Büyük Torbalı

Cem evi insaatinda birinci kat çikildi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Cem evi insaatinda birinci kat çikildi
273 Görüntüleme
02 Mart 2013 - 7:23
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­TOR­BA­LI’­YA ya­pil­ma­si plan­la­nan cem evi için so­mut adim­lar atil­ma­ya de­vam edili­yor. Tor­ba­li Be­le­di­ye­si ta­ra­fin­dan Tor­ba­li Ma­hal­le­si’­ne yap­ti­ri­lan cem evi­nin iha­le­si, geç­ti­gi­miz ay­lar­da ta­mam­lan­di. Be­le­di­ye, pro­je­nin ya­pi­la­ca­gi alan­da dü­zen­le­me yap­ti. Alan­da­ki me­zar­lik­lar­dan çi­kan ke­mik­ler top­la­ti­lip Kiz Me­zar­li­gi’­na def­ne­dil­di. Iha­le­yi alan ZTZ ad­li fir­ma ise ça­lis­ma­la­ra bas­la­di. Il­çe­de­ki yak­la­sik 15 bin Ale­vi va­tan­da­sin me­rak ve bü­yük bir he­ye­can­la bek­le­di­gi cem evi ça­lis­ma­la­ri hiz­la de­vam edi­yor. Yük­le­ni­ci fir­ma­ya bag­li ekip­ler ha­ril ha­ril ça­li­sir­ken, bi­na­nin ka­ba in­sa­a­tin­da da bü­yük bir yol kat edil­di. Bu pro­je­nin ta­mam­lan­ma­siy­la bir­lik­te Ale­vi­le­rin rü­ya­si ger­çe­ge dö­nü­se­cek.

­A­LE­VI­LER, BU­RA­DA CEM YA­PA­CAK
­YAK­LA­SIK 15 bin Ale­vi va­tan­da­sin ya­sa­di­gi Tor­ba­li’­da, cem evi en bü­yük ih­ti­yaç­la­rin ba­sin­da ge­li­yor­du. Da­ha ön­ce Iz­mir Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fin­dan iha­le­ye çi­ka­ri­la­ca­gi du­yu­ru­lan cem evi­ni, Tor­ba­li Be­le­di­ye­si yap­ma­ya ka­rar ver­di. Bü­yük­se­hi­re ar­sa tah­si­si ya­pan Tor­ba­li Be­le­di­ye­si, is­lem­le­rin uza­ma­si ne­de­niy­le tüm in­sa­a­ti yap­ma­yi da üst­len­di. Ale­vi va­tan­das­la­ra ilk müj­de, Ara­lik 2011’­de ve­ril­di. Tor­ba­li Be­le­di­ye­si Bas­ka­ni Is­ma­il Uy­gur, Tor­ba­li Ma­hal­le­si De­de Me­zar­li­gi’n­da­ki ar­sa­ya cem evi in­sa edi­le­ce­gi­ni açik­la­mis­ti. Yak­la­sik 5 dö­nüm­lük ala­na ya­pi­la­cak olan cem evi, 1153 met­re­ka­re ka­pa­li ala­na sa­hip ola­cak. Cem evi, bod­rum ka­ti ile bir­lik­te 3 kat­li ola­cak. Kül­tür mer­ke­zi ni­te­li­gin­de­ki ya­pi­da ye­mek­ha­ne, hay­van ke­sim ala­ni, ser­gi sa­lo­nu, gös­te­ri sa­lo­nu ve ka­fe­ter­ya ola­cak.

­CA­MI­CEM EVI YAN YA­NA
­A­LE­VI­LE­RIN bü­tün ih­ti­yaç­la­ri­na ce­vap ve­re­cek ni­te­lik­te olan cem evi­nin in­sa­a­ti bü­yük bir hiz­la de­vam edi­yor. Top­lam­da 5 bin met­re­ka­re­lik alan­da in­sa edi­len pro­je­nin in­sa­a­tin­da önem­li me­sa­fe kat edil­di. Su bas­ma­ni ati­lan cem evi­nin ko­lon­la­ri da di­kil­dik­ten son­ra, sim­di de be­ton dö­kül­me­si için ha­zir­lik­lar ya­pi­yor. Bod­rum ka­tiy­la bir­lik­te top­lam­da 3 kat­li ola­cak olan cem evi­nin, bu yil içe­ri­sin­de ta­mam­lan­ma­si bek­le­ni­yor. Il­çe­de­ki bin­ler­ce Ale­vi va­tan­da­sin bü­yük bir me­rak­la ve heyecanla bek­le­di­gi pro­je, Tor­ba­li Ma­hal­le­si’n­de­ bulunan Ne­ne Ha­tun Ca­mi­i’­nin he­men ya­ni ba­sin­da ola­cak.

­­270 YILLIK MEZARLIK

TOR­BA­LI Be­le­di­ye­si, cem evi­nin ya­pi­la­ca­gi alan­da dü­zen­le­me ça­lis­ma­la­ri yap­mis­ti. De­de Me­zar­li­gi ola­rak bi­li­nen alan­da yak­la­sik 270 yil­lik me­zar­lik­lar için böl­ge­de in­ce­le­me­ler ya­pil­mis ve dö­ne­min Il­çe Müf­tü­sü Meh­met Ak­pi­nar Ya­sin­i Se­rif oku­mus­tu. Bu is­lem­le­rin ar­din­dan da te­mel bü­yük bir hiz­la ka­zil­maya baslanmisti. Be­le­di­ye ekip­le­ri­nin alan­da yap­ti­gi dü­zen­le­me ve te­mel at­ma ça­lis­ma­la­ri si­ra­sin­da me­zar­lik­la­ra ait on­lar­ca ke­mik çik­ti. Bu ke­mik­ler mu­ha­fa­za edil­dik­ten son­ra Kiz Me­zar­li­gi’n­da ay­ri­lan bir böl­ge­ye nak­le­di­le­rek def­ne­dil­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web