Büyük Torbalı

Belediye Meclisi’nden imamlara tapu müjdesi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Belediye Meclisi’nden imamlara tapu müjdesi
186 Görüntüleme
08 Mart 2013 - 7:30
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Meclis Toplantisi’nda imamlari sevindiren bir karar çikti. Tapusu belediyeye ait olan 9 cami, Ilçe Müftülügü’ne devredildi. Mecliste ayrica ekolojik tarim ile ilgili karar alindi ve belediye, “Organik Tarim ve Uygulama Bahçeleri” yapmaya karar verdi.

­TOR­BA­LI Be­le­di­ye­si Mart Ayi Mec­lis Top­lan­ti­si dün ya­pil­di. Be­le­di­ye Bas­ka­ni Is­ma­il Uy­gur­’un bas­kan­li­gin­da top­la­nan mec­li­se ba­zi mec­lis üye­le­ri ma­ze­ret­le­rin­den ötü­rü ka­til­ma­di. 12 gün­dem mad­de­si­nin gö­rü­sül­dü­gü mec­lis­te, önem­li ka­rar­lar alin­di. En dik­kat çe­ki­ci ka­rar­lar­dan bir ta­ne­si çe­sit­li ma­hal­le­ler­de bu­lu­nan ve ta­pu­su Tor­ba­li Be­le­di­ye­si’­ne ait olan 9 ca­mi­nin müf­tü­lü­ge dev­re­dil­me­si ol­du. Mec­li­sin ona­yi­na su­nu­lan bu ka­rar son­ra­sin­da, müf­tü­lü­ge be­del­siz ve­ril­mek sar­tiy­la; Ça­pak Ca­mi­i, Ka­ra­ku­yu Mer­kez Ca­mi­i, Ka­ra­ku­yu Te­pe Ca­mi­i, Ay­ran­ci­lar Asa­gi Ca­mi­i, Ay­ran­ci­lar Türk­men­köy Ca­mi­i, Pan­car Ca­mi­i, Eger­ci Ca­mii ve Kus­çu­bu­run Ca­mii dev­re­dil­di.

­E­KO­LO­JIK TA­RIM DES­TEK­LE­NE­CEK
­TOP­LAN­TI­NIN bir di­ger önem­li gün­dem mad­de­si ise Eko­lo­jik Ta­rim Pro­je­si ol­du. Bu ko­nu­da ka­rar alan Be­le­di­ye Mec­li­si, Pa­muk­ya­zi Ma­hal­le­si’n­de mül­ki­ye­ti Ma­li­ye Ha­zi­ne­si’­ne ait ar­sa­da “Or­ga­nik Ta­rim ve Uy­gu­la­ma Bah­çe­le­ri Pro­je­si bas­lat­ma­yi ka­rar­las­tir­di. Pro­je kap­sa­min­da üni­ver­si­te­ler, aras­tir­ma ku­ru­lus­la­ri, si­vil top­lum ku­ru­lus­la­ri ve der­nek­ler­le pro­to­kol­ler im­za­la­na­rak or­tak ça­lis­ma yü­rü­tül­me ka­ra­ri alin­di. Bu kap­sam­da, eko­lo­jik ta­ri­ma des­tek ve­ri­le­rek bu alan­da da­ha faz­la ki­si­nin fay­da­lan­ma­si­na ön­cü­lük edi­le­cek ve eko­lo­jik ta­ri­min yay­gin­las­ma­si sag­la­na­cak. Öte yan­dan be­le­di­ye­nin üni­ver­si­te­ler ve si­vil top­lum ku­ru­lus­la­riy­la or­tak yü­rü­te­ce­gi ça­lis­ma kap­sa­min­da Iz­mir Kal­kin­ma Ajan­si’n­dan (IZ­KA) des­tek is­te­ne­cek.

­U­NI­VER­SI­TE­LER VE DER­NEK­LER IS BIR­LI­GI YA­PA­CAK
­ÇIFT­ÇI­LE­RE bu ko­nu­da ön­der­lik et­me­ye ha­zir ol­duk­la­ri­ni be­lir­ten Tor­ba­li Be­le­di­ye Bas­ka­ni Ra­ma­zan Is­ma­il Uy­gur, “Ba­kan­lik, eko­lo­jik ta­ri­ma ge­çis­te des­tek­le­me­ler­de bu­lu­nu­yor, tes­vik­ler ha­zir­li­yor. Biz de bu ko­nu­da üze­ri­mi­ze dü­sen gö­re­vi be­le­di­ye ola­rak ye­ri­ne ge­ti­re­ce­giz. Bu yüz­den bu pro­je­mi­zi ha­ya­ta ge­çi­ri­yo­ruz. Bu­nu ya­par­ken, üni­ver­si­te­ler ve der­nek­ler­den des­tek ala­ca­giz. On­la­ri da bu pro­je­ye or­tak ede­ce­giz. Za­ten ne ka­dar çok ki­si pro­je­ye or­tak olur­sa, IZ­KA o ka­dar çok pro­je­ye de­ger ve­ri­yor. Bu ko­nu­da cid­di bir des­tek ala­ca­giz” de­di. Mec­lis­te ay­ri­ca Gi­da, Ta­rim ve Hay­van­ci­lik Mü­dür­lü­gü’n­de gö­rev­li olan ve çev­re köy ve ma­hal­le­ler­de ça­lis­ma ya­pan tek­nik per­so­ne­le yer tah­sis edil­di. Ya­zi­ba­si ve Ay­ran­ci­lar Ma­hal­le­si’n­de bu­lu­nan ve mül­ki­ye­ti be­le­di­ye­ye ait olan iki adet bü­ro tah­sis edil­di. Di­lek ve te­men­ni­le­rin okun­ma­si­nin ar­din­dan top­lan­ti so­na er­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web