se­le­ri­ne ög­ren­ci gön­de­ren Ugur Ders­ha­ne­si, ay­ni ba­sa­ri­la­ri bu yil da tek­rar­la­ma­yi he­def­li­yor. Bu he­def dog­rul­tu­sun­da ba­sa­ri çi­ta­si­ni ve egi­tim ka­li­te­si­ni sü­rek­li art­ti­ran ders­ha­ne, hiz­met agi­ni da ge­nis­le­ti­yor. Ka­ri­yer Gün­le­ri ile üni­ver­si­te­ye ha­zir­la­nan ög­ren­ci­le­re yö­ne­lik önem­li bir se­mi­ner ger­çek­les­tir­di.

­U­NI­VER­SI­TE­LER AKIN ET­TI
­U­GUR Ders­ha­ne­si’­nin 9 Ni­san ta­ri­hin­de dü­zen­le­di­gi Ka­ri­yer Gü­nü’­ne; Bah­çe­se­hir Uni­ver­si­te­si, Ka­tip Çe­le­bi Uni­ver­si­te­si, Eko­no­mi Uni­ver­si­te­si, Ya­sar Uni­ver­si­te­si, Ge­diz Uni­ver­si­te­si, Is­tan­bul Bil­gi Uni­ver­si­te­si, Is­tan­bul Ay­din Uni­ver­si­te­si, Is­tan­bul Ye­ni Yüz­yil Uni­ver­si­te­si, Do­gu Ka­ra­de­niz Uni­ver­si­te­si, Ya­kin Do­gu Uni­ver­si­te­si, Ulus­la­ra­ra­si Kib­ris Uni­ver­si­te­si, Okan Uni­ver­si­te­si ve Zir­ve Uni­ver­si­te­si’n­den 2?­ser ög­re­tim üye­si ol­mak üze­re top­lam­da 26 ki­si ka­til­di. Ay­ri­ca 9 Ni­san Sa­li Gü­nü Bah­çe­se­hir Uni­ver­si­te­si aka­de­mis­yen­le­rin­den Doç. Dr. Tu­na Boz­bu­ra ve Tur­gay Po­lat (Bah­çe­se­hir Uni­ver­si­te­si Rek­tör Da­nis­ma­ni ve Ak­sam Ga­ze­te­si Kö­se Ya­za­ri) Tor­ba­li’­ya ge­le­rek, ög­ren­ci­le­re önem­li bil­gi­ler ak­tar­di. Bu­nun ya­nin­da Iz­mir’­den dün­ya­nin tüm ül­ke­le­rin­de­ki üni­ver­si­te­le­re ög­ren­ci gön­de­ren Uni­ted To­wers’­dan (Yurt­di­si Egi­tim Da­nis­man­li­gi) iki yet­ki­li gel­di.

­ÖG­RE­TIM GÖ­REV­LI­LE­RI MES­LEK TA­NI­TI­MI YAP­TI
­GER­ÇEK­LES­TI­RI­LEN egi­tim­ler kap­sa­min­da 30 Ni­san Sa­li Gü­nü KKTC’­nin en bü­yük üni­ver­si­te­le­rin­den Gir­ne Ame­ri­kan Uni­ver­si­te­si ve Do­gu Ak­de­niz Uni­ver­si­te­si’n­den üni­ver­si­te ta­ni­ti­mi için yet­ki­li­ler Tor­ba­li’­ya gel­di. Ay­ni gün Iz­mir Uni­ver­si­te­si’n­den 5 fark­li bö­lüm­den aka­de­mis­yen ge­le­rek ög­ren­ci­le­ri bil­gi­len­dir­di. Tip Fa­kül­te­si’n­den Doç. Dr. Öz­lem Mi­man, Rad­yoTV’­den Yard. Doç. Dr. Ali Em­re Bi­lis, Gör­sel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si’n­den Meh­met Ya­kin, Hu­kuk Fa­kül­te­si’n­den Aras­tir­ma Gö­rev­li­si As­li Aras, Psi­ko­lo­ji Bö­lü­mü’n­den Aras­tir­ma Gö­rev­li­si Eren Kork­maz ge­le­rek ög­ren­ci­le­re mes­lek­ler hak­kin­da bil­gi ver­d. Mes­lek ta­ni­tim­la­ri devam edecek.

­“­HER YÖN­DEN KAT­KI SU­NU­YO­RUZ”

U­GUR Ders­ha­ne­si Egi­tim­Ög­re­tim Ko­or­di­na­tö­rü Yil­di­rim Bay­te­kin, ders­ha­ne­de­ki ve il­çe­de­ki ög­ren­ci­ler­le se­çim ya­pa­cak­la­ri üni­ver­si­te­le­ri bu­lus­tur­duk­la­ri­ni ve bu­lus­tur­ma­ya da de­vam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. Uni­ver­si­te ve mes­lek ta­ni­tim­la­ri­ni içe­ren ka­ri­yer se­mi­ner­le­ri ve egi­tim ka­ri­yer ba­sa­ri­la­ri­nin top­lum­da tak­dir­le kar­si­lan­di­gi­ni ifa­de eden Bay­te­kin, “P­ro­fes­yo­nel­le­rin ka­til­di­gi su­num­lar ger­çek­les­tir­dik. Ög­ren­ci­le­rin is ha­ya­tin­da da­ha ba­sa­ri­li ol­ma­la­ri adi­na ve on­la­rin ge­li­sim­le­ri­ne kat­ki sun­mak için se­mi­ner­ler dü­zen­li­yo­ruz. Bir­bi­rin­den de­ger­li ho­ca­la­ri­mi­zi il­çe­miz­de ög­ren­ci­le­ri­miz­le bu­lus­tur­du­gu­muz için mut­lu­yuz. Ugur Ders­ha­ne­si ola­rak ama­ci­miz ög­ren­ci­le­re her yön­den kat­ki sun­mak ve mes­lek­le­ri­ni se­çer­ken bi­linç­li bir se­kil­de he­def­le­ri­ne ulas­ma­la­ri­ni sag­la­mak. Her an­la­ma­da il­çe­nin en iyi­si ol­ma­yi he­def­li­yo­ruz. Tor­ba­li hal­ki­na da bi­zi ter­cih et­tik­le­ri için te­sek­kür edi­yo­ruz. Il­çe­miz genç­le­ri­nin ba­sa­ri­li ol­ma­la­ri için tüm Ugur Ders­ha­ne­si ola­rak ge­ce gün­düz ça­li­si­yo­ruz” seklinde konusarak sözlerini noktaladi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web