REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

“Belediye Baskani artik odalara müdahale etmesin”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
“Belediye Baskani artik odalara müdahale etmesin”
165 Görüntüleme
02 Mart 2013 - 7:25
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Ismail Uygur’a, oda seçimlerine müdahale ettigi iddiasiyla tepki gösteren Civa Ismail Akman’a, MHP’den destek geldi. MHP Ilçe Baskani Yurdadg Mutlu, “Herkes kendi isine baksin” dedi
BE­LE­DI­YE Bas­ka­ni Is­ma­il Uy­gur­’un 1 yil son­ra ya­pi­la­cak olan So­för­ler Oda­si se­çim­le­ri­ne mü­da­ha­le et­me­ye ça­lis­ti­gi id­di­a­sin­da bu­lu­nan Bas­kan Ci­va Is­ma­il Ak­man­’a bir des­tek de MHP Il­çe Bas­ka­ni Yur­da­dog Mut­lu’­dan gel­di. Dün Bas­kan Yar­dim­ci­si Tev­fik Ta­ner Ay­gü­nes’­le bir­lik­te Ak­man­’i zi­ya­ret eden Mut­lu, Be­le­di­ye Bas­ka­ni Is­ma­il Uy­gur­’un ar­tik oda­la­ra ve der­nek­le­re mü­da­ha­le et­me­me­si ge­rek­ti­gi­ni söy­le­di. Yur­da­dog Mut­lu, “Her­kes isi­ne bak­sin. Hz. Mev­la­na’­ya so­ru­mus­lar ‘ne bi­lir­sin?’ di­ye o da, ‘had­di­mi bi­li­rim’ de­mis. Sa­yin Is­ma­il Uy­gur da had­di­ni bil­sin” de­di.

­AK­MAN, UY­GUR­’A MEY­DAN OKU­MUS­TU
­TOR­BA­LI Be­le­di­ye Bas­ka­ni Is­ma­il Uy­gur­’un TTO se­çim­le­ri­ne mü­da­ha­le et­ti­gi id­di­a­si hâlâ si­cak­ken, sim­di de So­för ­ler Oda­si se­çim­le­ri­ne mü­da­hil ol­ma­ya ça­lis­ti­gi id­di­a­ edildi. Bu durum Baskan Uygur’un is dün­ya­sin­dan son­ra so­för ca­mi­a­sin­dan da tep­ki al­ma­si­na ne­den ol­du. So­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Oda­si Bas­ka­ni Ci­va Is­ma­il Ak­man, önü­müz­de­ki dönemde ya­pi­la­cak olan oda se­çim­le­rin­de Be­le­di­ye Bas­ka­ni Is­ma­il Uy­gur­’un kar­si­si­na aday çi­kar­ma­ya ça­lis­ti­gi­ni ile­ri sür­müs ve “Sa­yin Uy­gur bir S pla­ka al­sin ve oda­mi­za üye ol­sun. On­dan son­ra da yü­re­gi var­sa çik­sin kar­si­ma aday ol­sun” de­mis­ti. Ak­man­’in bu açik­la­ma­la­ri bü­yük ses ge­tir­mis­ti. MHP Il­çe Bas­ka­ni Yur­da­dog Mut­lu ve Bas­kan Yar­dim­ci­si Tev­fik Ta­ner Ay­gü­nes, ön­ce­ki gün Ci­va Is­ma­il Ak­man­’i ma­ka­min­da zi­ya­ret ede­rek, des­tek ver­di. Oda se­çim­le­ri­ne di­sa­ri­dan mü­da­ha­le­nin bü­yük tep­ki çek­ti­gi­ni be­lir­ten Mut­lu, üye­le­rin ken­di hür ira­de­siy­le bas­kan­la­ri­ni se­çe­bi­le­ce­gi­ni söy­le­di.

