REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Hükümet konagi, köprü alti meyhanesi olacak!

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Hükümet konagi, köprü alti meyhanesi olacak!
142 Görüntüleme
20 Mart 2013 - 7:27
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

 MHP’nin TTO’ya gerçeklestirdigi ziyarete Meclis Baskani Olgun’un sözleri damga vurdu: Ust geçitlerin yapilacagi Hükümet Konagi köprü alti meyhanesi olacak. Geçitler sehrin kimyasini ve ergonomisini bozacak.

­HIZ­LI Tren pro­je­si (IZ­BAN) kap­sa­min­da Tor­ba­li’­ya ya­pi­la­cak olan üst ge­çit­ler, gün­dem­den düs­mü­yor. Geç­ti­gi­miz haf­ta il­çe­ye ge­le­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan MHP Grup Bas­kan­ve­ki­li ve Iz­mir Mil­let­ve­ki­li Ok­tay Vu­ral, üst ge­çit­ler için “u­cu­be” ni­te­len­dir­me­si yap­mis ve bu üst ge­çit­le­rin ken­ti iki­ye bö­le­ce­gi­ni söy­le­mis­ti. Ti­ca­ret Oda­si ve MHP Il­çe Tes­ki­la­ti ara­sin­da dün ya­pi­lan gö­rüs­me­ye de ya­pi­mi­na bas­la­nan üst ge­çit­ler dam­ga­si­ni vur­du.

“­MET­RO NI­MET, UST GE­ÇIT­LER KUL­FET”
­DUN ög­len sa­at­le­rin­de ger­çek­les­ti­ri­len zi­ya­re­te Ti­ca­ret Oda­si Mec­lis Bas­ka­ni Ab­dul­va­hap Ol­gun­’un yap­ti­gi ko­nus­ma dam­ga­si­ni vur­du. Ust ge­çit­le­rin Tor­ba­li’­ya bü­yük za­rar ve­re­ce­gi­ni söy­le­yen Ol­gun, “Su an­da ça­lis­ma­la­ri de­vam eden üst ge­çit­ler ken­ti iki­ye bö­ler. Ikin­ci­si; ge­çit­le­rin il­çe­nin hem mi­ma­ri ya­pi­si­ni hem er­go­no­mi­si­ni hem de se­hir­les­me açi­sin­dan kim­ya­si­ni bo­za­cak. Ör­ne­gin, mül­ki ami­ri­miz kay­ma­ka­mimizin bu­lun­du­gu hü­kü­met ko­na­gi­nin ol­du­gu yer, köp­rü al­ti mey­ha­ne­si ola­cak. Ora­da­ki es­na­fin hep­si bi­te­cek. Ile­ri­de ora­la­ra seh­rin mey­ha­ne­le­ri ta­si­na­cak. Bu ko­nuy­la il­gi­li hiç­bir plan­la­ma ya­pil­ma­di, kim­se­ye de so­rul­ma­di. Ay­ni se­kil­de Tor­ba­li’­nin can da­ma­ri olan Mit­hat­pa­sa Cad­de­si’­nin ru­hu­na Fa­ti­ha oku­ya­bi­lir­si­niz. Yil­lar­dir can­lan­dir­ma­ya özen gös­te­ri­len Has­ta­ne Cad­de­si, üst ge­çit­ten do­la­yi bi­te­cek. Tor­ba­li Ma­hal­le­si Is­tas­yon Mev­ki­i’n­de­ki es­na­fin hep­si ya­kin za­man­da dük­kan­la­ri­ni ka­pa­ta­cak­tir. Hiz­li tren il­çe­miz için ne ka­dar bü­yük bir ni­met ise üst ge­çit­ler de o ka­dar bü­yük kül­fet ola­cak”  seklinde konustu.
­MUTLU: U­CU­BE PRO­JE
“­TOR­BA­LI ben­mer­kez­li yö­ne­ti­li­yor. Ya­pi­lan hiz­met­ler­de ta­ma­men sah­si çi­kar­lar ön­de tu­tul­mak­ta” di­yen MHP Il­çe Bas­ka­ni Yur­da­dog Mut­lu, “Ya­pi­la­cak olan ya­ti­rim­la­rin ta­ma­mi ke­sin­lik­le ben­mer­kez­li ya­pil­mak­ta­dir. As­ti­gim as­tik kes­ti­gim kes­tik sek­lin­de­ki yö­ne­tim tar­zi­na kar­si­yiz. Tor­ba­li da­ha ön­ce, bü­yük­se­hir ile Tor­ba­li Be­le­di­ye­si’­nin el ele ve­re­rek da­yat­ti­gi te­pe­den in­me çöp me­se­le­si­ni der­nek­ler, si­vil top­lum ku­ru­lus­la­ri ve si­ya­si par­ti­ler ile hep bir­lik­te ge­ri püs­kürt­tü. Fa­kat bu yet­mi­yor­mus gi­bi su an Tor­ba­li’­da bir pro­je ya­pi­li­yor. Gö­rüs­tü­güm in­san­la­rin hiç­bi­rin­den üst ge­çit pro­je­si gö­re­ni duy­ma­dim. Bu ko­nuy­la çok ya­kin­dan il­gi­le­ni­yo­rum. Tor­ba­li’­nin en ka­la­ba­lik yer­le­rin­den bir ta­ne­si, ne ol­du­gu bel­li ol­ma­yan ucu­be bir pro­jey­le ka­pa­til­di. Biz ay­lar­dan be­ri bu­nun il­çe­mi­ze za­rar ve­re­ce­gi ko­nu­su­na dik­kat çek­me­ye ça­li­si­yo­ruz. Fa­kat sa­yin be­le­di­ye bas­ka­ni Tor­ba­li’­da kor­ku im­pa­ra­tor­lu­gu kur­mus. In­san­lar ek­mek­le­ri­ni dü­sün­dük­le­rin­den faz­la ses çi­kar­ta­mi­yor­lar. Bu­na izin ver­me­ye­ce­giz” di­ye ko­nus­tu.

