Büyük Torbalı

BASKANLAR: KAN DURSUN!

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
BASKANLAR: KAN DURSUN!
161 Görüntüleme
23 Şubat 2013 - 7:31
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

 Türkiye’nin baris sürecine girmesiyle birlikte, ülke genelinde büyük bir heyecan yasaniyor. Kanin durmasi gerektigi fikrinde bir araya gelen hemsehri dernekleri baskanlari, bu sürecin desteklenmesi gerektigini belirtti.

­SON gün­ler­de Tür­ki­ye’­nin en önem­li gün­dem mad­de­si olan Kürt so­ru­nuy­la il­gi­li ba­ris gö­rüs­me­le­ri­ne hem­seh­ri der­nek­le­rin­den tam des­tek gel­di. Ba­ris sü­re­ci­ni en­gel­le­mek is­te­yen­le­rin ola­bi­le­ce­gi­ne vur­gu ya­pan der­nek bas­kan­la­ri­nin or­tak me­sa­ji ise ba­ri­sin sag­lan­ma­si ve ka­nin dur­ma­si ol­du. Uzun bir ça­tis­ma sü­re­cin­den ve bü­yük ka­yip­lar­dan son­ra or­ta­ya çi­kan ba­ris fir­sa­ti­nin ilk de­fa Tür­ki­ye’­nin çok fark­li ke­sim­le­ri­ni bir ara­ya ge­tir­di­gi­ni be­lir­ten der­nek bas­kan­la­ri, her­ke­sin sag­du­yu­lu dav­ra­na­rak bu sü­reç­te eli­ni ta­sin al­ti­na koy­ma­si ge­rek­ti­gi­ni söy­le­di. Gö­rüs­le­ri­ni al­di­gi­miz Ag­ri­li­lar Der­ne­gi Bas­ka­ni Fa­ruk Ku­rus, Mus, Bit­lis­li­ler Der­ne­gi Bas­ka­ni Ma­sal­lah Yal­kalk, Kars­Ar­da­han­Ig­dir­li­lar Der­ne­gi Bas­ka­ni Nu­ret­tin Çe­lik ba­ris sü­re­ci­ni bas­lat­ma ira­de­si gös­te­ren hü­kü­me­te ve dev­le­te des­tek ve­ril­me­si ge­rek­ti­gi­ni vur­gu­la­di­lar. Gü­ney­do­gu Ga­zi­si Fik­ret Kay­mak da ar­tik si­lah­la­rin sus­ma­si ge­rek­ti­gi­ni söy­le­di. Va­tan­se­ver­ler Der­ne­gi Bas­ka­ni Ali Fah­ran ise dev­le­tin te­rö­rist­ler­le pa­zar­li­ga otur­ma­ma­si ge­rek­ti­gi­ni ve ül­ke­de Kürt so­ru­nun ol­ma­di­gi­ni sa­vun­du.

­KU­RUS: AN­NE­LER BU SU­RE­CE DA­HIL OL­SUN
­AK Par­ti hü­kü­me­ti­nin Im­ra­li’­ya gi­de­cek olan he­ye­te ye­sil isik yak­ma­si, “PKK ile ba­ris gö­rüs­me­le­ri ko­nu­sun­da­ki dü­güm çö­zül­dü” yo­rum­la­ri­na yol aç­ti. Tam da bu sü­reç­te yur­dun dört bir ta­ra­fin­dan si­vil top­lum ör­güt­le­ri ba­ris sü­re­ci­ne ilis­kin des­tek ve­ri­ci açik­la­ma­lar yap­ma­ya bas­la­di. Bu sü­re­ce bir des­tek de Tor­ba­li’­da­ki hem­seh­ri der­nek­le­rin­den gel­di. Il­çe­de bin­ler­ce ki­si­ye hi­tap eden der­nek­ler, yap­tik­la­ri açik­la­ma­da ba­ri­sin gel­me­si­ni is­te­dik­le­ri­ni be­lirt­ti­ler. Tor­ba­li Ag­ri­li­lar Der­ne­gi Bas­ka­ni Fa­ruk Ku­rus, bu sü­re­cin iyi de­ger­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­gi­ni söy­le­ye­rek, “35 yil­dir bu ül­ke­de kan aki­yor. Ye­ter ar­tik! Her­kes eli­ni ta­sin al­ti­na koy­sun. Bu ül­ke­nin ev­lat­la­ri­na ya­zik­tir. AK Par­ti Hü­kü­me­ti’­ne bu sü­reç­te tam des­tek ve­ril­me­li. Ben bu sü­re­ce öze­lik­le an­ne­le­rin des­tek ver­me­si­ni is­ti­yo­rum. Ana­lar­dan ri­cam, bu sü­re­ce da­hil ol­sun­lar. Kol ko­la gi­rip, el ele gö­nül gö­nü­le bu sü­re­ci des­tek­le­sin­ler” de­di.

