REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Efendimizin hayatini okuyan kazanacak

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Efendimizin hayatini okuyan kazanacak
150 Görüntüleme
08 Nisan 2013 - 9:05
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Kaymakamlik, Belediye, Müftülük, Milli Egitim Müdürlügü ve TOSED isbirligi ile “Efendimizin Nurlu Hayati” isimli kitap, yaklasik 10 bin ögrenciye dagitildi. Ögrenciler, kitabi okuyup ödüllü sinava katilacak

­A­LEM­LE­RE rah­met ola­rak gön­de­ri­len Hz. Mu­ham­med­’in (SAV) dün­ya­yi tes­rif­le­ri­nin bin 442. yil­dö­nü­mü­nü do­la­yi­siy­la Tor­ba­li’­da ör­nek bir et­kin­lik ya­pi­li­yor. Bu yil Kut­lu Do­gum Haf­ta­si’n­da bir il­ke im­za ati­la­cak. Kay­ma­kam­lik, Be­le­di­ye, Müf­tü­lük, Mil­li Egi­tim Mü­dür­lü­gü ve TO­SED (Tor­ba­li Sa­nat ve Egi­tim Der­ne­gi) is­bir­li­gi ile il­çe­de­ki tüm li­se ög­ren­ci­le­ri­ne, pey­gam­ber efen­di­mi­zin (S­.A.S) ha­ya­ti­ni an­la­tan Umit Kes­mez­’in “E­fen­di­mi­zin Nur­lu Ha­ya­ti” isim­li ki­ta­bi da­gi­til­di. 9500 ög­ren­ci, bu ki­ta­bi oku­yup si­na­va ta­bi tu­tu­la­cak. Si­nav­da de­re­ce­ye gi­ren ög­ren­ci­le­re bil­gi­sa­yar, no­te­bo­ok, al­tin gi­bi çe­sit­li he­di­ye­ler ve­ri­le­cek.

SART­LA­R NE­LER?
­TOR­BA­LI il­çe si­nir­la­ri için­de­ki li­se­ler­de oku­yan ög­ren­ci­le­re yö­ne­lik bu si­nav için 19 Ni­san­’a ka­dar Kör­fez Ders­ha­ne­si’n­de ka­yit yap­ti­ril­ma­si ge­re­ki­yor. 20 Ni­san ta­ri­hin­de­ki si­nav test usu­lü olup, de­re­ce­ye gi­ren ög­ren­ci­le­re SMS ile bil­gi ve­ri­le­cek. Sa­at 11.00’­de ya­pi­la­cak si­na­vin ye­ri ise Özel Ol­gun Ko­le­ji ola­rak be­lir­len­di. De­re­ce­ye gi­ren 30 ög­ren­ci­ye diz üs­tü bil­gi­sa­yar, no­te­bo­ok, ya­rim al­tin, çey­rek al­tin, bi­sik­let, fo­tog­raf ma­ki­ne­si, gram al­tin ve mp4 ça­lar gi­bi çe­sit­li he­di­ye­ler ve­ri­le­cek.

­KU­RUM­LAR SE­FER­BER
­TOR­BA­LI Kay­ma­kam­li­gi’­nin TO­SED ta­ra­fin­dan ha­yat ge­çi­ril­me­si­ne izin ver­di­gi pro­je kap­sa­min­da da­gi­ti­lan ki­tap­la­ra, Tor­ba­li Be­le­di­ye­si 9500 spon­sor ol­du. Müf­tü­lük ve Mil­li Egi­tim Mü­dür­lü­gü’­nün de kat­ki­la­ri ile ya­pi­la­cak olan si­nav, il­çe­de bir ilk ol­ma özel­li­gi­ni ta­si­yor. TO­SED Bas­ka­ni Hü­se­yin Kir­kar, amaç­la­ri­nin genç­le­re Hz. Mu­ham­med­’i (SAV) ta­nit­mak ol­du­gu­nu söy­le­di. Bu­nun için cid­di bir ha­zir­lik yap­tik­la­ri­ni ak­ta­ran Kir­kar, “Bu ya­ris­may­la ög­ren­ci­le­ri­miz hem oku­ma alis­kan­li­gi ka­za­na­cak hem de bü­tün in­san­li­gin reh­be­ri olan pey­gam­be­ri­mi­zi da­ha ya­kin­dan ta­ni­ma im­ka­ni bu­la­cak” dedi.
­bi­rin­den gü­zel he­di­ye­le­ri­miz de ola­cak” sek­lin­de ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web