­­Mut­lu’­dan Uy­gur­’a sert gön­der­me:  Had­di­ni bil, oda se­çim­le­ri­ne ka­ris­ma
MIL­LI­YET­ÇI Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Tor­ba­li Tes­ki­la­ti, oda­la­ri zi­ya­re­ti­ etmeye de­vam edi­yor. Par­ti he­ye­ti­nin dün kü du­ra­gi ise Ti­ca­ret Oda­si ol­du. MHP he­ye­ti­ni, TTO Mec­lis Bas­ka­ni Ab­dul­va­hap Ol­gun ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Bas­ka­ni Beh­çet Çi­nar ma­ka­min­da agir­la­di. Il­çe Bas­ka­ni Yur­da­dog Mut­lu ve eki­bi, TTO zi­ya­re­tin­de il­çe­nin so­run­la­ri­ni ma­sa­ya ya­tir­di. Zi­ya­ret­te, ön­ce­lik­li gün­dem mad­de­si ise IZ­BAN pro­je­si ve ya­pi­mi­na bas­la­nan üst ge­çit­ler ol­du. MHP’­nin üst ge­çit­le­rin ya­pil­ma­si­nin dur­du­rul­ma­si için bas­lat­ti­gi ça­lis­ma­ya TTO’­dan des­tek gel­di. Ust ge­çit­le­rin ya­pil­ma­ma­si ve IZ­BAN hat­ti­nin ye­rin al­ti­na alin­ma­si için MHP’­nin ver­mis ol­du­gu mü­ca­de­le­yi des­tek­le­di­gi­ni be­lir­ten Beh­çet Çi­nar, “Ça­lis­ma­la­ri­niz­da ya­ni­niz­da yer ala­rak si­ze des­tek ve­re­ce­giz” de­di. Yak­la­sik 1 sa­at sü­ren zi­ya­ret­te, Be­le­di­ye Bas­ka­ni Is­ma­il Uy­gur­’u agir söz­ler­le eles­ti­ren Yur­da­dog Mut­lu, “Ben Sa­yin Uy­gur­’a oda ve der­nek se­çim­le­rin­den zi­ya­de, ken­di­si­ni il­gi­len­di­ren hiz­met ko­nu­la­ri­na egil­me­si­ni öne­ri­yo­rum. Mev­la­na Haz­ret­le­ri’­nin ‘Had­di­mi bi­li­rim’ di­ye gü­zel bir sö­zü var. Ken­di­si­ne be­le­di­ye­yi il­gi­len­di­ren me­se­le­ler­ için ça­lis­ma­si­ni öne­ri­yo­rum”­ dedi.

