Büyük Torbalı

Ilklerin kurumu SGK, 4 yili devirdi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Ilklerin kurumu SGK, 4 yili devirdi
221 Görüntüleme
19 Mart 2013 - 7:25
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Hizmete girdigi günden bu yana birçok ilki gerçeklestiren SGK, 4. yilini devirdi. Ticaret Odasi binasinda hizmet veren kurum, 2009 yilindan bu yana tam 400 bin islem gerçeklestirdi

TUR­KI­YE ge­ne­lin­de il­çe­ler­de olus­tu­ru­lan yüz­ler­ce Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Mer­kez Mü­dür­lük­le­ri için­de en ba­sa­ri­li­si olan Tor­ba­li SGK, 4. yi­li­ni ta­mam­la­di. 2009 yi­lin­dan bu ya­na hiz­met ve­ren SGK, Tür­ki­ye’­de­ki bir­çok il­ki ger­çek­les­ti­ren ku­rum ol­ma özel­li­gi­ne de sa­hip. Tür­ki­ye’­de­ki Il­çe SGK Mü­dür­lük­le­ri ara­sin­da ilk emek­li ma­a­si bag­la­tan, ilk is­ve­ren dos­ya­si ve ic­ra dos­ya­la­ri­ni alan Tor­ba­li SGK Mü­dür­lü­gü, 4 yil­lik sü­re zar­fin­da da tam 400 bin ki­si­ye hiz­met ve­re­rek önem­li bir re­ko­ra im­za at­ti. Tor­ba­li­li­la­rin Iz­mir­’e git­me­si­ni en­gel­le­yen SGK, hiz­met ka­li­te­si­ni her ge­çen gün art­ti­ri­yor. Ku­rum Mü­dü­rü Is­ma­il Kay­gu­suz, “4 yil­da çok önem­li ça­lis­ma­lar ger­çek­les­tir­dik. He­de­fi­miz her za­man da­ha iyi­si ol­mak” de­di.

­IN­SAN ODAK­LI HIZ­MET
­YIL­LAR­DIR uzun kuy­ruk­lar ve bit­me­yen çi­le­siy­le gün­de­me ge­len SGK, de­gi­sen ya­pi­siy­la ar­tik in­san odak­li hiz­met ve­ri­yor. 2008 yi­lin­da va­tan­das­lar her­han­gi bir is­lem için il mü­dür­lük­le­ri­ne git­mek zo­run­da ka­li­yor­du. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de açi­lan ilk SGK Il­çe Mü­dür­lük­le­rin­den bi­ri olan Tor­ba­li SGK, 2009 yi­lin­da hiz­me­te gir­di. 4 yi­li ge­ri­de bi­ra­kan Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu, bu sü­re zar­fin­da yüz bin­ler­ce ki­si­ye hiz­met ver­di. Tür­ki­ye’­de ilk de­fa Sag­lik Ak­ti­vas­yo­nu’­nun ha­ya­ta ge­çi­ril­di­gi ku­rum ol­ma özel­li­gi­ni ta­si­yan Tor­ba­li SGK, ay­ni za­man­da da tüm is­lem­le­ri bün­ye­sin­de bu­lun­du­ru­yor. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 400­’ün üze­rin­de mer­kez mü­dür­lü­gü hiz­me­te gi­rer­ken, va­tan­das­lar ar­tik ye­rin­de hiz­met ali­yor. Va­tan­das­lar bu sa­ye­de za­man­dan ol­du­gu gi­bi mad­di ola­rak da ta­sar­rufta.

­TUR­KI­YE’­YE ÖR­NEK
­TOR­BA­LI Sos­yal Gü­ven­lik Mer­ke­zi Mü­dür­lü­gü, Tür­ki­ye’­de bir­çok il­ki ger­çek­les­ti­re­rek dör­dün­cü yi­li­ni dol­dur­du. 17.03.2009 yi­lin­da hiz­me­te gi­ren SGK, ilk yi­lin­dan bu ya­na ma­as bag­li­yor. Bu uy­gu­la­ma ile bin­ler­ce va­tan­das, emek­li­lik is­lem­le­ri­ni anin­da yap­tir­di. Is­ve­ren Ic­ra Bag­Kur dos­ya­la­ri­ni da mer­kez mü­dür­lü­gü­ne ala­rak is­lem­le­rin ya­pil­ma­si­ni sag­la­di. Ku­rum Mü­dü­rü Is­ma­il Kay­gu­suz ta­ra­fin­dan ger­çek­les­ti­ri­len sag­lik ak­ti­vas­yo­nu da Tür­ki­ye’­de bir ilk olur­ken, sim­di­ler­de bü­tün Tür­ki­ye bu sis­te­mi kul­la­nir ha­le gel­di. Ha­zi­ran 2012’­de ge­lis­ti­ri­len bir bas­ka pro­je ile va­tan­das­la­rin tes­cil ka­yit­la­rin­da­ki kim­lik bil­gi­le­ri de­gi­sik­li­gi is­lem­le­ri de in­ter­net­ten ya­pi­la­bi­li­yor.

­4 YIL­DA 400 BIN IS­LEM

HIZ­MET ve ye­ni­lik­ler­le do­lu bir 4 yil ge­çir­dik­le­ri­ni ifa­de eden Is­ma­il Kay­gu­suz, “2009 yi­lin­dan bu ya­na ta­ma­men in­san odak­li bir hiz­met an­la­yi­siy­la fa­a­li­yet gös­te­ri­yo­ruz. SSK, Bag-­Kur ve Emek­li San­di­gi’­nin bir­les­me­si son­ra­sin­da ku­ru­lan SGK ile hiz­met ka­li­te­si art­ti. Va­tan­das ar­tik dev­le­tin ku­ru­mu­na gi­der­ken ken­di­si­ne iyi hiz­met ve­ri­lip ve­ril­me­ye­ce­gi­ni dü­sün­me­ye­cek. Özel bir sek­tör­de gös­te­ri­len il­gi ve ala­kay­la is­le­mi­ni ya­pan va­tan­da­si­mi­za hiz­met edi­yo­ruz. Za­ten 4 yil­da tam 400 bin ki­si­ye hiz­met ve­re­rek bu­nu her­ke­se gös­ter­dik. 5. yi­li­miz­da da da­ha iyi hiz­met ver­mek için eli­miz­den ge­le­ni ya­pa­ca­giz” dedi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web