Büyük Torbalı

Di­yar­ba­kir­li kar­des­ler gel­di

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Di­yar­ba­kir­li kar­des­ler gel­di
848 Görüntüleme
13 Mart 2013 - 7:31
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Di­yar­ba­kir­’in Egil il­çe­sin­de­ki iki okul­la kar­des okul pro­je­si bas­la­tan Özel Ol­gun Ko­le­ji, dün Di­yar­ba­kir­li mi­sa­fir­le­rini agir­la­di. Ilk de­fa Di­yar­ba­kir’­dan di­sa­ri çi­kan ög­ren­ci­ler, gö­nül­le­rin­ce eg­len­di.

­Ö­ZEL Ol­gun Ko­le­ji’­nin kar­des oku’ ola­rak seç­ti­gi Di­yar­ba­kir Egil Mer­kez Il­kög­re­tim Oku­lu ile Egil Mes­le­ki ve Tek­nik Egi­tim Mer­ke­zi (ME­TEM) ög­ren­ci­le­ri ön­ce­ki gün Tor­ba­li’­ya gel­di. 2 gün bo­yun­ca Tor­ba­li’­da ka­la­cak olan 13 ög­ren­ci ve 2 ida­re­ci, Özel Ol­gun Ko­le­ji’­nin mi­sa­fi­ri ola­cak. Ba­ris sü­re­ci­nin ya­san­di­gi su gün­ler­de do­gu­ba­ti ku­cak­las­ma­si­na çok iyi bir ör­nek olan bu kar­des­lik pro­je­si kap­sa­min­da, ög­ren­ci­ler bir gün Tor­ba­li­li ve­li­le­rin ev­le­rin­de mi­sa­fir ola­rak agir­la­na­cak. Ilk de­fa köy­le­rin­den çi­ka­rak Tor­ba­li’­ya ge­len ve yi­ne ilk de­fa de­niz gö­ren Di­yar­ba­kir­li ög­ren­ci­ler, 2 gün bo­yun­ca gö­nül­le­rin­ce eg­le­ne­cek. Di­yar­ba­kir’­dan ge­len kar­des ög­ren­ci­le­ri dün ma­ka­min­da zi­ya­ret eden Kay­ma­kam Ay­din Me­mük, hep­siy­le il­gi­len­di.

­KAY­MA­KA­MA KA­DA­YI­F
­GER­ÇEK­LES­TIR­DI­GI sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­riy­le dik­kat çe­ken Özel Ol­gun Ko­le­ji’­nin, 20122013 Egi­timÖg­re­tim Yi­li’n­da ha­ya­ta ge­çir­di­gi kar­des okul pro­je­si, do­gu ve ba­tiyi ade­ta bir­les­ti­ri­yor. Özel Ol­gun Ko­le­ji ve­li­le­ri, geç­ti­gi­miz ay­lar­da kar­des okul ola­rak seç­tik­le­ri Egil Mer­kez Il­kög­re­tim Oku­lu ve Egil Mes­le­ki ve Tek­nik Egi­tim Mer­ke­zi’­ni zi­ya­ret et­mis­ler­di. Ol­duk­ça sa­mi­mi bir ha­va­da ge­çen zi­ya­ret­te ay­ni va­ta­nda yasayan ama ya­sa­dik­la­ri cog­raf­ya­lar ne­de­niy­le ay­ri dün­ya­la­rin in­san­i olan çocuklar birbir­le­riy­le kay­na­sip, dost ol­ma­nin gü­zel­li­gi­nin far­ki­na var­di. Özel Ol­gun Ko­le­ji, Di­yar­ba­kir zi­ya­re­tin­de kar­des oku­la 5 bin ki­tap, yüz­den faz­la çan­ta ve kir­ta­si­ye mal­ze­me­le­ri gö­tür­müs­tü. Kar­des­lik bag­la­ri ge­li­sir­ken, kar­si­lik­li zi­ya­ret­ler de bas­la­di. Özel Ol­gun Ko­le­ji, dün Di­yar­ba­kir­’in Egil il­çe­sin­den 15 ki­si­yi mi­sa­fir et­ti. Bu­ra­da­ki okul­lar­da oku­yan 13 ög­ren­ci ve Egil Mer­kez Il­kög­re­tim Oku­lu Mü­dü­rü Me­sut Sa­ya­li ve ME­TEM Reh­ber Ög­ret­me­ni Ya­sin Ka­ti, dün il­çe­ye gel­di.
­

­Gö­nül­le­rin­ce eg­len­diler
SA­BAH kah­val­ti­la­ri­ni Özel Ol­gun Ko­le­ji’n­de ya­pan Di­yar­ba­kir he­ye­ti, ar­din­dan Kay­ma­kam Ay­din Me­mük­’ü zi­ya­ret et­ti. Me­mük­’e çe­sit­li he­di­ye­ler ve­ren Di­yar­ba­kir­li ög­ren­ci­ler, ar­din­dan Ko­nak­’a git­ti ve Sa­at Ku­le­si’­ni gör­dü. Bol bol ha­ti­ra fo­tog­ra­fi çek­ti­ren ög­ren­ci­ler, hem Tor­ba­li’­yi hem de Iz­mir çok be­gen­di. Ke­me­ral­ti’­ni da ge­zen ög­ren­ci­le­re çe­sit­li ki­ya­fet­ler ali­na­rak he­di­ye edil­di. Kar­si­ya­ka zi­ya­re­tin­den son­ra da Sa­sa­li Do­gal Ya­sam Par­ki’­na gi­dil­di. Di­yar­ba­kir­li ög­ren­ci­ler, bu ge­zi ile ilk de­fa hay­va­nat bah­çe­si­ne git­me fir­sa­ti bul­du. Ög­ren­ci­ler, dün ge­ce ise Özel Ol­gun Ko­le­ji ve­li­le­ri­nin mi­sa­fi­ri ol­du. Ay­ri­ca bu­gün­ de Ku­sa­da­si’n­da tek­ne tu­ru ya­pi­la­cak. Amaç­la­ri­nin okul­lar ara­sin­da kül­tü­rel ve sos­yal di­ya­log olus­tur­mak ol­du­gu­nu be­lir­ten Me­sut Sa­ya­li, “Ço­cuk­la­ri­mi­zin uf­ku­nu aç­tik. Ög­ren­ci mer­kez­li bu pro­je­yi iler­le­yen yil­lar­da da sür­dür­me­yi he­def­li­yo­ruz” de­di. Kar­des okul pro­je­si­ne tam des­tek ve­ren Özel Ol­gun Ko­le­ji Mü­dü­rü Ab­dul­lah Da­gis­tan, “Di­yar­ba­kir­li kar­des­le­ri­mi­zi Tor­ba­li’­da agir­la­mak­tan do­la­yi çok mut­lu­yuz. Di­yar­ba­kir’­da gör­dü­gü­müz mi­sa­fir­per­ver­lik biz­le­ri çok mut­lu et­mis­ti. Bu kar­des­li­gi iler­le­yen yil­lar­da da sür­dür­me­yi he­def­li­yo­ruz” di­ye ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web