­ “I­MAR SI­KIN­TI­SI YU­ZUN­DEN TOR­BA­LI CA­ZI­BE­SI­NI YI­TI­RI­YOR”
­TOR­BA­LI’­NIN öde­di­gi ver­gi­le­rin kar­si­li­gin­da, hü­kü­met ve bü­yük­se­hir be­le­di­ye­sin­den hiz­met ala­ma­digi­ni söy­le­yen Beh­çet Çi­nar, “Il­çe ba­zin­da de­ger­len­dir­me­ ya­pil­di­gin­da öde­di­gi­miz ver­gi­le­rin kar­si­li­gi­ni ala­ma­di­gi­mi­zi gö­rü­yo­ruz. Bü­yük­se­hir be­le­di­ye­sinin yap­ma­si ge­re­ken sa­na­yi yol­la­ri ve alt­ya­pi ça­lis­ma­la­ri var. Bu ko­nu­da ye­ter­li des­te­gi gö­re­mi­yo­ruz. Hü­kü­met yö­nün­den ba­ki­lir­sa, bir ta­kim böl­ge­sel si­kin­ti­la­ri­miz var. Ma­ni­sa des­tek­ler­le il­gi­li ay­ri bir is­ti­fa­de ko­nu­mun­da ama Iz­mir bu­nun di­sin­da kal­di. Do­gu ve Gü­ney­do­gu böl­ge­le­ri­ne ya­pi­lan des­tek­ler Iz­mir­’e ve­ril­me­di. Hü­kü­met­ten hak­ki­mi­zi ala­ma­di­gi­mi­zi gö­rü­yo­ruz. Al­ti bel­de­nin ka­pa­ti­la­rak be­le­di­ye­ye bag­lan­ma­siy­la ya­sa­nan imar si­kin­ti­la­ri­na Iz­mir Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si des­tek ver­mi­yor. Uye­le­ri­miz bu­nun­la il­gi­li si­kin­ti ya­si­yor. Il­çe be­le­di­ye­mi­zin Tor­ba­li si­nir­la­ri için­de bu­lu­nan üre­ti­ci­le­rin ve fab­ri­ka sa­hip­le­ri­nin hiç­bi­ri­nin ya­nin­da ol­ma­di­gi­ni gö­rü­yo­ruz. Imar­da si­kin­ti var. Ya­ti­rim­ci­nin da­ha ön­ce ca­zi­be mer­ke­zi ola­rak gör­dü­gü Tor­ba­li, ar­tik ca­zi­be­si­ni kay­bet­ti. Ya­sa­nan si­kin­ti­la­ri çöz­me­ye ve des­tek­le­me­miz ge­re­ken du­rum­lar var­sa des­tek­le­me­ye de­vam ede­ce­giz” di­ye ko­nus­tu.

