REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ga­zi, Çe­ti­nel­ler­’e gi­den ög­ret­men­le­ri­ne ve­da et­ti

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Ga­zi, Çe­ti­nel­ler­’e gi­den ög­ret­men­le­ri­ne ve­da et­ti
340 Görüntüleme
27 Haziran 2013 - 8:30
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

2013-2014 egi­tim ög­re­tim yi­liy­la bir­lik­te Çe­ti­nel­ler Or­ta Oku­lu’­na ge­çis ya­pa­cak olan Ga­zi Ilk Oku­lu’­nun 10 brans ög­ret­me­ni­nin onu­ru­na kah­val­ti dü­zen­len­di. Okul Mü­dü­rü Hü­se­yin Eras­lan, me­sai ar­ka­das­la­ri­na ve­da et­ti.

4+4+4 egi­tim ög­re­tim sis­te­mi­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­sin­den son­ra, Tür­ki­ye’­de­ki bir­çok okul, ilk okul ve or­ta okul ola­rak de­gis­ti. Bi­na­lar da­hi ay­ri­lir­ken, Tor­ba­li’­da böy­le­si bir de­gi­sik­li­ge gi­dil­me­di. Fa­kat ye­ni egi­tim ög­re­tim yi­li ile bir­lik­te bu de­gi­sik­li­gin il­ki Tor­ba­li’­da ger­çek­les­ti­ri­le­cek. Okul bi­na­si yi­ki­lan ve ye­ri­ne ye­ni­si ya­pi­la­na ka­dar Çe­ti­nel­ler Or­ta Oku­lu ile ay­ni bi­na­yi pay­la­san Ga­zi Ilk Oku­lu’n­da de­gi­sik­li­ge gi­dil­di. Bu­na gö­re Ga­zi Ilk Oku­lu’n­da sa­de­ce 1, 2, 3 ve 4 si­nif ög­ren­ci­le­ri egi­tim gö­re­cek. Çe­ti­nel­ler ise sa­de­ce or­ta okul ola­rak egi­tim ha­ya­ti­na de­vam ede­cek. Iki okul­da ya­sa­nan de­gi­sik­lik son­ra­sin­da, ög­ret­men kad­ro­sun­da da de­gi­sik­li­ge gi­dil­di. Bu­na gö­re Ga­zi Ilk Oku­lu’n­da­ki 10 brans ög­ret­me­ni ­Çe­ti­nel­ler Or­ta Oku­lu’­na ge­çis yap­ti. Çe­ti­nel­ler’­de­ki 15 si­nif ög­ret­me­ni de Ga­zi’­ye geç­ti.

10 ÖG­RET­MEN GIT­TI, 15 ÖG­RET­MEN GEL­DI
­GA­ZI Ilk Oku­lu’­nun Mü­dü­rü Hü­se­yin Eras­lan, ya­sa­nan bu de­gi­sik­lik son­ra­sin­da ken­di­le­rin­den ay­ri­la­cak olan ög­ret­men­ler için bir kah­val­ti ter­tip­le­di. Tor­ba­li Ma­hal­le­si’n­de bu­lu­nan Tar­la Res­to­ran da ger­çek­les­ti­ri­len kah­val­ti­ya, geç­ti­gi­miz yil emek­li olan oku­lun es­ki mü­dü­rü Ce­mil Er­kan’­da ka­til­di. Ga­zi Ilk Oku­lu’­nun or­ta okul kis­min­dan ay­ri­lan brans ög­ret­men­le­ri­nin ka­til­di­gi et­kin­lik­te duy­gu do­lu an­lar ya­san­di. 10 ög­ret­men ar­ka­da­siy­la çok iyi yil­lar ge­çir­dik­le­ri­ni ifa­de eden Hü­se­yin Eras­lan: “On­la­ra ver­dik­le­ri hiz­met­ler­den do­la­yi te­sek­kür edi­yo­rum. Hep­siy­le ai­le gi­bi ol­mus­tuk. Oku­lu­muz­da çok ba­sa­ri­li is­le­re im­za at­ti­lar. An­cak, okul­lar­da­ki sis­te­min de­gis­me­siy­le bir­lik­te, ma­a­le­sef oku­lu­muz­dan ay­ri­li­yor­lar. Ar­tik oku­lu­muz­da gö­rev yap­ma­ya­cak olan 10 ög­ret­menimize, ye­ni okul­la­rin­da ba­sa­ri­lar di­li­yo­rum” de­di.

­CE­MIL ER­KAN UNU­TUL­MA­DI
­GER­ÇEK­LES­TI­RI­LEN kah­val­ti son­ra­sin­da, Tar­la Res­to­ran­’in do­gal bah­çe­sin­de kah­ve key­fi ya­pan egi­tim­ci­ler sa­at­ler­ce soh­bet et­ti. Okul­lar­da­ki ha­ti­ra­la­ri­ni ta­ze­le­yen ög­ret­men­ler, ar­din­dan ha­ti­ra fo­tog­ra­fi çek­tir­di. Geç­ti­gi­miz yil emek­li olan ve kah­val­ti­ya da­vet edi­len oku­lun es­ki mü­dü­rü Ce­mil Er­kan: “U­zun yil­lar bu oku­la hiz­met et­tim. Ar­ka­das­la­ri­min, dü­zen­le­dik­le­ri kah­val­ti­ya da­vet et­me­si, be­ni faz­la­siy­la se­vin­dir­di. Ken­di­le­ri­ne bu na­zik dav­ra­nis­la­rin­dan do­la­yi te­sek­kür edi­yo­rum” di­ye ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web