Büyük Torbalı

3 mahalle göçün yildizi oldu

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
3 mahalle göçün yildizi oldu
184 Görüntüleme
23 Şubat 2013 - 7:26
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Tor­ba­li’­da hiz­la ge­li­sen eko­no­mi son­ra­sin­da çev­re il ve il­çe­ler­den va­tan­das­lar akin et­me­ye bas­la­di. Göç­le il­çe­ye ge­len­ler en çok Cum­hu­ri­yet Ma­hal­le­si, Er­tug­rul Ma­hal­le­si ve Tor­ba­li Ma­hal­le­si’­ni ter­cih edi­yor

­SON yil­lar­da Tor­ba­li’­da hiz­la ar­tan göç olay­la­ri son­ra­sin­da ba­zi ma­hal­le muh­tar­la­ri göç olay­la­ri­ni de­ger­len­dir­di. Cum­hu­ri­yet Ma­hal­le­si, Tor­ba­li Ma­hal­le­si ve Er­tug­rul Ma­hal­le­si muh­tar­la­ri her ay ka­yit oran­la­ri­nin de­gis­tik­le­ri­ni ifa­de et­ti. Ar­tan nü­fus­la bir­lik­te si­kin­ti­la­rin da art­ti­gi­ni söy­le­yen ma­hal­le muh­tar­la­ri, asa­yis ko­nu­la­rin­da si­kin­ti çek­tik­le­ri­ni söy­le­di. Muh­tar­lar, her ay 200 ile 300 ai­le­nin ka­yit­la­ri­nin ya­pil­di­gi da­ha son­ra ay­ni se­kil­de ev­le­ri­ni bo­salt­tik­la­ri­ni di­le ge­tir­di­ler. Bu ko­nu­da en faz­la si­kin­ti çe­ken ma­hal­le­ler be­lir­len­di. Ge­çen yil ve bu yil ara­sin­da ma­hal­le­ler kar­si­las­ti­ril­di. Er­tug­rul Ma­hal­le­si’­nin 2011 yi­li­na ait nü­fu­su 11 bin 205, 2012 yi­li nü­fu­su ise 13 bin 120 ola­rak açik­lan­di. Cum­hu­ri­yet Ma­hal­le­si 2011 nü­fu­su 7 bin 383, 2012 yi­li nü­fu­su ise 8 bin 407 ol­du. Tor­ba­li Ma­hal­le­si’n­de ya­sa­yan­la­rin sa­yi­si ise 1 yil­da 10 bin 503’­ten, 11 bin 906’­ya ka­dar yük­sel­di.

­AL­KAN: MA­HAL­LE­DE KA­PA­SI­TE DOL­MAK UZE­RE
­TOR­BA­LI’­NIN nü­fu­su hiz­la art­ma­ya de­vam edi­yor. Ar­tan nü­fus, ma­hal­le muh­tar­la­ri­ni olum­suz et­ki­li­yor. Her ay 200 ile 300 kay­din ya­pil­di­gi ve ka­yit son­ra­sin­da va­tan­das­la­rin 1 ay du­rup ev­le­ri bos bi­rak­tik­la­ri bil­di­ril­di. Tor­ba­li’­da en çok nü­fu­su ar­tan ma­hal­le muh­tar­la­ri, 5 yil son­ra olum­suz du­rum­la­rin ya­sa­na­ca­gi­ni bil­dir­di­ler. Tor­ba­li Ma­hal­le Muh­ta­ri Hü­se­yin Ku­ran ise ma­hal­le­de asa­yis gü­ven­li­gi ve egi­tim so­ru­nun en üst se­vi­ye­ye ge­le­ce­gi kor­ku­su içe­ri­sin­de ol­du­gu­nu be­lirt­ti. Er­tug­rul Ma­hal­le Muh­ta­ri Ni­za­met­tin Al­kan, “Il­çe­miz bü­yük bir hiz­la ge­li­si­yor. Çev­re il ve il­çe­ler­den is im­ka­ni umu­duy­la il­çe­mi­ze ge­li­yor­lar. Bu du­rum gü­ven­lik açi­sin­dan biz­le­ri si­kin­ti­ya dü­sü­rü­yor. Ki­min ne yap­ti­gi­ni tam ola­rak da bi­le­mi­yo­ruz. Her gün bir ka­yit ya­pi­yo­rum. Böy­le gi­der­se muh­tar­la­rin is­le­ri çok zor­la­sa­cak. Su an ma­hal­le­miz­de bos ev ka­pa­si­te­si ne­re­dey­se yok. 5 yil son­ra­si­ni dü­sü­ne­mi­yo­rum” dedi.

­DO­GAN: NU­FUS BEK­LE­DI­GI­MIZ­DEN HIZ­LI AR­TI­YOR
­GEÇ­TI­GI­MIZ ay­lar­da Tor­ba­li Cum­hu­ri­yet Ma­hal­le­si’n­de ya­pi­lan Hu­zur Top­lan­ti­si’n­da Ma­hal­le Muh­ta­ri Ata­te­kin Do­gan, hiz­la ar­tan nü­fus ora­ni­na dik­kat çek­mis­ti. Ar­tan nü­fu­sun bir yan­dan teh­li­ke­li ol­du­gu­nu söy­le­yen Do­gan, “Tor­ba­li’­nin nü­fu­su dü­sün­dü­gü­müz­den da­ha hiz­li ge­li­si­yor. Bu da ma­hal­le muh­tar­la­ri­na açik bir se­kil­de yan­si­yor. Il­çe­de en ucuz ki­ra­nin ma­hal­le­miz­de bu­lun­ma­sin­dan do­la­yi va­tan­das­lar bu­ra­yi ter­cih edi­yor. Fa­kat da­ha son­ra ne olu­yor­sa gel­dik­le­ri gi­bi ge­ri gi­di­yor­lar. Ma­hal­le­mi­zin nü­fu­su bir ay­da ar­ti­yor, di­ger ay­da dü­sü­yor. Fa­kat bu­nun için bir ön­lem alin­ma­si ge­re­ki­yor. Eger göç ve nü­fus ar­ti­si kont­rol al­ti­na alin­maz­sa, Tor­ba­li’­da si­kin­ti­lar da ya­san­ma­ya bas­lar” dedi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web