Büyük Torbalı

Eski zabita müdürü simdi pazarci oldu

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Eski zabita müdürü simdi pazarci oldu
325 Görüntüleme
16 Mart 2013 - 7:23
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

13 yil za­bi­ta mü­dür­lü­gü ya­pan Ra­ma­zan Yil­di­rim, sim­di­ler­de semt pa­za­rin­da tez­gah aça­rak pa­zar­ci­lik ya­pi­yor. Yil­di­rim, pa­zar­ci­lik isi­nin da­ha zevk­li ol­du­gu­nu ve se­ve­rek yap­ti­gi­ni söy­le­di.

­U­ZUN yil­lar An­tal­ya Mu­rat­pa­sa il­çe­sin­de Za­bi­ta Mü­dür­lü­gü ya­pan 49 ya­sin­da­ki Ra­ma­zan Yil­di­rim, sim­di­ler­de per­sem­be pa­za­rin­da tez­gah aça­rak es­naf­lik ya­pi­yor. Si­ya­si ne­den­ler­den do­la­yi za­bi­ta mü­dür­lü­gü gö­re­vin­den 2005 yi­lin­da is­ti­fa eden Yil­di­rim, sim­di­ler­de semt pa­zar­la­rin­da “Gel va­tan­das gel, mal­la­rin iyi­si bu tez­gah­ta” di­ye ba­gi­ra­rak ek­me­gi­ni ka­za­ni­yor. Tor­ba­li­lin ta­nin­mis es­naf­la­rin­dan olan Ekin­ci Çe­yiz Evi’­nin sa­hi­bi Meh­met Ekin­ci’­nin da­yi­si olan Yil­di­rim, es­naf­li­gin da­ha gü­zel ol­du­gu­nu, in­sa­nin ken­di isin­den da­ha gü­zel bas­ka hiç­bir se­yin ol­ma­di­gi­ni söy­le­di. Pa­zar­ci­li­gi zor ama zevk­li bir is ol­du­gu­na dik­kat çe­ken Yil­di­rim, za­bi­ta ol­du­gu dö­nem­ler­de de es­naf­la­ra çok iyi dav­ran­di­gi­ni, kim­se­yi kir­ma­di­gi­ni söy­le­di.

­ZA­BI­TA­LIK­TAN SOS­YE­TE PA­ZAR­LA­RI­NA
­AS­LEN Di­yar­ba­kir­li olan Ra­ma­zan Yil­di­rim, 13 ya­sin­da semt pa­zar­la­rin­da tez­gah aç­ma­ya bas­la­di. Is­tan­bul’­da bü­yü­yen Yil­di­rim, uzun yil­lar bo­yun­ca il il do­la­sa­rak pa­zar­lar­da ek­mek pa­ra­si ka­zan­di. 1999 yi­lin­da Is­tan­bul’­dan An­tal­ya’­ya göç eden Yil­di­rim, DSP Il Ör­gü­tü’­nün yö­ne­tim ku­ru­lun­da gö­rev­ler­de bu­lun­du. Da­ha son­ra An­tal­ya Mu­rat­pa­sa Be­le­di­ye­si’­ne Za­bi­ta Mü­dü­rü ola­n Yil­di­rim, 13 yil bo­yun­ca bu gö­re­vi­ni ba­sa­riy­la yü­rüt­tü. Mec­lis üye­le­riy­le si­ya­si si­kin­ti­lar ya­sa­ma­sin­dan do­la­yi 7 kez is­ti­fa et­mek is­te­di ama dö­ne­min si­ya­set­çi­le­ri is­ti­fa et­me­si­ni is­te­me­di. En so­nun­da is­ti­fa di­lek­çe­si ka­bul gö­ren Ra­ma­zan Yil­di­rim, es­ki mes­le­gi olan pa­zar­ci­li­ga ge­ri dön­dü. 2005 yi­lin­da za­bi­ta mü­dür­lü­gü­nü bi­rak­tik­tan son­ra Ada­nave Ga­zi­an­tep gi­bi il­le­ri do­la­sa­rak sos­ye­te pa­zar­la­rin­da tez­gah aç­ti.

­KA­PA­LI PA­ZAR­YE­RI OL­SA GU­ZEL OLUR
­DA­HA son­ra ye­ge­ni Meh­met Ekin­ci’­nin is­rar­la­ri ne­de­niy­le Tor­ba­li’­ya ge­len Ra­ma­zan Yil­di­rim, sim­di­ler­de Per­sem­be Pa­za­ri bas­ta ol­mak üze­re Iz­mir­’in bir­çok il­çe­si­ni do­la­sa­rak semt pa­zar­la­rin­da tez­gah açi­yor. Ken­di isi­ni yap­ti­gi için mut­lu ol­du­gu­nu söy­le­yen Yil­di­rim, “Pa­zar­ci­lik be­nim ana mes­le­gim. Bu yüz­den mut­lu­yum, za­bi­ta­lik zor mes­lek. He­le isin için­de si­ya­set olun­ca da­ha zor bir du­ru­ma ge­li­yor. Bu yüz­den in­san ken­di isi­ni yap­ma­si ka­dar gü­zel bir sey yok­tur. Za­bi­ta mü­dür­lü­gü ti­tiz­li­gim yi­ne ay­ni, tez­gah aç­ti­gi­miz yer­ler­de ya­nim­da­ki ar­ka­das­la­ri di­sip­li­ne edi­yo­rum. Za­bi­ta­lar­la so­run ya­sa­ma­mak için” de­di. Pa­zar­ci­la­rin ka­pa­li pa­zar ye­ri is­te­di­gi­ni de söz­le­ri­ne ek­le­yen Yil­di­rim, “Bi­zim isi­miz yag­mur, ça­mur din­le­mi­yor. Bi­zim tek is­te­gi­miz ka­pa­li pa­zar­ye­ri. Di­ger il­ler­de bu­nun ör­nek­le­ri var. Hem Tor­ba­li’­ya bü­yük kat­ki sag­lar” di­ye­rek söz­le­ri­ni son­lan­dir­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web