­GA­ZI’­DEN BA­RI­SA BU­YUK DES­TEK
­BA­RIS sü­re­ci­ne en an­lam­li des­tek, Gü­ney­do­gu Ga­zi­si Fik­ret Kay­mak’­tan gel­di. Tor­ba­li Dev­let Has­ta­ne­si’n­de gö­rev­li ola­rak ça­li­san Kay­mak, as­ker­li­gi­ni dok­san­li yil­la­rin ba­sin­da yap­mis­ti. 199192 yil­la­rin­da Mar­din­Mid­yat’­da gö­rev ya­pan Ga­zi Fik­ret Kay­mak, ar­ka­da­siy­la be­ra­ber pu­su­dan sag kur­tu­lur­ken, araç­ta­ki di­ger 6 meh­met­çik­ten ki­mi se­hit ol­mus ki­mi de ko­lu­nu ba­ca­gi­ni kay­bet­mis­ti. Bü­tün aci­la­ri­ni yü­re­gi­ne gö­men Kay­mak, yap­ti­gi açik­la­ma­da, “Ben bir ga­zi­yim ve bun­dan onur du­yu­yo­rum. Bu­gün ol­sa yi­ne gi­de­rim as­ke­re, ca­ni­mi fe­da et­me­ye ha­zi­rim. Ama bu ba­ris sü­re­ci çok an­lam­li. Bu ül­ke­de ye­te­rin­ce kan ak­ti. Her­kes bu sü­re­ce des­tek ver­me­li. Ar­tik ye­ter, bu ka­nin dur­ma­si ge­re­kir. Ana­la­ra ya­zik­tir, hiç­bir ana­nin göz­ya­si ak­ma­sin” di­ye­rek ba­ri­si des­tek­le­di.

“­HIÇ BU KA­DAR BA­RI­SA YA­KIN OLUN­MA­MIS­TI”
­ÇÖ­ZUM sü­re­ci­ne kim­se­nin za­rar ver­me­me­si ge­rek­ti­gi­ni ak­ta­ran Mus ve Bit­lis­li­ler Der­ne­gi Bas­ka­ni Ma­sal­lah Yal­kalk, “Ba­ri­sa hiç ol­ma­di­gi­miz ka­dar ya­ki­niz. Bu fir­sa­ti ka­çi­ra­ma­yiz. Hü­kü­met, ta­sin al­ti­na göv­de­si­ni koy­du. Biz­le­rin de eli­mi­zi koy­ma­miz ge­re­kir. Bu kan ar­tik dur­ma­li, ül­ke­miz çok sey kay­bet­ti bu yüz­den. Her­kes bu sü­reç­te sag­du­yu­lu dav­ran­ma­li” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­di.

­ÇE­LIK: PO­ZI­TIF BIR ADIM
“­YA­PI­LAN, olum­lu ve po­zi­tif bir adim­dir” di­yen Kars­Ar­da­han­Ig­dir­li­lar Der­ne­gi Bas­ka­ni Nu­ret­tin Çe­lik, “Ba­ris­tan ve kar­des­lik­ten ya­na­yiz. Su an hiç­bir sey bel­li de­gil ama in­sal­lah ba­ris sag­la­nir. Ama bu na­sil ya­pi­lir, han­gi yol de­ne­nir bu­nu hü­kü­met ve si­ya­set­çi­ler bi­lir. Biz­ler el­bet­te ba­ri­sin ol­ma­si­ni ve bu ül­ke­de kar­des­li­gin ebe­di­ye­te ka­dar sür­me­si­ni is­ti­yo­ruz” de­di.

­FAH­RAN: KURT SO­RU­NU YOK­TUR
­VA­TAN­SE­VER­LER Der­ne­gi Bas­ka­ni Ali Fah­ran ise sert bir açik­la­ma­da bu­lu­na­rak AK Par­ti hü­kü­me­ti­ni to­pa tut­tu. “Bu ül­ke­de Kürt so­ru­nu yok­tur” di­yen Fah­ran, “Biz­ler yil­lar­dir ay­ni ca­mi­de iba­det edi­yor, ay­ni ki­ta­ba ve ay­ni Al­lah­’a ina­ni­yo­ruz. Ca­mi­de yan ya­na Kürt va­tan­das­la­ri­miz­la na­maz ki­li­yo­ruz. Kürt so­ru­nu yok­tur. Türk Mil­le­ti te­rö­rist­le pa­zar­li­ga otur­maz. Türk­lük ayak­lar al­ti­na alin­mis­tir. Dev­let si­lah bi­rak­maz, si­lah bi­rak­ti­rir. Hü­kü­me­tin ya­pa­ca­gi tek sey, Im­ra­li ka­pi­si­ni ka­pat­mak, pa­zar­lik yok de­mek­tir” dedi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web