­ “BE­LE­DI­YE BAS­KA­NI KEN­DI ISI­NE BAK­SIN”
MHP Il­çe Tes­ki­la­ti ola­rak si­vil top­lum ku­ru­lus­la­ri ve der­nek­le­re esit me­sa­fe­de ol­duk­la­ri­ni söy­le­yen Yur­da­dog Mut­lu, ko­nus­ma­sin­da Be­le­di­ye Bas­ka­ni Is­ma­il Uy­gur­’a agir söz­ler­le yük­len­di. Tor­ba­li’­nin mah­ke­me ta­ra­fin­dan da tes­cil­le­nen sa­i­be­ler kral­li­gi ta­ra­fin­dan yö­ne­til­di­gi­ni söy­le­yen Mut­lu, “Sa­i­be­ler kral­li­gi is­mi mah­ke­me­ce tes­cil­len­di ve bu yüz­den ra­hat­lik­la kul­la­ni­yo­rum. Ben Sa­yin Uy­gur­’a oda ve der­nek se­çim­le­rin­den zi­ya­de, ken­di­si­ni il­gi­len­di­ren hiz­met ko­nu­la­ri­na egil­me­si­ni öne­ri­yo­rum. Çün­kü oda­lar ve der­nek­lerin, üye­le­ri ta­ra­fin­dan seçilen akil in­san­lar ta­ra­fin­dan yö­ne­til­di­gi­ne ina­ni­yo­ruz. Se­çi­len in­san­lar­la uyum içe­ri­sin­de ça­lis­mak du­ru­mun­da ol­du­gu­nu dü­sü­nü­yo­ruz. Oda­la­rin ve der­nek­le­rin içi­ne mu­ha­le­fet et­mek, oda bas­kan­la­riy­la küs ol­mak, mü­da­ha­le et­mek, sü­rek­li oda­la­ri yip­ra­tan ayak oyun­la­ri içe­ri­sin­de ol­mak bir be­le­di­ye bas­ka­nin viz­yo­nu ve gö­re­vi de­gil­dir. Mev­la­na Haz­ret­le­ri’­nin ‘Had­di­mi bi­li­rim’ di­ye gü­zel bir sö­zü var. Had bil­mek me­se­le­si var bu­ra­da. Ken­di­si­ne be­le­di­ye­yi il­gi­len­di­ren me­se­le­ler­ için po­zi­tif ça­lis­ma­si­ni öne­ri­yo­rum. Bir be­le­di­ye,  in­san­la­ri de­di­ko­du ve teh­dit­le yö­ne­te­mez. MHP ola­rak der­nek ve oda­la­ri­mi­za hep ay­ni me­sa­fe­de­yiz. Al­lah na­sip eder ­de be­le­di­ye­yi alir­sak, bu ilis­ki­le­ri­mi­zi her za­man ob­jek­tif ve ay­ni me­sa­fe­de yü­rü­te­ce­giz” diye konustu.

­ÇI­NAR: “19 MIL­YAR LIRA VER­GI ÖDU­YO­RUZ HIZ­MET ALA­MI­YO­RUZ”
GÖ­RUS­ME­DE Ti­ca­ret Oda­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Bas­ka­ni Beh­çet Çi­nar, Tor­ba­li’­nin öde­di­gi ver­gi­le­re de­gi­ne­rek il­çe­nin ge­rek­li de­ge­ri ve ye­ter­li hiz­me­ti ala­ma­di­gin­dan bah­set­ti. Çi­nar, “E­ko­no­mik ola­rak ba­kil­di­gin­da, Tor­ba­li Iz­mir­’in 30 il­çe­si içe­ri­sin­de bi­rin­ci­li­gi her za­man de­vam et­tir­mek­te. En son al­di­gi­miz ve­ri­le­re gö­re Tor­ba­li, 14 mil­yon ver­gi top­la­yan bir il­çey­di. 2012 yi­li so­nu iti­ba­riy­le bu ra­kam 19 mil­yar li­ra­ya ulas­mis du­rum­da. Yüz­de 25’­lik bü­yü­me gö­rül­mek­te. Iz­mir’ e ba­kil­di­gin­da 27 mil­yar olan ver­gi­nin 31 mil­ya­ra tir­man­di­gi­ni söy­le­ye­bi­li­riz. Bu­nun 19 mil­ya­ri­ni Tor­ba­li kar­si­la­mak­tadir. Ay­ni za­man­da tah­si­lat ora­ni il­ler ara­sin­da en yük­sek oran­la Tür­ki­ye bi­rin­ci­li­gi­ni sür­dü­rü­yo­ruz. Bu oran­ bak­ti­gi­niz­da eko­no­mi­nin iyi­ye git­ti­gi göz­len­mek­te, bu bi­zim için ye­ter­li de­gil. Or­ga­ni­ze sa­na­yi­le­rin fa­a­li­ye­te gir­me­siy­le bu da­ha da yük­se­le­cek. Fa­kat top­la­ni­lan ver­gi­le­rin kar­si­li­gi­ni bu­la­mi­yo­ruz” sek­lin­de ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web