“U­YE­LER BE­LE­DI­YE­NIN MU­DA­HA­LE­SI­NI IS­TE­MI­YOR”
­­DES­TEK­LE­RIN­DEN ve zi­ya­re­tin­den do­la­yi MHP Il­çe Bas­ka­ni­na, yö­ne­ti­mi­ne te­sek­kür eden So­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Oda­si Bas­ka­ni Ci­va Is­ma­il Ak­man, oda üye­le­ri­nin ken­di hür ira­de­siy­le is­te­dik­le­ri­ni se­çe­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di. Oda se­çim­le­ri­ne, der­nek yö­ne­tim­le­ri­ne mü­da­hil ol­ma­ya ça­li­san Be­le­di­ye Bas­ka­ni’­nin an­ti­pa­tik­les­ti­gi­ni sa­vu­nan Ak­man: “Sa­yin Uy­gur, son oda se­çim­le­rin­de de mü­da­hil ol­ma­ya ça­lis­ti. Ga­ra­ja ka­dar gi­dip, bir aday­la se­çim ça­lis­ma­si yap­ti. Se­çim gü­nü de sa­lo­na ge­lip, ade­ta üye­le­re göz­da­gi ver­di. Ama üye­ler bu du­ru­ma tep­ki gös­ter­di ve ezi­ci bir ço­gun­luk­la da se­çi­mi ka­zan­dik. Ti­ca­ret Oda­si se­çim­le­rin­de de ay­ni­si ya­san­di. Oda­la­ra üye olan­lar, se­çim­le­re be­le­di­ye­nin mü­da­ha­le­si­ni is­te­mi­yor” de­di.

­

“SEV­ME­SEN­ DE SAY­GI DUY­MAK ZO­RUN­DA­SIN”
SA­YIN Is­ma­il Uy­gur­’un Bas­ba­kan­dan ön­ce bas­kan­lik sis­te­mi­ne geç­me­ye ça­lis­ti­gi­ni söy­le­yen MHP Il­çe Bas­ka­ni, “E­lin­den gel­se okul ai­le bir­li­gi se­çim­le­ri­ne bi­le mü­da­ha­le ede­cek. Hiz­met yap­ma­dan ik­ti­dar ol­mak­tan da­ha ko­lay bir sey yok. Uret­mek la­zim, ça­lis­mak la­zim, bun­lar zor is­ler. En ko­la­yi, der­nek kur­dur­mak, oda se­çim­le­ri­ne ve yö­ne­tim­le­ri­ne mü­da­ha­le et­mek. Sa­yin Uy­gur, oda­la­ri ka­ris­ti­ri­yor. Kü­çük he­sap­lar­la bü­yük ba­lik tut­ma­ya ça­li­si­yor. Bu dav­ra­nis­la­ri da Tor­ba­li’­ya faz­la­siy­la za­rar ve­ri­yor. Bu tarz dü­sün­ce­ler­den kur­tul­mak ge­re­ki­yor. Bir­bi­ri­mi­zi sev­me­sek de say­gi duy­mak zo­run­da­yiz. Be­le­di­ye Bas­ka­ni’­nin kö­se ya­za­ri, Mu­rat Us­lu’­yu ne­den yaz­mi­yor? Çift­çi­ler Us­lu’­dan ve Zi­ra­at Oda­si’n­dan çok mu mem­nun? Bi­rak­sin ar­tik oda­lar­la ug­ras­ma­yi. In­san­lar ken­di hak­la­ri­ni ara­ma­yi bi­lir­ler. In­san­la­ri yön­len­dir­mek is­ti­yor ama bu her za­man ters te­per. Son So­för­ler Oda­si se­çim­le­rin­de gör­dük. MHP, CHP ve AKP ko­a­lis­yo­nu­na rag­men Ci­va Is­ma­il Bas­kan ka­zan­di. Za­ten So­för­ler Oda­si çok iyi yö­ne­ti­li­yor ve her­kes uyum için­de ça­li­si­yor­. Bu­nu boz­ma­nin bir an­la­mi yok” dedi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web