Büyük Torbalı

300 hektarda sulu tarima geçilecek

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
300 hektarda sulu tarima geçilecek
258 Görüntüleme
19 Nisan 2013 - 9:05
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Bu yil içerisinde dag köylerinde sulu tarima geçilecek. Arslanlar ve Karakizlar’a yapilacak olan sulama göletlerinin ihalesi yapildi. DSI MUDURU: Çok önemli bir proje  KAYMAKAM: Bir an önce baslamali

­DAG köy­le­rin­de­ki çift­çi­le­rin can su­yu olan su­la­ma gö­let­le­ri­nin iha­le­si ya­pil­di. Dev­let Su Is­le­ri 21. Su­be Mü­dür­lü­gü’n­den ali­nan bil­gi­ye gö­re, iha­le so­nuç­la­ri­nin önü­müz­de­ki gün­ler­de açik­la­na­ca­gi ve ça­lis­ma­la­rin hiz­li bir bi­çim­de bas­la­ti­la­ca­gi ög­re­nil­di. DSI Böl­ge Mü­dür Ve­ki­li Mus­ta­fa Gök­çe, su­la­ma gö­let­le­ri­nin ol­duk­ça önem­li bir pro­je ol­du­gu­nu ve iha­le­nin açik­la­nir açik­lan­maz ça­lis­ma­la­rin bas­la­ti­la­ca­gi­ni söy­le­di. Yüz­ler­ce çift­çi­nin su­lu ta­ri­ma geç­me­sin­de en bü­yük umut ka­pi­si olan gö­let­le­rin 2013 yi­li içe­ri­sin­de bi­ti­ril­me­si bek­le­ni­yor. Kay­ma­kam Ay­din Me­mük de pro­je­yi ya­kin­dan ta­kip et­ti­gi­ni ve bir an ön­ce bas­la­til­ma­si ge­rek­ti­gi­ni söy­le­di. Gö­let­ler, ya­pi­mi ta­mam­lan­ma­si­nin ar­din­dan böl­ge çift­çi­si­ne can su­yu ola­cak ve böl­ge­de su­lu ta­rim ko­lay­lik­la ya­pi­la­bi­le­cek. Gö­let­ler 300 hek­tar­lik bir ala­nda su ih­ti­ya­ci­ni kar­si­la­ya­cak.
GUN SA­YI­LI­YOR
­IL­ÇE çift­çi­si­nin en bü­yük so­run­la­rin­dan bir ta­ne­si su­lu ta­rim ya­pa­ma­ma­si. Her tür­lü ürü­nün ye­tis­ti­ril­di­gi Tor­ba­li’­da ya­sa­nan yer al­ti su­yu si­kin­ti­si, üre­tim­de ka­li­te­nin ve re­kol­te­nin dü­sük ol­ma­si­na ne­den olu­yor. Dag köy­le­rin­de su­lu ta­ri­ma ge­çil­me­si için ya­pi­mi­na ka­rar ve­ri­len Ka­ra­kiz­lar ve Ars­lan­lar Su­la­ma Gö­let­le­ri’­nin iha­le­si ya­pil­di. DSI Böl­ge Mü­dür­lü­gü’­nün yü­rüt­tü­gü pro­je­nin ze­min etüt ça­lis­ma­la­ri ta­mam­lan­di. Ka­ra­kiz­lar Kö­yü’­ne ya­pi­la­cak olan gö­let, 822 bin met­re­küp su haz­ne­si­ne sa­hip ola­cak ve top­lam­da 246 hek­tar ta­rim ara­zi­si­ni su­la­ya­cak. Ars­lan­lar Kö­yü’­ne ya­pi­la­cak olan gö­let ise 280 bin met­re­küp suy­la 54 hek­tar­lik bir ala­nin su ih­ti­ya­ci­ni kar­si­la­ya­cak.

­DSI MUDURU GÖK­ÇE:  IHALE TAMAM
­ÇIFT­ÇI­LE­RE can su­yu ol­ma­si dü­sü­nü­len gö­let­le­rin ya­pi­mi­ni dört göz­le bek­le­yen üre­ti­ci­ler ise bü­rok­rat­la­rin ve si­ya­si­le­rin bu ko­nu­da bi­raz da­ha hiz­li ha­re­ket et­me­si­ni is­ti­yor. Gö­let­le­rin bir ta­ne­si Ka­ra­kiz­lar Kö­yü’n­de­ki In­cir­cik Mev­ki­i’­ne ya­pil­ma­si plan­la­nir­ken, di­ge­ri ise Ars­lan­lar Kö­yü Ayaz­de­re Mev­ki­i’­ne ku­ru­la­cak. Pro­je hak­kin­da bil­gi ve­ren Dev­let Su Is­le­ri 21. Su­be Mü­dür­lü­gü Böl­ge Mü­dür Ve­ki­li Mus­ta­fa Gök­çe, “I­ha­le­yi ta­mam­la­dik, önü­müz­de­ki gün­ler­de açik­la­na­cak. Bu ol­duk­ça önem­li bir pro­je­dir. Has­sa­si­yet­le üze­rin­de du­ru­yo­ruz, iha­le so­nuç­la­ri açik­la­nir açik­lan­maz ça­lis­ma­lar bas­la­ti­la­cak. En ki­sa sü­re­de ta­mam­la­nip, böl­ge hal­ki­nin hiz­me­ti­ne su­nu­la­cak” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web