Büyük Torbalı

Gülpinar’dan Atatürk sergisi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Gülpinar’dan Atatürk sergisi
367 Görüntüleme
06 Mayıs 2013 - 8:31
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Res­sam Gül­pi­nar Tü­nay­din, ikin­ci re­sim ser­gi­si­ni açi­yor. Ata­türk Ser­gi­si adiy­la açi­la­cak olan ser­gi­de, yag­li bo­ya ve ka­ra­ka­lem­le ya­pil­mis 60 eser ser­gi­le­ne­cek

­RES­SAM Gül­pi­nar Tü­nay­din, su si­ra­lar hum­ma­li bir ça­lis­ma içe­ri­sin­de. Tor­ba­li’­da bir yil ön­ce aç­ti­gi ‘Si­yah ve Be­ya­zin Dan­si’ isim­li ki­si­sel re­sim ser­gi­siy­le bü­yük ses ge­ti­ren genç res­sam, 1319 Ma­yis ta­rih­le­ri ara­sin­da ikin­ci re­sim ser­gi­si olan ‘A­ta­türk Ser­gi­si’­ni sa­nat­se­ver­ler­le bu­lus­tu­ra­cak. 19 Ma­yis Genç­lik ve Spor Bay­ra­mi’­na denk ge­le­cek olan bu ser­gi­nin, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’­nin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk için yap­ti­gi­ni be­lir­ten Tü­nay­din, ser­gi­de 60­’in üze­rin­de ka­ra­ka­lem ve yag­li­bo­ya re­sim ça­lis­ma­si­nin ola­ca­gi­ni söy­le­di. Ga­zi Çam­li­gi’n­da bu­lu­nan Hi­pod­rom Ka­fe’­de ser­gi­le­ne­cek olan re­sim­ler için Iz­mir­’in ya­ni si­ra bir­çok il ve il­çe­den sa­nat­çi­nin il­çe­ye gel­me­si bek­le­ni­yor.

­YE­TE­NE­GI ILE GÖZ DOL­DUR­DU
­SA­NAT dün­ya­si­nin ba­sa­ri­li isim­le­rin­den bi­ri olan Tor­ba­li­li Gül­pi­nar Tü­nay­din, genç ya­si­na rag­men bü­yük is­le­re im­za atan bir isim. 28 ya­sin­da olan Tü­nay­din­’in re­sim­le ta­nis­ma­si, il­ko­kul ög­ret­me­ni ve an­ne­si­nin bu ye­te­ne­gi­ni kes­fet­me­siy­le bas­la­di. Bu sü­reç içe­ri­sin­de ken­di­si­ni ge­lis­ti­re­rek ba­sa­ri­li is­le­re im­za atan Tü­nay­din, Po­lis Gü­nü için dü­zen­le­nen bir ya­ris­ma­da bi­rin­ci ola­rak ilk ba­sa­ri­si­ni or­ta­ya koy­du. Ar­din­dan Ke­mal­pa­sa Um­ran Ba­ra­dan Ana­do­lu Gü­zel Sa­nat­lar Li­se­si’­ni bi­tir­di ve 2004 yi­lin­da Ulu­dag Uni­ver­si­te­si Re­sim Ög­ret­men­li­gi Bö­lü­mü’­nü bi­tir­di. Re­sim sa­na­ti­nin di­sin­da hey­kel, öz­gün bas­ki, gra­fik, ah­sap yon­tu gi­bi pek çok alan­da de­ne­yim ka­za­nan Tü­nay­din, bir­çok sa­nat mer­ke­zi­nin dü­zen­le­di­gi re­sim ser­gi­si­ne ka­ti­la­rak adi­ni du­yur­ma­yi ba­sar­di.

­A­TA­TURK­’U RE­SIM­LER­LE AN­LA­TA­CAK
1319 Ma­yis ta­rih­le­ri ara­sin­da dü­zen­le­ne­cek olan ser­gi­de 60 re­sim yer ala­cak. Yag­li bo­ya ve ka­ra­ka­lem ça­lis­ma­la­ri­nin ser­gi­le­ne­ce­gi ser­gi­de, agir­lik­li ola­rak de­ko­ra­tif ça­lis­ma­lar yer ala­cak. Bu ser­gi­nin 19 Ma­yis Genç­lik ve Spor Bay­ra­mi’­na denk gel­me­si ise bu an­lam­li gün­de Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk­’ü an­mak adi­na ya­pi­lan en gü­zel ça­lis­ma­lar­dan bir ta­ne­si ola­cak. Re­sim­le­ri­ni bu gü­ne özel yap­ti­gi­ni be­lir­ten Tü­nay­din, “A­ta­tür­kü­mü­zü an­mak ve Tür­ki­ye hak­kin­da de­gi­sen dü­sün­ce­le­re tep­ki koy­mak adi­na bu­nu Ata­türk Ser­gi­si ola­rak dü­zen­le­mek is­te­dim. Bi­zim bu gün­le­re gel­me­mi­zi sag­la­yan ve bi­ze bu gü­zel ül­ke­yi ku­ran ön­de­ri­mi­ze bu­nu bir borç bil­dim” de­di.

­TOR­BA­LI’­DA­KI IKIN­CI SER­GI­SI OLA­CAK
­TOR­BA­LI’­NIN ye­tis­tir­di­gi ye­rel ama adi­ni sa­nat dün­ya­sin­da ki­sa za­man­da du­yur­ma­yi ba­sa­ran res­sam Gül­pi­nar Tü­nay­din, da­ha ön­ce Bur­sa Ter­ya­le Kül­tür Mer­ke­zi, Ma­fel Ma­do Sa­nat Ga­le­ri­si, Um­ran Ba­ra­dan Gü­zel Sa­nat­lar Ga­le­ri­si, Ze­ki Mü­ren Ana­do­lu Gü­zel Sa­nat­lar Li­se­si, Ba­ris Man­ço Kül­tür Sa­nat Ga­le­ri­si gi­bi bir­çok yer­de ki­si­sel ve kar­ma re­sim ser­gi­si aç­ti. Tü­nay­din, Tor­ba­li’­da ilk ki­si­sel re­sim ser­gi­si­ni geç­ti­gi­miz yil­lar­da Tu­run­cu Kül­tür Sa­nat Aka­de­mi­si’n­de “Si­yah ve Be­ya­zin Dan­si” isim­li ka­ra­ka­lem ça­lis­ma­siy­la yap­ti. 2010 yi­lin­dan bu ya­na re­sim ça­lis­ma­la­ri ya­pan Tü­nay­din, Tor­ba­li’­da ikin­ci ki­si­sel re­sim ser­gi­si­ni önü­müz­de­ki gün­ler­de Hi­pod­rom Ka­fe’­de ya­pa­cak.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web