Büyük Torbalı

Biçak yarasiyla ölüm pençesinde

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Biçak yarasiyla ölüm pençesinde
709 Görüntüleme
15 Mart 2013 - 7:34
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Mu­rat­bey Ma­hal­le­si’n­de ön­ce­ki gün mey­da­na ge­len kav­ga­da bi­çak­lanarak tam 9 ye­rin­den ya­ra­la­nan En­gin Ber­ber, ölü­mün pen­çe­sin­de. Iç or­gan­la­ri za­rar gö­ren Ber­ber, yo­gun ba­kim­da tu­tu­lu­yor.

ÖN­CE­KI gün Mu­rat­bey Ma­hal­le­si’n­de ya­sa­nan kav­ga­da 2 ki­si ya­ra­lan­mis­ti. En­gin Ber­ber ve Ömer Sen­gül, ge­ce sa­at 02.30 si­ra­la­rin­da Mu­rat­bey Ca­mi­i’­nin he­men ya­nin­da bu­lu­nan açik pa­zar ye­rin­den oto­mo­bil­le­riy­le geç­ti­gi si­ra­da Mu­rat Kos­tak ve Ol­cay Kar­tal ile söz­lü ola­rak tar­tis­ti. Bü­yü­yen tar­tis­ma kav­ga­ya dö­nü­sür­ken, da­ha son­ra bi­çak­lar ko­nus­tu. En­gin Ber­ber ve Ömer Sen­gül, al­dik­la­ri bi­çak dar­be­le­riy­le ya­ra­lan­di. Ya­ra­la­nan sa­his­lar ken­di araç­la­riy­la Tor­ba­li Dev­let Has­ta­ne­si’­ne git­ti. Ya­ra­li­lar­dan En­gin Ber­ber, kav­ga­da tam 9 ye­rin­den bi­çak­lan­di. Vü­cu­du­nun çe­sit­li yer­le­rin­den ya­ra­la­nan Ber­ber­’in iç or­gan­la­ri­nin bü­yük öl­çü­de za­rar gör­dü­gü be­lir­til­di. Do­kuz Ey­lül Uni­ver­si­te­si’n­de yo­gun ba­kim­da tu­tu­lan En­gin Ber­ber­’in ha­ya­ti teh­li­ke­si ise de­vam edi­yor. Aile perisan vaziyette.

9 YE­RIN­DEN BI­ÇAK­LAN­DI
­TOR­BA­LI’­NIN ta­nin­mis isim­le­rin­den Ra­ma­zan Ber­ber­’in og­lu 30 ya­sin­da­ki En­gin Ber­ber ile ar­ka­da­si Ömer Sen­gül, ön­ce­ki gün ara­ba­la­riy­la ge­zin­ti­ye çik­mis­ti. Id­di­a­ya gö­re, Es­ki Iz­mir Cad­de­si’n­den geç­tik­le­ri si­ra­da Ol­cay Kar­tal ve Mus­ta­fa Kos­tak, se­yir ha­lin­de­ki ara­ba­nin içi­ne si­ga­ra iz­ma­ri­ti at­ti. Bu ne­den­le iki grup ara­sin­da tar­tis­ma çik­ti. Söz­lü tar­tis­ma ki­sa sü­re­de kav­ga­ya dö­nüs­tü. Ol­cay Kar­tal ve Mu­rat Kos­tak, yan­la­rin­da­ki bi­çak­lar­la sa­his­la­ri çe­sit­li yer­le­rin­den bi­çak­la­di. Kan­lar için­de ka­lan En­gin Ber­ber ve Ömer Sen­gül, ken­di oto­mo­bil­le­riy­le Tor­ba­li Dev­let Has­ta­ne­si’­ne git­ti. Ömer Sen­gül­’ün ha­fif se­kil­de ya­ra­lan­di­gi ög­re­ni­lir­ken, 9 ye­rin­den bi­çak­la­nan En­gin ise ilk mü­da­ha­le­nin ar­din­dan Do­kuz Ey­lül Uni­ver­si­te­si’­ne sevk edil­di.

­ZAN­LI­LAR TU­TUK­LAN­DI

VU­CU­DU­NUN çe­sit­li yer­le­ri­ne al­di­gi bi­çak dar­be­siy­le agir ya­ra­la­nan ve asi­ri kan kay­be­den En­gin Ber­ber, he­men ame­li­ya­ta alin­di. Ak­ci­ger, ka­ra­ci­ger ve ba­gir­sak­la­rin­dan ya­ra­la­nan Ber­ber­’e ya­pi­lan cer­ra­hi mü­da­ha­le tam 3 sa­at sür­dü. Asi­ri kan kay­be­den gen­ce 10 üni­te kan ve­ril­di. Sag­lik du­ru­mu­nun cid­di­ye­ti­ni ko­ru­du­gu ög­re­ni­len En­gin Ber­ber­’in son du­ru­mu hak­kin­da has­ta­ne dok­tor­la­ri­nin bu­gün bir açik­la­ma yap­ma­si bek­le­ni­yor. Ba­ba Ra­ma­zan Ber­ber, “Tor­ba­li­li­lar og­lum­dan ha­yir du­a­la­ri­ni ek­sik et­me­sin. Du­ru­mu cid­di­ye­ti­ni ko­ru­yor. Og­lu­ma bu­nu ya­pan­lar ce­za­siz kal­ma­ma­li” de­di. Öte yan­dan En­gin Ber­ber ve Ömer Sen­gül­’ü bi­çak­la­yan Ol­cay Kar­tal ile Mu­rat Kos­tak ise olay­dan çok ki­sa bir sü­re son­ra ya­ka­lan­di. Ih­bar son­ra­sin­da ha­re­ke­te ge­çen po­lis ekip­le­ri, sa­his­la­ri ev­le­rin­de kis­kiv­rak ya­ka­la­di ve kan­li el­bi­se­le­ri de ele ge­çi­ril­di. Ay­ri­ca kav­ga­da kul­la­ni­lan bi­çak da olay ye­rin­de bu­lun­du. Ad­li­ye­ye sevk edi­len sa­his­la­rin tu­tuk­la­na­rak ce­za­e­vi­ne gön­de­ril­di­gi­ni ög­re­nil­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web