Büyük Torbalı

Insülin pompasi ile dolasiyor Tek umudu doku örnegi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Insülin pompasi ile dolasiyor Tek umudu doku örnegi
219 Görüntüleme
03 Nisan 2013 - 9:03
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

2007 yi­lin­dan bu ya­na se­ker has­ta­si olan Ib­ra­him In­sel, 5 bin li­ra de­ge­rin­de­ki in­sü­lin pom­pa­si ile ha­ya­ti­na de­vam edi­yor. In­sel için do­ku ör­ne­gi bu­lu­nur­sa se­ker has­ta­li­gin­dan ta­ma­men kur­tu­la­cak.

7 YIL ön­ce se­ker has­ta­li­gi­na ya­ka­la­nan Ib­ra­him In­sel isim­li gen­cin, has­ta­li­gi ne­de­niy­le öz­gür­lü­gü ki­sit­lan­di. Is­te­di­gi yi­ye­cek­le­ri yi­ye­me­yen ve be­lir­li sa­at ara­lik­la­rin­da ig­ne vu­rul­du­gu için hiç­bir ye­re gi­de­me­yen Ib­ra­him In­sel, geç­ti­gi­miz yil­dan iti­ba­ren al­di­gi 5 bin li­ra de­ge­rin­de­ki in­sü­lin pom­pa­siy­la ha­yat­tan tat al­ma­ya bas­la­di. Dok­to­ru­nun tav­si­ye­si ile in­sü­lin pom­pa­si tak­ti­ran In­sel, es­ki gün­le­ri­ne dön­me­nin mut­lu­lu­gu­nu ya­si­yor. Genç yas­ta se­ker has­ta­li­gi­na ya­ka­la­nan ve ge­lis­ti­ri­len ci­haz sa­ye­sin­de nor­mal ya­sa­mi­ni sür­dü­re­bi­len In­sel için bir umut da­ha dog­du. In­sel için do­ku ör­ne­gi bu­lu­nur­sa se­ker has­ta­li­gin­dan ta­ma­men kur­tu­la­cak.

­DOK­TO­RU BIR MUJ­DE DA­HA VER­DI
­SE­KER has­ta­si ol­du­gu­nu ög­re­nen ve zor gün­ler ge­çir­me­ye bas­la­yan Ib­ra­him In­sel, dok­to­run ver­di­gi ila­ci uzun yil­lar kul­lan­di. Bir sü­re son­ra ra­hat­siz­la­nan In­sel, gün­ler­ce has­ta­ne­de ya­sam mü­ca­de­le­si ver­di. Bu gi­bi bir­çok si­kin­ti çe­ken In­sel, so­ru­nu­nun çö­zü­mü­nü bul­du. 5 bin li­ra de­ge­rin­de olan ci­haz ile ha­ya­ti­ni de­vam et­ti­ri­yor. Sim­di­ler­de ise dok­to­run­dan bir müj­de da­ha al­di. Uy­gun do­ku ör­ne­gi bu­lu­nur­sa, so­ru­nun ta­ma­miy­la çö­zü­le­ce­gi­ni ve ar­tik ci­haz­la ya­sa­ma­ya­ca­gi­ni söy­le­di.

“­HER­SE­YE RAG­MEN BEK­LE­YE­CE­GIM”
­HER 3 ay­da bir Iz­mir Boz­ya­ka Dev­let Has­ta­ne­si’­ne gi­de­rek te­da­vi­si­ni de­vam et­ti­ren 20 ya­sin­da­ki Ib­ra­him In­sel, su gün­ler­de umut­la do­ku ör­ne­gi­nin ha­be­ri­ni bek­li­yor. Ci­haz­la ya­sa­ma­nin alis­kan­lik yap­ti­gi­ni, fa­kat so­run­suz ve öz­gür bir se­kil­de ha­ya­ti­ni sür­dür­mek için umut­la bek­le­di­gi­ni söy­le­yen In­sel, ne olur­sa ol­sun bek­le­me­ye de­vam ede­ce­gi­ni söy­le­di. Ci­ha­zin her­han­gi bir yer­de bo­zul­ma­si ya da sar­ji­nin bit­me­si ha­lin­de si­kin­ti­li sa­at­ler ge­çi­re­bi­le­ce­gi­ni de söy­le­yen In­sel, “Bu ne­den­le do­ku ör­ne­gi­nin bu­lun­ma­si için bek­li­yo­rum. Gü­zel ha­ber ne za­man ge­lir bi­le­me­yiz. Ci­haz­la ya­sa­ma­ya alis­tim fa­kat uzun va­de­de si­kin­ti ya­sa­ya­bi­li­rim. Her se­ye rag­men dok­to­ru­mun ver­di­gi bu umut­lu ha­ber­le bek­le­mek de çok gü­zel. In­san­lar sag­lik­la­ri­nin kiy­me­ti­ni bil­sin­ler. En de­ger­li sey, sag­lik­li bir se­kil­de ya­sa­mak­tir” sek­lin­de ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web